Kai Lat­va­leh­to aloit­taa Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä

KRIPA –hankkeen projektipäällikkönä aloitti lokakuussa luovan alan asiantuntija Kai Latvalehto. Kuva: Inka Hyvönen֫KRIPA –hankkeen projektipäällikkönä aloitti lokakuussa luovan alan asiantuntija Kai Latvalehto. Kuva: Inka Hyvönen֫

Kan­sain­vä­li­sen resi­dens­si­ver­kos­to­hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä on Iis­sä aloit­ta­nut FT Kai Lat­va­leh­to. Hän on luo­van alan asian­tun­ti­ja, jon­ka eri­koi­sa­laa on vii­me vuo­si­na ollut ruot­sin­suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri. Hank­keen tavoit­tee­na on luo­da Iihin ark­ti­nen resi­dens­si­toi­min­nan kes­kit­ty­mä ja vah­vis­taa koko Poh­jois-Poh­jan­maan alu­een kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den resi­dens­sio­saa­mis­ta.

– Olen innos­sa­ni sii­tä, että Iihin perus­te­taan maa­il­man­laa­jui­sen tai­tei­li­ja­re­si­dens­sien ver­kos­ton ResAr­ti­sin toi­mis­to. Vaik­ka eläm­me kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen suh­teen haas­teel­li­sia aiko­ja, on tämä het­ki juu­ri oikea kynien teroit­ta­mi­seen ja tule­vai­suu­den mah­dol­li­suuk­sien kar­toit­ta­mi­seen. Ilmas­tol­li­set ja muut glo­baa­lit tren­dit mää­rit­te­le­vät yhä enem­män sitä mil­lais­ta kult­tuu­ri­toi­min­ta jat­kos­sa on. Hank­kees­sa kehi­tys­työ­tä toi­mi­joi­den elin­voi­man ja osaa­mi­sen kas­vat­ta­mi­sek­si teh­dään glo­baa­lit haas­teet tie­dos­taen, Lat­va­leh­to ker­too Iin Kult­tuu­ri­kaup­pi­lan tie­dot­tees­sa.

KRI­PA-han­ke perus­tuu maa­seu­tu­mai­sen ympä­ris­tön veto­voi­mal­le ja luo­vien alo­jen poten­ti­aa­lin kas­vat­ta­mi­sel­le. Inno­vaa­tio­ver­kos­ton tavoit­tee­na on saa­da aikaan pysy­viä toi­min­ta­kent­tää tuke­via raken­tei­ta alu­eel­la ja lisä­tä toi­mi­joi­den osaa­mis­ta kan­sain­vä­li­sel­lä tai­de­ken­täl­lä. KRI­PA-han­ke perus­tuu aiem­min laa­dit­tuun Poh­jois-Poh­jan­maan tai­tei­li­ja­re­si­dens­sien kehit­tä­mis­suun­ni­tel­maan, jos­sa oli­vat muka­na lähes kaik­ki Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nat yhteis­työs­sä Oulun kau­pun­gin kans­sa.

Kai Lat­va­leh­to väit­te­li toh­to­rik­si vuon­na 2018 Åbo Aka­de­mis­ta aihee­naan ruot­sin­suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri-iden­ti­teet­ti. Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton Poh­jois-Poh­jan­maan rahas­to nime­si Lat­va­leh­don käyn­nis­tä­män Ruot­sin­suo­ma­lai­sen kult­tuu­ri­lä­he­tys­tön vuo­den 2019 kär­ki­hank­keek­si.