“Kyl­lä maal­la on mukavaa”

Eeva Pöyskö ja Ninja (vas.) sekä Hilkka Lehtonen ja Ransu viihtyivät Koljun syysmarkkinoilla. Pöyskö on Halosenniemen uusia asukkaita ja Ninja vielä uudempi tulokas, rescue-koira Espanjasta. Lehtonen oli kyläilemässä Halosenniemessä.Eeva Pöyskö ja Ninja (vas.) sekä Hilkka Lehtonen ja Ransu viihtyivät Koljun syysmarkkinoilla. Pöyskö on Halosenniemen uusia asukkaita ja Ninja vielä uudempi tulokas, rescue-koira Espanjasta. Lehtonen oli kyläilemässä Halosenniemessä.

Kol­jun syys­mark­ki­noil­la Halo­sen­nie­mes­sä oli lep­poi­sa tun­nel­ma lau­an­tai­na kun kylä­läi­set ja mark­ki­na­vie­raat kau­em­paa­kin tuli­vat ostok­sil­le ja tapaa­maan tut­tu­ja. Perin­teis­ten maa­lais­mark­ki­noi­den myyn­ti­pöy­dil­tä Kol­jun­ma­jan piha­pii­ris­tä löy­tyi syk­syn satoa, käsi­töi­tä, vaat­tei­ta, pai­kal­lis­ta kir­jal­li­suut­ta, koru­ja, lähi­ruo­kaa ja kala­tuot­tei­ta. Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tys piti kah­vio­ta ja tar­jo­si kai­kil­le kävi­jöil­le käris­te­mak­ka­ran. Myyn­ti­pai­kat oli­vat ilmaisia.

Vil­kas puheen­so­ri­na täyt­ti idyl­li­sen Kol­jun piha­pii­rin ja väki viihtyi.

– Iha­naa, että aurin­koi­nen sää suo­si mei­tä nyt, toi­sin kuin vuo­si sit­ten, jol­loin sade verot­ti kävi­jöi­tä, iloit­si Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Kaar­re.

Mark­ki­noil­le osal­lis­tui uusiin halo­sen­nie­me­läi­siin lukeu­tu­va Eeva Pöys­kö. Kave­ri­na hänel­lä oli kyläi­le­mään tul­lut ystä­vä Hilk­ka Leh­to­nen Oulus­ta. Nai­set viih­tyi­vät mark­ki­na­tun­nel­mas­sa. Mukaan oli­vat pääs­seet myös lem­mik­ki­koi­rat, jot­ka oli varus­tet­tu uusil­la fark­ku­ta­keil­la – oli­han syys­sää jo hie­man vilpoisa.

– Tääl­lä on niin kau­nis­ta, rau­hal­lis­ta viih­tyi­sää. Kyl­lä maal­la on muka­vaa, tuu­mi­vat naiset.

Eeva Pöys­kö on viih­ty­nyt uudel­la koti­ky­läl­lä, mis­tä löy­tyi van­ha kun­nos­tet­tu talo.

– Minul­le sanot­tiin, että jos viih­dyt tääl­lä kak­si tal­vea, niin kotiu­dut. Ensi tal­vi tulee ole­maan kol­mas, joten eikö­hän kaik­ki olo­suh­teet ole koettu.

Pöys­kön Nin­ja-koi­ra on kyläl­lä vie­lä uudem­pi tulo­kas, sil­lä se saa­pui muu­ta­mia viik­ko­ja sit­ten Espan­jas­ta. Nin­ja on rescue-koi­ra, joka on kodit­to­ma­na pelas­tet­tu uuteen kotiin.

– Hie­man on Nin­jaa palel­lut tääl­lä, mut­ta eikö­hän se totu.

Lähi­ruo­ka­tuot­tei­ta mark­ki­noil­le tuli myy­mään nykyi­sin yli­kii­min­ki­läi­nen Jaak­ko Lep­pä­nen, joka luot­saa Poh­jo­lan Lähi­ruo­ka ‑yri­tys­tään. Lähi­ruo­an kotiin­kul­je­tuk­sia toi­mi­te­taan laa­jal­le alu­eel­le vii­kot­tain. Kiin­teä myy­mä­lä sijait­see Oulun kauppahallissa.

Lähi- ja luo­mu­ruo­ka sekä ter­veys- ja hyvin­voin­ti­tuot­teet kiin­nos­ta­vat ihmi­siä tänä päi­vä­nä entis­tä enem­män, ker­too Lep­pä­nen. Mark­ki­noil­la ja tapah­tu­mis­sa Lep­pä­nen kier­tää myös mah­dol­li­suuk­sien mukaan.

Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tys yllä­pi­tää kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa ole­vaa Kol­jun­ma­jaa, jon­ka koh­ta­lo tule­vai­suu­des­sa on kysy­mys­merk­ki. Vuo­kra­so­pi­mus on voi­mas­sa ensi kevää­seen, ja yhdis­tyk­ses­sä ollaan odot­ta­val­la kan­nal­la. Kol­jus­sa jär­jes­te­tään monen­lais­ta toi­min­taa ja kyläyh­dis­tys vuo­kraa tilo­ja myös ulko­puo­lis­ten käyttöön.

Vie­reis­tä vene­sa­ta­maa yllä­pi­tää Kol­jun venei­ly-yhdis­tys, joka vuo­kraa vene­paik­ko­ja ja huo­leh­tii sata­man kun­nos­ta. Sata­mas­sa toi­mii myös ammat­ti­ka­las­ta­jia. Sata­ma-alue kuten myös Kol­jun maja ja sen maa-alue ovat kau­pun­gin omistuksessa.

Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tys toi­voo, että yhtei­seen kylä­toi­min­taan saa­tai­siin mukaan lisää väkeä.

– Toi­mi­joi­ta ja käsi­pa­re­ja tar­vi­taan, vink­ka­si Mir­ja Kaarre.

Toi­ve on tänä päi­vä­nä yhtei­nen kyläyh­dis­tys­ten lisäk­si myös muis­sa jär­jes­töis­sä, sanoi mark­ki­noil­le osal­lis­tu­nut kau­pun­gin luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä toi­mi­va Mau­no Sipo­la, jol­le toi­min­ta niin kylä- kuin elä­ke­läi­syh­dis­tyk­ses­sä on tut­tua pit­käl­tä ajalta.

– Miten vähän nuo­rem­mat­kin saa­tai­siin innos­tu­maan mukaan yhtei­seen toimintaan?