Iis­sä käyn­nis­ty­vät Teatteriviikot

Iis­sä toi­mi­van Tai­to­ta­lo ry:n jär­jes­tä­mät Teat­te­ri­vii­kot käyn­nis­ty­vät huo­men­na kes­ki­viik­ko­na. Ensim­mäis­tä ker­taa yhdis­tyk­sen toi­min­nan aika­na jär­jes­tet­tä­vät teat­te­ri­vii­kot pitä­vät sisäl­lään ohjel­maa moni­puo­li­ses­ti kon­ser­teis­ta näy­tel­miin ja tai­kae­si­tyk­siin. Teat­te­ri­ti­loi­na toi­mii Tai­to­ta­lon Lato­teat­te­ri, joka on enti­nen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lo osoit­tees­sa Seu­ra­ku­ja 8. Lato­teat­te­ria on kun­nos­tet­tu vapaa­eh­tois­voi­min ja yksi­tyi­sel­lä rahoituksella.

Kes­ki­vii­kon ava­jais­kon­sert­ti jär­jes­te­tään 24.5. kel­lo 18.30. Esiin­ty­mäs­sä ovat Lau­lu­yh­tye Ren­tuk­ka sekä Johan­na Nis­ka­nen & Pet­ri Kuuse­la. Nis­ka­nen on iiläi­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä, jon­ka kap­pa­lei­den tari­noi­hin yhdis­ty­vät moni­vi­vah­tei­set musii­kil­li­set vai­kut­teet ja sovitukset.

Per­jan­tai­na ohjel­mas­sa on rock-kon­sert­ti, ja lau­an­tai­na laval­le nousee Iin kan­sa­lais­opis­ton nuor­ten ryh­män Sala­po­lii­si­ta­ri­na. Sun­nun­tai­na Teat­te­ri­viik­ko­jen ohjel­ma on suun­nat­tu lap­sil­le, ja ohjel­mas­sa on satu­het­ki ja tai­ku­ris­how. Kes­ki­viik­ko­na 31.5. ohjel­mas­sa on teat­te­rioh­jaa­ja Anna-Kai­sa Jär­ven ohjaa­ma tans­si­teat­te­ri­teos Vet­tä makeampaa.

Lau­an­tai­na 10.6. ensi-iltan­sa saa puo­les­taan Tai­to­ta­lon oma tuo­tan­to, musiik­kia ja tans­sia sisäl­tä­vä näy­tel­mä Tes­ta­ment­ti. Näy­tel­mäs­sä ikä­nei­to Irma Säk­ki­nen muis­te­lee kadon­nut­ta aikaa nuo­ruu­den­rak­kau­ten­sa runoi­hin sävel­let­ty­jen lau­lu­jen ja tans­sien kaut­ta. Roo­leis­sa näh­dään enti­siä ja nykyi­siä iiläi­siä, ja näy­tel­män ohjauk­sen, koreo­gra­fioi­den, sovi­tus­ten, sekä osin sävel­lys­ten taka­na on Tai­to­ta­lo ry:n perus­pi­la­ri Miia Suti­nen.

Näyt­te­ly­ti­lois­sa on teat­te­ri­viik­ko­jen aika­na myös näy­til­lä eri­lai­sia tai­de­teok­sia sekä 19.6. alkaen legonäyttely.

Jois­sa­kin näy­tök­sis­sä on vapaa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su. Tapah­tu­mien tuot­to käy­te­tään koko­nai­suu­des­saan teat­te­ri­lait­teis­ton kehittämiseen.