Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 11.2.2024

Kysy­myk­set

1. Ket­kä maam­me pre­si­den­teis­tä ennen Nii­nis­töä ovat olleet kokoomustaustaisia?

2. Mikä Istan­bu­lis­sa Tur­kis­sa ole­va sal­mi erot­taa Euroo­pan ja Aasian maan­osat toisistaan?

3. Mis­tä maas­ta ovat kotoi­sin Fischer-sukset?

4. Min­kä euroop­pa­lai­sen pää­kau­pun­gin suo­men­kie­li­ses­tä nimes­tä löy­tyy kak­si rakennusta?

5. Minä vuon­na aloit­ti­vat ensim­mäi­set nai­set varus­mies­pa­ve­luk­sen Suo­mes­sa? a) 1985, b) 1990, c) 1995, d) 2000

6. Mikä kylä esiin­tyy usein Jaak­ko Tepon lauluissa?

7. Mikä maam­me kau­pun­gin nimi on sanan­mu­kai­ses­ti ”pahoin­pi­te­le kor­keah­ko paikka”?

8. Min­kä nimi­nen on Hel­sin­gis­sä ole­va Suo­men suu­rin orto­dok­si­nen kirkko?

9. Mis­sä ei-euroo­pa­lai­ses­sa maas­sa sijait­see vuo­ri­jo­no nimel­tä Ete­läi­set Alpit?

10. Min­kä maa­lai­nen myy­mä­lä­ket­ju on alun­pe­rin Dress­mann? a) sak­sa­lai­nen, b) tans­ka­lai­nen, c) ruot­sa­lai­nen, d) norjalainen

 

Vas­tauk­set

1. Svin­huf­vud ja Paasikivi

2. Bos­po­rin­sal­mi

3. Itä­val­las­ta

4. Tal­lin­nan

5. c) 1995

6. Rui­kon­pe­rä

7. Piek­sä­mä­ki

8. Uspens­kin katedraali

9. Uudes­sa Seelannissa

10. d) norjalainen