Yli kol­man­nes kun­nan­val­tuu­te­tuis­ta ehdol­la aluevaaleissa

Koko maassa on 10 584 aluevaaliehdokasta. Pohjois-Pohjanmaalla on 636 ehdokasta, joista äänestetään 79 aluevaltuutettua.Koko maassa on 10 584 aluevaaliehdokasta. Pohjois-Pohjanmaalla on 636 ehdokasta, joista äänestetään 79 aluevaltuutettua. (Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Alue­vaa­leis­sa on koko maas­sa yhteen­sä 10 584 ehdo­kas­ta. Ehdok­kai­ta on 19 eri rekis­te­röi­dys­tä puo­lu­ees­ta, joi­den lisäk­si vaa­leis­sa on 61 valit­si­jayh­dis­tys­ten aset­ta­maa ehdo­kas­ta. Ehdok­kais­ta on mie­hiä 5 778 ja nai­sia 4 806.

Tilas­to­kes­kuk­sen alue­vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lus­ta teke­män tilas­ton mukaan ehdok­kais­ta 111 on istu­via kan­san­edus­ta­jia. Ehdol­la on siis yli puo­let istu­vis­ta kansanedustajista.

Alue­vaa­lieh­dok­kais­ta 3 346 on istu­via kun­nan­val­tuu­tet­tu­ja. Suo­men 8859 kun­nan­val­tuu­te­tus­ta ehdol­la alue­vaa­leis­sa on siten 38 prosenttia.

Kai­kis­ta puo­luei­den aset­ta­mis­ta ehdok­kais­ta 80 pro­sent­tia oli ehdok­kaa­na myös 2021 kun­ta­vaa­leis­sa. Edus­kun­ta­puo­lueis­ta eni­ten samo­ja ehdok­kai­ta on perus­suo­ma­lai­sil­la, jois­ta lähes 95 pro­sent­tia oli ehdol­la myös kun­ta­vaa­leis­sa. Vähi­ten myös kun­ta­vaa­leis­sa ollei­ta ehdok­kai­ta on Lii­ke Nyt ‑puo­lu­eel­la.

Edus­kun­ta­puo­lueis­ta eni­ten ehdok­kai­ta aset­ti SDP ja vähi­ten RKP.

Kaik­kien ehdok­kai­den kes­ki-ikä on 50,3 vuot­ta. Mie­seh­dok­kai­den kes­ki-ikä on 51,5 ja nai­seh­dok­kai­den 48,7 vuot­ta. Edus­kun­ta­puo­lueis­ta van­him­mat ehdok­kaat ovat KD:lla, nuo­rim­mat vihreillä.

Ehdok­kaik­si on aset­tu­nut 3 mies­tä ja 2,4 nais­ta tuhat­ta äänioi­keu­tet­tua miestä/naista koh­den. Suh­teel­li­ses­ti eni­ten nai­seh­dok­kai­ta on Kan­ta-Hämees­sä. Sel­keäs­ti mui­ta aluei­ta vähem­män nai­seh­dok­kai­ta on Kai­nuus­sa ja Päijät-Hämeessä.

Ehdok­kais­ta yli 93 pro­sen­til­la on jokin perus­as­teen jäl­kei­nen tut­kin­to, äänioi­keu­te­tuis­ta perus­as­teen jäl­kei­sen tut­kin­non on suo­rit­ta­nut hie­man yli 76 pro­sent­tia. Tämä selit­tyy osit­tain äänioi­keu­tet­tu­jen ja ehdok­kai­den eri­lai­sel­la ikä­ra­ken­teel­la. Edus­kun­ta­puo­lueis­ta kor­kein kou­lu­tus­ta­so on vih­rei­den ehdok­kail­la. Myös RKP:n ja kokoo­muk­sen ehdok­kaat ovat kes­ki­mää­räis­tä kor­keam­min koulutettuja.

Ehdok­kais­ta työl­li­siä oli vuo­den 2020 lopus­sa 70 pro­sent­tia ja työt­tö­mä­nä noin seit­se­män pro­sent­tia. Äänioi­keu­te­tuis­ta työl­li­siä oli noin puo­let ja työt­tö­mä­nä 7,6 pro­sent­tia. Ehdok­kais­ta oli elä­ke­läi­siä sel­väs­ti äänioi­keu­tet­tu­ja vähem­män. Äänioi­keu­te­tuis­ta elä­ke­läi­siä oli noin kol­man­nes. Työl­li­syy­sas­te las­ke­taan työl­lis­ten osuu­te­na työi­käi­ses­tä, 18–64-vuotiaasta väestöstä.

Ehdok­kais­sa on maa- ja met­sä­ta­lous­yrit­tä­jät mukaan lukien enem­män yrit­tä­jiä kuin äänioi­keu­te­tuis­sa. Yrit­tä­jien osuus työl­li­sis­tä ehdok­kais­ta on noin 14 pro­sent­tia ja äänioi­keu­te­tuis­ta hie­man yli 10 pro­sent­tia. Edus­kun­ta­puo­lueis­ta eni­ten yrit­tä­jiä on ehdok­kaa­na Lii­ke Nyt ‑puo­lu­eel­la ja keskustalla.

Äänioi­keu­tet­tu­jen käy­tet­tä­vis­sä ole­vien raha­tu­lo­jen medi­aa­ni vuo­del­ta 2020 oli 22 300 euroa, ehdok­kai­den 30 900 euroa. Ehdok­kai­den käy­tet­tä­vis­sä ole­va raha­tu­lo on kes­ki­mää­rin 39 pro­sent­tia suu­rem­pi kuin äänioi­keu­tet­tu­jen. Käy­tet­tä­vis­sä ole­vat raha­tu­lot ovat suu­rim­mat Län­si-Uuden­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la niin äänioi­keu­te­tuil­la kuin ehdok­kail­la­kin. Käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la raha­tu­loil­la tar­koi­te­taan vero­jen jäl­kei­siä raha­tu­lo­ja, jot­ka koos­tu­vat työ- ja omai­suus­tu­lois­ta, työ­hön liit­ty­vis­tä luon­toi­se­duis­ta sekä tulonsiirroista.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.