Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan kus­tan­nuk­set nousivat

Jakkukylän kevyen liikenteen riippusillan odotetaan valmistuvan tämän vuoden aikana. Kuva on otettu kaksi viikkoa sitten.Jakkukylän kevyen liikenteen riippusillan odotetaan valmistuvan tämän vuoden aikana. Kuva on otettu kaksi viikkoa sitten.

Kun­nan tämän vuo­den inves­toin­tien mää­rä­ra­ha­muu­tok­set oli­vat Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen käsit­te­lys­sä maa­nan­tai­na. Kulu­van vuo­den inves­toin­tei­hin oli täl­le vuo­del­le talous­ar­vioon varat­tu 3,51 mil­joo­naa euroa. Nyt inves­toin­ti­me­noik­si esi­te­tään 2,06 mil­joo­naa euroa. 275 000 euron inves­toin­ti­tu­lo­ja esi­te­tään muu­tet­ta­vak­si 550 000 eurok­si. Kun­nan­hal­li­tus esit­tää muu­tok­sia kun­nan­val­tuus­ton hyväksyttäväksi.

Muu­tok­sia inves­toin­ti­me­noi­hin aiheu­tuu muun muas­sa Jak­ku­ky­län riip­pusil­las­ta. Sil­le oli bud­je­toi­tu täl­le vuo­del­le 385 000 euron menot ja 275 000 euron tulot. Todel­li­set kulut ovat tänä vuon­na 845 000 euroa. Tulo­ja sen on saa­tu val­tio­na­vun lisäyk­sen takia 395 000 euroa.

Riip­pusil­lan menot ovat tänä vuon­na olleet 450 000 euroa täl­le vuo­del­le bud­je­toi­tua suu­rem­mat. Sil­lan raken­ta­mi­seen vii­me vuo­del­le vara­tuis­ta mää­rä­ra­hois­ta jäi kui­ten­kin sil­lan työ­maan vai­keuk­sien takia käyt­tä­mät­tä 100 000 euroa. Sil­lan raken­ta­mi­sen odo­tet­tua kal­liim­mas­ta toteu­tuk­ses­ta ja raken­ta­mi­sen vii­väs­ty­mi­ses­tä aiheu­tu­neet lisä­kus­tan­nuk­set ovat tänä vuon­na val­tio­no­suu­den lisäys huo­mioi­tu­na 350 000 euroa.

Vuon­na 2019 kun­nan­val­tuus­to on myön­si sil­lan raken­ta­mi­seen 345 000 euroa. Vii­me vuo­del­le sil­le myön­net­tiin 505 000 euroa. Vuo­si sit­ten kun­nan­val­tuus­to myön­si sil­lan muu­tos­töis­tä joh­tu­viin kus­tan­nuk­siin 385 300 euroa. Val­tio­no­suuk­sien lisäk­si sil­lan kus­tan­nuk­siin on osal­lis­tu­nut Jakun kyläyh­dis­tys kerää­mäl­lään 50 000 eurolla.

Hami­nan päi­vä­ko­din raken­ta­mi­seen oli täl­le vuo­del­le varat­tu 1,8 mil­joo­naa euroa. Raken­ta­mis­ta ei ole vie­lä aloi­tet­tu, joten sen suun­nit­te­luun ja maan­siir­to­töi­hin vara­taan 150 000 euroa.

Kun­nan moni­toi­mi­ta­loon oli varat­tu tämän vuo­den talous­ar­vioon 100 000 euroa. Moni­toi­mi­ti­la on kui­ten­kin vie­lä val­mis­te­lu­vai­hees­sa, eikä sil­le koh­dis­tu mer­kit­tä­viä meno­ja kulu­va­na vuonna.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.