Iin kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi Oulun lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­man ja Poh­teen yhteistyösopimuksen

Iin kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi kokouk­ses­saan 5.2. Poh­jois-poh­jan­maan kun­tien, hyvin­voin­tia­lu­een ja maa­kun­ta­lii­ton stra­te­gi­sen yhteis­työ­so­pi­muk­sen. Hyvin­voin­tia­lu­een yhdys­pin­ta­lau­ta­kun­ta esit­ti sopi­muk­sen hyväk­sy­mis­tä alue­hal­li­tuk­sil­le, kun­nil­le ja maa­kun­ta­lii­tol­le. Sopi­muk­sen tavoit­tee­na on tukea asuk­kai­den hyvin­voin­tia, ter­veyt­tä ja tur­val­li­suut­ta ja lisäk­si tehos­taa osa­puol­ten välis­tä toi­min­nal­lis­ta yhteis­työ­tä. Kun­nan­hal­li­tus koros­ti, että kon­kreet­ti­sen yhteis­työn edel­leen kehit­tä­mi­nen on myös ensiar­voi­sen tär­ke­ää ja tätä tuke­maan Poh­teen oli­si hyvä perus­taa työ­ryh­mä, jos­sa oli­si kun­tien hyvin­voin­ti- ja yhdys­pin­ta­työs­tä vas­taa­vat ja Poh­teen edustajat.

Oulun seu­dun lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­ma 2040 on Oulun seu­dun kun­tien, Poh­jois-Poh­jan­maan Ely-kes­kuk­sen ja Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton val­mis­te­le­ma ja se on nyt val­mis­tu­nut. Pit­kän aika­vä­lin suun­ni­tel­ma on laa­dit­tu vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa seu­dun asian­tun­ti­joi­den, päät­tä­jien ja elin­kei­noe­lä­män edus­ta­jien kans­sa. Suun­ni­tel­mas­sa käsi­tel­lään sitä, miten seu­dun lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää tul­laan kehit­tä­mään eri liik­ku­ja­ryh­mien, logis­tii­kan ja liik­ku­mis­muo­to­jen näkökulmasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus