Iin demo­kra­tia­han­ke paneu­tuu seu­raa­vak­si kun­nan jul­ki­seen taiteeseen

Lähde!-puistossa sijaitseva Paula Suomisen Kummalliset kukat on kolmen mosaiikkiveistoksen kokonaisuus, joka ilmentää kasvien elinvoimaa, selviytymistä ja sopeutumista.Lähde!-puistossa sijaitseva Paula Suomisen Kummalliset kukat on kolmen mosaiikkiveistoksen kokonaisuus, joka ilmentää kasvien elinvoimaa, selviytymistä ja sopeutumista. (Kuvat: Inka Hyvönen)

Iin kir­jas­tos­sa on meneil­lään ”Koh­kaa­mi­ses­ta koh­taa­mi­seen ja kah­via kai­kil­le” ‑han­ke, jon­ka tavoit­tee­na on edis­tää aktii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta, demo­kra­ti­aa ja sanan­va­paut­ta. Hank­keen syk­syn ensim­mäi­nen tilai­suus pureu­tuu kun­ta­lai­sia ihas­tut­ta­vaan ja vihas­tut­ta­vaan jul­ki­seen taiteeseen.

Kir­jas­ton hank­keen taus­tal­la on yleis­ten kir­jas­to­jen toi­min­taa ohjaa­va kir­jas­to­la­ki, jon­ka mukaan yleis­ten kir­jas­to­jen yhte­nä teh­tä­vä­nä on yhteis­kun­nal­li­sen ja kult­tuu­ri­sen vuo­ro­pu­he­lun edis­tä­mi­nen. Kir­jas­ton yhteis­työ­kump­pa­nei­na hank­kees­sa ovat Iin kan­sa­lais­opis­to ja tai­de­kou­lu, Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­la sekä nuo­ri­so­työ ja hyvin­voin­ti. Lisäk­si yhteis­työ­kump­pa­ni­na on Open Agen­da – osal­lis­ta­va kun­ta­de­mo­kra­tia digi­taa­li­sin kei­noin ‑han­ke. Han­ket­ta rahoit­taa Poh­jois-Suo­men Aluehallintovirasto.

Pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­sin läpi­nä­ky­vyys lisää kun­ta­lais­ten osal­li­suut­ta ja tie­toa sii­tä, miten asiat ete­ne­vät ja miten käsi­tel­tä­viin asioi­hin voi vai­kut­taa. Hank­kees­sa jär­jes­te­tään demo­kra­ti­aa ja kun­ta­lais­ten ja kun­ta­päät­tä­jien vuo­ro­pu­he­lua edis­tä­viä tapah­tu­mia sekä pai­kan pääl­lä kir­jas­tos­sa että ver­kos­sa. Lisäk­si tapah­tu­mia jär­jes­te­tään eri ympä­ris­töis­sä pop up ‑tapah­tu­mi­na.

Tapah­tu­mien tee­moik­si vali­taan ajan­koh­tai­sia, iiläi­siä puhut­ta­via aihei­ta. Kevääl­lä jär­jes­tyt kol­me tapah­tu­maa, Tule­vai­suu­den Kir­kon­ran­ta ja Met­säil­ta sekä Han­nu Lie­vet­mur­sun kuvaa­mien dro­ne­vi­deoi­den esi­ty­sil­ta, kerä­si­vät kii­tet­tä­väs­ti yleisöä.

Syk­syn ensim­mäi­sen tilai­suu­den aihee­na jul­ki­nen tai­de. Kes­kus­te­lua käy­dään Iin toril­le tule­vas­ta tai­de­teok­ses­ta, jos­ta jär­jes­tet­tiin kesäl­lä kyse­ly. Nät­te­po­rin audi­to­rios­sa tors­tai­na 13.10. kel­lo 17 alka­vas­sa tilai­suu­des­sa poh­di­taan muun muas­sa, pitäi­si­kö kun­nan jul­ki­sen tai­teen han­kin­noil­le olla yhtei­ses­ti sovi­tut kri­tee­rit, mihin jul­ki­sia tai­de­teok­sia tuli­si hank­kia ja kuka han­kin­nois­ta saa päät­tää. Vie­raa­na tapah­tu­mas­sa on jul­ki­sen tai­teen lää­nin­tai­tei­li­ja Lee­vi Leh­ti­nen Tai­teen edistämiskeskuksesta.

Myö­hem­min tänä syk­sy­nä hank­kee­seen kuu­lu­vis­sa tilai­suuk­sis­sa kes­kus­tel­laan vie­lä vie­ras­la­jeis­ta sekä ikäih­mis­ten asu­mi­ses­ta. Tapah­tu­mat jat­ku­vat myös ensi keväänä.