Iis­sä uusi koro­na­ta­paus ja altis­tu­nei­ta, jäl­ji­tys­työ Oulun­kaa­ren mukaan onnistunut

Iis­sä on kulu­neen vii­kon aika­na tul­lut esil­le yksi uusi koro­na­ta­paus, ker­ro­taan Oulun­kaa­res­ta. Tapauk­seen liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen. Lisäk­si Iis­sä on tul­lut esil­le altis­tu­mis­ket­ju­ja, jot­ka ovat peräi­sin Oulun­kaa­ren alu­een ulko­puo­lel­ta. Altis­tu­mi­sia on tul­lut esil­le yhteen­sä 46. Altis­tu­neet on jäl­ji­tet­ty ja ase­tet­tu karanteeniin.

– Ter­vey­den­huol­los­ta ollaan aina yhtey­des­sä altis­tu­nei­siin, eikä altis­tu­mi­sis­ta tar­vit­se itse kysel­lä esi­mer­kik­si ter­veys­a­se­mal­ta. Nyt Iis­sä esil­le tul­lei­den altis­tu­nei­den jäl­ji­tys­työ onnis­tui hyvin ja altis­tu­neet ovat 10 vuo­ro­kaut­ta kes­tä­väs­sä karan­tee­nis­sa. Per­heal­tis­tu­mi­ses­sa karan­tee­niai­ka on 14 vuo­ro­kaut­ta. Karan­tee­nin mää­rää aina tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri tar­tun­ta­tau­ti­la­kiin perus­tuen, ker­too tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri Min­na Pyyk­kö­nen Iin terveysasemalta.

Vaik­ka altis­tu­mi­sia on Iis­sä tul­lut esil­le, on tilan­ne Oulun­kaa­ren anta­man tie­dot­teen mukaan ter­veys­vi­ran­omais­ten hal­lin­nas­sa. Karan­tee­niin ase­tet­tu­ja on ohjeis­tet­tu seu­raa­maan omaa voin­ti­aan tar­kas­ti. Altis­tu­nei­siin pide­tään ter­vey­den­huol­los­ta yhteyt­tä ja hei­dän voin­ti­aan seu­ra­taan sään­nöl­li­ses­ti. Mikä­li karan­tee­nin aika­na ilme­nee fluns­sa­oi­rei­ta, karan­tee­niin ase­te­tun tulee ottaa yhteyt­tä ter­veys­a­se­mal­le ja vara­ta aika koro­na­tes­tiin. Karan­tee­ni ei kos­ke karan­tee­niin ase­te­tun lähi­pii­riä tai tapaa­mia hen­ki­löi­tä, sil­lä he eivät ole olleet lähi­kon­tak­tis­sa tar­tun­nan saa­neen hen­ki­lön kans­sa toi­sin kuin karan­tee­niin asetettu.

– Myös altis­tu­neet itse ovat toi­mi­neet vas­tuul­li­ses­ti ja pitä­neet huol­ta karan­tee­nin toteu­tu­mi­ses­ta – sil­lä on iso mer­ki­tys jat­ko­tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­ses­sä. Yleen­sä ottaen kan­nat­taa muis­taa, että mikä­li on fluns­san oirei­ta tai epäi­lee koro­na­tar­tun­taa, on aina syy­tä ottaa yhteyt­tä ensin puhe­li­mit­se ter­veys­a­se­mal­le. Infek­tio­po­likli­ni­kal­le tai ter­veys­a­se­mal­le ei siis pidä men­nä ilman ajan­va­raus­ta, vaan tes­taa­mi­sen tar­ve ja toi­men­pi­teet kar­toi­te­taan ensin. Myös Oulus­sa työs­sä käy­vien ja asioi­vien iiläis­ten on hyvä muis­taa Oulun kau­pun­gis­sa voi­mas­sa ole­vat ohjeis­tuk­set, esi­mer­kik­si mas­kien käyt­tö jul­ki­sis­sa sisä­ti­lois­sa kuten kau­pois­sa, sanoo osas­ton­hoi­ta­ja Päi­vi Reki­nen Iin terveysasemalta.

Oulun­kaa­ren alu­eel­la voi­mas­sa ovat edel­leen perus­ta­son suo­si­tuk­set. Iso­ja kokoon­tu­mi­sia ja juh­lia on syy­tä vält­tää myös per­he­pii­reis­sä. Myös etä­työ on suo­si­tel­ta­vaa kai­kil­le, joil­le se on mah­dol­lis­ta. Oulun­kaa­ren alu­eel­la suu- ja nenä­suo­jia suo­si­tel­laan käyt­töön jouk­ko­lii­ken­tees­sä, ris­kia­lueil­ta saa­pues­sa tai mat­kal­la koro­na­tes­tiin tai, jos näi­den aika­na on vält­tä­mä­tön tar­ve liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Suo­jai­mia on suo­si­tel­ta­vaa käyt­tää myös muis­sa tilan­teis­sa, jois­sa tur­va­vä­lit eivät toteu­du, esi­mer­kik­si ruuh­kai­sis­sa kaupoissa.

Myös ter­vey­den­huol­lon poti­las­työs­sä käy­te­tään mas­kia ja suo­si­tus kos­kee myös poti­lai­ta. Koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen ehkäi­se­mi­ses­sä on edel­leen tär­ke­ää muis­taa myös perus­oh­jeet: hyvä käsi- ja yski­mis­hy­gie­nia ja tur­va­vä­lit. Lisäk­si sai­raa­na on syy­tä pysy­tel­lä koto­sal­la ja hakeu­tua koro­na­tes­tiin mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä, kun fluns­san oirei­ta ilmenee.