Rat­kai­se­va pre­si­den­tin­vaa­lien äänes­tys­päi­vä hui­pen­tuu illalla

Juhani Louhelainen lähti äänestämään sunnuntaina heti aamupäivällä. Vaalin tulosta hän ei kovinkaan jännitä, lähinnä sitä millä marginaalilla kisa ratkeaa. Vaalilipun leimasi vaalitoimitsija Tiina Kellokumpu-Tyvelä.

Vaa­li­huo­neis­tot avau­tui­vat aamu­yh­dek­säl­tä kirp­sa­kas­sa parin­kym­me­nen asteen pak­ka­ses­sa. Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä vaa­li­päi­vä alkoi rau­hal­li­ses­ti, mut­ta tah­ti vil­kas­tui kes­ki­päi­vää ja ilta­päi­vää koh­ti, jol­loin pak­ka­nen hie­man lauh­tui ja aurin­ko­kin näyttäytyi.

Näh­tä­väk­si jää, ylle­tään­kö äänes­ty­sak­tii­vi­suu­des­sa ensim­mäi­sen kier­rok­sen tasol­le. Huo­mat­ta­va mää­rä äänes­tä­jiä oli jo anta­nut äänen­sä ennak­koon, arvioi­vat Ase­ma­ky­län äänes­ty­sa­lu­een vaa­li­lau­ta­kun­nan jäse­net. Vaa­li­päi­vän tun­nel­maa he kuvai­li­vat ren­nok­si. Haas­ta­tel­lut äänes­tä­jät ker­toi­vat, ettei vaa­li­tu­los kovin­kaan jän­ni­tä, kun jäl­jel­lä on kak­si ehdokasta.

Vaa­li­huo­neis­tot sul­keu­tu­vat tänään sun­nun­tai­na kel­lo 20. Tulok­sia arvioi­daan saa­ta­van jo iltayh­dek­sän tie­tä­mil­lä. Sil­loin tie­däm­me kuka on seu­raa­va tasa­val­lan pre­si­dent­ti, Alexan­der Stubb vai Pek­ka Haa­vis­to.

Lisää vaa­li­tun­nel­mia ja tulok­sia Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 13.2.

Vaa­li­toi­mit­si­ja Tan­ja Nie­mi­nen tar­kas­ta­mas­sa Hei­di Kal­lion henkilötietoja.

Sep­po Per­kiö oli Pie­ni ele ‑keräyk­sen toi­mit­si­ja­na Ase­ma­ky­län äänes­ty­sa­lu­een vaa­li­pai­kal­la Ase­man kou­lul­la. Koli­koi­ta on nykyi­sin yhä har­vem­mal­la käy­tös­sä, mut­ta lah­joit­taa voi myös verkossa.