Ulkois­tuk­sia seu­raa tuk­ku vai­kei­ta ratkaisuja

Oulun kaupungin päättäjät ovat tulevina vuosina vaikeiden ratkaisujen edessä, jotta kaupungin talous saataisiin takaisin uomiinsa. (Kuva: Teea Tunturi)Oulun kaupungin päättäjät ovat tulevina vuosina vaikeiden ratkaisujen edessä, jotta kaupungin talous saataisiin takaisin uomiinsa. (Kuva: Teea Tunturi)

Kun Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la jul­kai­si talous­ar­vion­sa ja ‑suun­ni­tel­man­sa tule­vil­le vuo­sil­le ker­toi se karua kiel­tä sii­tä, että Oulun kau­pun­gin menot ver­rat­tu­na tuloi­hin ovat aivan lii­an suu­ret. Väes­töl­tään ikään­ty­vä kau­pun­ki on iso­jen muu­tos­ten ja vai­kei­den rat­kai­su­jen edes­sä. Ran­ta­poh­jan alu­een val­tuu­tet­tu­jen mie­les­tä isoim­pia vään­tö­jä tul­laan käy­mään muun muas­sa pal­ve­lu­ver­kos­ta, van­hus­hoi­vas­ta ja inves­toin­neis­ta. Ran­ta­poh­ja lähet­ti kai­kil­le alu­een­sa valtuutetuille… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus