Hui­lin­gin yhteis­lau­lu­tuo­kiot siir­ty­vät verk­koon

Yhteislaulutallennetta tekemässä Iin Laulupelimannien vetäjä Unto Kukka ja kitaristi Voitto Lepinoja (molemmat selin) sekä harmonikkaa soittava Esko Holappa ja kitaraa soittava Raimo Hentonen, seisomassa kontrabasisti Kalevi Sumen sekä laulajat Heikki Räinä, Ismo Piri, Jorma Kokko, Tuula Paakkola, Tuula-Riitta Niva, Maire Malo-Määttä ja Olavi Määttä. Riitta Räinä videoi. Julkaisemisen jälkeen tallenteet ovat netissä nähtävillä koko kesän.Yhteislaulutallennetta tekemässä Iin Laulupelimannien vetäjä Unto Kukka ja kitaristi Voitto Lepinoja (molemmat selin) sekä harmonikkaa soittava Esko Holappa ja kitaraa soittava Raimo Hentonen, seisomassa kontrabasisti Kalevi Sumen sekä laulajat Heikki Räinä, Ismo Piri, Jorma Kokko, Tuula Paakkola, Tuula-Riitta Niva, Maire Malo-Määttä ja Olavi Määttä. Riitta Räinä videoi. Julkaisemisen jälkeen tallenteet ovat netissä nähtävillä koko kesän.

Mui­den kesän ylei­sö­ta­pah­tu­mien tavoin on Iin Lau­lu­pe­li­man­nien Hui­lin­gin laval­la vetä­mät yhteis­lau­luil­lat perut­tu koro­nan vuok­si täl­tä kesäl­tä, mut­ta eipä hätää: Peli­man­nien tah­tiin voi sil­ti yhteis­lau­lu­ja lui­kau­tel­la, vetä­jät vain löy­ty­vät alka­va­na suve­na inter­ne­tis­tä.

Iin kun­nan hyvin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri Riit­ta Räi­nä lait­toi taan­noin face­boo­kiin kun­ta­lai­sil­le suun­na­tun kyse­lyn, mitä he toi­voi­si­vat netis­tä löy­ty­vän kor­vaa­maan peruun­tu­nei­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mia, ja muun muas­sa yhteis­lau­lut oli­vat toi­ve­lis­tal­la. Niin­pä Iin Lau­lu­pe­li­man­nien soit­ta­jat sekä osa lau­la­jis­ta kokoon­tui­vat kesän alka­jai­sik­si Museo­kah­vi­la Hui­lin­gin piha­pii­riin musi­soi­maan, mis­sä Riit­ta Räi­nä esi­tyk­set myös tal­len­si.

Hän koko­aa tal­len­teis­ta nel­jä vir­tu­aa­lis­ta yhteis­lau­lu­tuo­kio­ta, jot­ka tal­len­ne­taan You­tu­bes­sa jul­kais­ta­vaan IiVi­sioon, mihin koo­taan kesän mit­taan muu­ta­kin sisäl­töä kuten aina­kin jump­pia sekä Art Ii Bien­naa­lin tapah­tu­mia ja teok­sia.

Ensim­mäi­sen yhteis­lau­lu­tuo­kion Räi­nä lupaa löy­ty­vän netis­tä jo tänään tiis­tai­na, ja seu­raa­vat kol­me jul­kais­taan vii­kon välein. Iin Lau­lu­pe­li­man­nien vetä­jä Unto Kuk­ka ker­too kah­teen ensim­mäi­seen lau­lu­tuo­kioon tal­len­ne­tun lähin­nä keväi­siä sävel­miä, kah­des­sa vii­mei­ses­sä siir­ry­tään sit­ten kesäi­sem­piin musiik­ki­kap­pa­lei­siin. Sanat lau­lu­tuo­kioi­den esi­tyk­siin löy­ty­vät kun­nan sivuil­ta koh­tees­ta IiHappens/hyvinvointi.

– Kyse­lim­me Oulun­kaa­ren hoi­vayk­si­köis­tä toi­vei­ta tal­len­net­ta­vis­ta lau­luis­ta, ja niis­tä nyt aina­kin osan pys­tym­me toteut­ta­maan, Kuk­ka sanoo.

Aja­tuk­sen inter­ne­tiin tal­len­net­ta­vis­ta esi­tyk­sis­tä Kuk­ka sai seu­rat­tu­aan artis­tien tal­len­tei­ta ja huo­mat­tu­aan, että esi­mer­kik­si Kaus­ti­sel­la on tal­len­net­tu myös kan­san­musiik­kie­si­tyk­siä näh­tä­vil­le net­tiin.

Lau­lu­jen tal­len­ta­mi­nen on ensim­mäi­nen yhteis­työ­ku­vio Iin Lau­lu­pe­li­man­nien ja Iin kun­nan hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kes­ken.

– Kult­tuu­ri luo osal­taan hyvin­voin­tia, joten yhteis­työ­hön ryh­ty­mi­nen on luon­te­vaa, Riit­ta Räi­nä valot­taa.

Iin Lau­lu­pe­li­man­neil­le esi­tys­ten tal­len­ta­mi­nen antoi pit­käs­tä aikaa mah­dol­li­suu­den yhteis­esi­tyk­seen, kun koro­na perui sekä ison osan kevään har­joi­tuk­sis­ta että kesäl­le suun­ni­tel­lut esiin­ty­mi­set.

– Vai­kea on mitään suun­ni­tel­la täs­sä tilan­tees­sa. Mah­dol­li­suus on kyl­lä jotain ohjel­maa jär­jes­tää nopeal­la­kin aika­tau­lul­la, jos vaik­ka­pa lop­pu­ke­säs­tä ylei­sö­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen mah­dol­lis­tuu, Kuk­ka apri­koi.

Epä­var­maa on vie­lä sekin, onnis­tuu­ko Lau­lu­pe­li­man­nien vuo­sit­tai­sen Iin Syys­soi­ton jär­jes­tä­mi­nen tänä vuon­na, tapah­tu­mas­ta kun on suun­ni­tel­tu hie­man nor­maa­lia juh­la­vam­paa­kin Lau­lu­pe­li­man­nien 50-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si.