Iin päät­tä­jät: Elin­voi­man ja tur­val­li­suu­den tuke­mi­nen on kaik­kien — myös Poh­teen tehtävä

Iin kun­nan päät­tä­jät ovat laa­ti­neet kan­nan­o­ton kos­kien Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een (Poh­de) leik­kaus­suun­ni­tel­mia ja nii­den mah­dol­li­sia vai­ku­tuk­sia Iin kun­nan ja koko Poh­jois-Suo­men alu­eel­la. Poh­teen val­tuus­to kokoon­tuu päät­tä­mään talous­lin­jauk­sis­ta maa­nan­tai­na 20.11. Ran­ta­poh­ja jul­kai­see Iin päät­tä­jien kan­nan­o­ton täs­sä kokonaisuudessaan:

Me Iin päät­tä­jät, jot­ka vas­taam­me kun­ta­lais­ten ja alu­een toi­mi­joi­den elin­voi­mas­ta, hyvin­voin­nis­ta ja tur­val­li­suu­des­ta, olem­me kovin häm­men­ty­nei­tä ja pet­ty­nei­tä sen joh­dos­ta, miten vähäi­set alu­een kun­tien ja nii­den eri toi­mi­joi­den vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det Poh­teen pää­tök­siin ovat. Pää­tök­sien osal­ta puhu­taan kun­nan asuk­kail­le, yhtei­söil­le, kun­nal­le ja sen alu­een yri­tyk­sil­le kriit­ti­sis­tä pal­ve­luis­ta. Ymmär­räm­me val­tion tasol­ta tule­vat talous­pai­neet. Nii­den asian­mu­kai­nen, vas­tuul­li­nen hoi­ta­mi­nen ja toi­saal­ta jär­jet­tö­miin tavoit­tei­siin ja aika­tau­lui­hin vas­taa­mi­nen on mei­dän kaik­kien yhtei­nen asiam­me ja vai­kut­ta­mi­sen kohteemme.

On kui­ten­kin koh­tuu­ton­ta, kuin­ka epä­rei­lus­ti Poh­teen esi­tyk­set ja osin jo teke­mät rat­kai­sut koh­te­le­vat alu­een poh­jois­ta osaa. Kär­sim­me ns. vuo­kra-ase­tuk­sen tul­kin­nan takia noin 1 mil­joo­nan euron vuo­sit­tai­ses­ta vuo­kra­tu­lo­jen vähen­nyk­ses­tä. Siir­to­las­kel­mat joh­ta­vat toteu­tues­saan Iin osal­ta 1,2 mil­joo­nan euron val­tio­no­suuk­sien alen­nuk­seen ja mikä kaik­kein ikä­vin­tä, jokai­nen Poh­teen rat­kai­suis­ta näyt­tää koh­dis­tu­van koh­tuut­to­man pal­jon alu­een poh­joi­seen osaan.

Ensim­mäi­set jär­jes­tä­mis­oh­jel­man lin­jaa­mat pää­tök­set vei­vät Iin alu­eel­ta suh­teet­to­man pal­jon alu­een pal­ve­lu­tar­pee­seen näh­den tär­kei­tä hoi­to­paik­ko­ja ja pal­ve­lu­ja, jot­ka oli tar­koi­tus kor­va­ta avo- ja liik­ku­vil­la pal­ve­luil­la. Näyt­tää sil­tä, että aina­kaan vie­lä rat­kai­sut eivät koh­taa tar­vet­ta. Kun­tiin tule­vien palaut­tei­den tul­va ja ylei­nen hätä asian suh­teen ovat käsin kos­ke­tel­ta­via. Olim­me jol­la­kin tapaa ymmär­tä­väi­siä maan­tie­teel­li­ses­ti isoa, koko poh­joi­sen Poh­teen osal­ta pal­ve­le­vaa rat­kai­sua koh­taan, jol­la sote­pal­ve­lut oli­si tuo­tu aidos­ti ja sään­nöl­li­ses­ti liik­ku­va­na pal­ve­lu­na myös Kui­va­nie­mel­le. Nyt kui­ten­kin näyt­tää sil­tä, että sil­le­kin ollaan vetä­mäs­sä ras­te­ja pääl­le. Tämä on käsit­tä­mä­tön­tä, sil­lä Kui­va­nie­mel­tä ei voi­da tukeu­tua Poh­teen mui­hin sote­pal­ve­lu­pis­tei­siin, kos­ka nii­tä ei lähi­maas­tos­sa ole. Lähin pal­ve­lu­pis­te sijait­see Kui­va­nie­men kir­kon­ky­läl­tä yli 30 km pääs­sä Iis­sä. Poh­joi­ses­sa alkaa toi­sen hyvin­voin­tia­lu­een alue. On myös tär­keä ymmär­tää, että Kui­va­nie­men pal­ve­lui­hin tukeu­du­taan koko Iin poh­joi­sen alu­een (Oijär­vi, Olha­va, Yli-Olha­va jne) osal­ta. Mat­kaa nykyi­seen­kin pal­ve­lu­pis­tee­seen on hel­pos­ti 30–40 km. Lisäk­si jul­ki­nen lii­ken­ne on olematon.

Nykyi­ses­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa Oulun seu­dun, Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Poh­jois-Suo­men alu­een elin‑, veto- ja pito­voi­maa raken­net­taes­sa on yhdes­sä tun­nis­tet­tu elin­tär­kei­tä ja jat­kon kan­nal­ta kriit­ti­siä asioi­ta yhtei­ses­sä Poh­jois-Suo­men ohjel­mas­sam­me. Ne edel­lyt­tä­vät pal­jon eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maan poh­joi­sel­ta alu­eel­ta. Iin kun­nan läpi kul­kee ainoat poh­jois-ete­lä­suun­nan val­ta­väy­lät: E4- ja rau­ta­tie, jot­ka ovat kriit­ti­siä sekä varau­tu­mi­sen että elin­kei­noe­lä­män kan­nal­ta. Nii­den toi­mi­vuus tekee alu­ees­tam­me por­tin län­teen ja poh­joi­seen. Täs­tä näkö­kul­mas­ta on käsit­tä­mä­tön­tä, että Poh­teen suun­ni­tel­mis­sa on lak­kaut­taa Kui­va­nie­men ja Oijär­ven paloa­se­mat. Lii­ken­ne­vir­rat ja elin­kei­noe­lä­mä eivät voi toi­mia, saa­ti kehit­tyä alu­eel­la, jos näi­tä pal­ve­lu­ja ei ole saa­ta­vis­sa. Puu­te aiheut­taa myös erit­täin suu­ren kysy­mys­mer­kin kaik­kien ete­lä-poh­jois­suun­taan kul­ke­vien hen­ki­lö- ja mate­ri­aa­li­kul­je­tus­ten tur­val­li­suu­den osal­ta. Pahim­mil­laan se estää koko Suo­mel­le tär­kei­den uusiu­tu­vien ener­gia­hank­kei­den toteu­tu­mi­sen ja myös edel­leen Suo­mel­le tär­keän tur­ve­teol­li­suu­den jat­ku­vuu­den alueella.

Iin kun­ta

Mar­juk­ka Man­ni­nen, kunnanjohtaja
Johan­nes Tuo­me­la, val­tuus­ton puheenjohtaja
Iin kun­nan val­tuus­to­ryh­mien johtajat
Jari-Juk­ka Joke­la, Suo­men Keskusta
Lee­na Tii­ro, Vasemmistoliitto
Pet­ri Ter­vo­nen, Kokoomus
Pet­ri Hyvö­nen, Perussuomalaiset
Ris­to Säk­ki­nen, Sosiaalidemokraatit
Aila Paa­so, Vih­reä Liitto
Har­ri Sanak­se­na­ho, Iin Sitoutumattomat
Noo­ra Huo­ta­ri, val­tuus­to­ryh­mä Noo­ra Huotari