Kou­lu­lai­sil­le voi vara­ta roko­tusai­ko­ja Iis­sä ja Kuivaniemellä

Kaik­ki 12 vuot­ta täyt­tä­neet saa­vat nyt koro­na­ro­kot­tei­ta. Oulun­kaa­ren alu­eel­la kou­lu­lais­ten ja lukio­lais­ten ajan­va­rauk­set voi teh­dä soit­ta­mal­la omal­le kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jal­le tai ylei­seen koro­na­ro­ko­tus­nu­me­roon tai lait­ta­mal­la Wil­man kaut­ta vies­tiä kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jal­le. Mui­den alle 18-vuo­tiai­den ajan­va­rauk­set voi teh­dä vain koronarokotusnumerosta.

Iiläi­siä ja kui­va­nie­me­läi­siä pal­ve­le­va koro­na­ro­ko­tus­nu­me­ro on 08 5875 5011. Nume­ros­ta vas­ta­taan maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 8–9. Roko­tuk­set ovat Iin ter­veys­a­se­man neu­vo­lan pää­dys­sä kuten aikuis­ten rokotuksetkin.

Roko­tuk­sia ei jär­jes­te­tä kou­luil­la jouk­ko­ta­pah­tu­mi­na, vaan jokai­sen nuo­ren tai hänen huol­ta­jan­sa on itse aktii­vi­ses­ti varat­ta­va aika saa­dak­seen rokot­teen. Vaik­ka huol­ta­jat varai­si­vat ajan nuo­ren puo­les­ta, ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen arvioi roko­tus­ti­lan­tees­sa nuo­ren oman tahdon.

Uusi del­ta-variant­ti on aiem­pia variant­te­ja ärhäk­kääm­pi tart­tu­maan, min­kä vuok­si Suo­mes­sa tavoi­tel­laan nyt 80–90 pro­sen­tin roko­tus­kat­ta­vuut­ta. Sen saa­vut­ta­mi­sek­si eri­tyi­ses­ti nuor­ten ja nuor­ten aikuis­ten roko­tuk­set ovat tärkeitä.

– Nuor­ten rokot­ta­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta ope­tus voi­si pyö­riä mah­dol­li­sim­man nor­maa­lis­ti. Nyt men­nään jo tois­ta koro­na­tal­vea koh­ti, ja etä­ope­tus ei ole kenen­kään etu, Oulun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Lii­sa Cajan-Suo­kas toteaa.

Jos 12–14-vuotias varaa ajan ja saa­puu roko­tet­ta­vak­si yksin, on muka­na olta­va lupa­lo­ma­ke huol­ta­jil­ta. Yhteis­huol­ta­juu­des­sa lupa tulee olla molem­mil­ta van­hem­mil­ta. Luvan voi lupa­la­pun lisäk­si antaa puhe­li­mit­se tai Wil­ma-jär­jes­tel­mäs­sä. 15-vuo­ti­aat tai sitä van­hem­mat eivät läh­tö­koh­tai­ses­ti tar­vit­se lupa­lo­ma­ket­ta, vaan rokot­teen anta­va ammat­ti­lai­nen arvioi hei­dän kyp­syy­ten­sä päät­tää omas­ta terveydestään.