Iin tek­ni­sen joh­ta­jan viran hakuai­kaa jat­ket­tiin jälleen

Iin kun­ta on jat­ka­nut jo tois­ta ker­taa hakuai­kaa tek­ni­sen joh­ta­jan virkaan. 

Ensim­mäi­sen ker­ran vir­ka oli avoin­na jou­lu-tam­mi­kuun tait­tees­sa, jol­loin sii­hen tuli yhdek­sän hake­mus­ta. Tuol­loin kun­nan­hal­li­tus päät­ti val­mis­te­lu­työ­ryh­män esi­tyk­ses­tä, että hakuai­kaa jat­ke­taan 7.2. sak­ka. Uudes­sa haus­sa kun­taan saa­pui nel­jä hake­mus­ta. Jäl­leen pää­tet­tiin, että viran hakuai­kaa jat­ke­taan. Nyt hakuai­kaa on hel­mi­kuun lop­puun saak­ka. Molem­mis­sa aiem­mis­sa haus­sa jäte­tyt hake­muk­set huo­mioi­daan jatkohaussa. 

Tek­ni­sen joh­ta­jan vir­ka tuli Iin kun­nas­sa avoi­mek­si, kun kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Jan­ne Joke­lai­nen siir­ret­tiin kun­taan perus­tet­tuun uuteen kiin­teis­tö­pääl­li­kön vir­kaan. Joke­lai­nen toi­mii vir­kaa teke­vä­nä tek­ni­se­nä joh­ta­ja­na, kun­nes vir­ka on täytetty.