YLEn ja sano­ma­leh­tien verk­ko­uu­ti­soin­ti luotettavinta

Yleis­ra­dion ja sano­ma­leh­tien digi­taa­li­set pal­ve­lut ovat suo­ma­lais­ten mie­les­tä ver­kon luo­tet­ta­vim­mat uutis­me­diat, sel­vi­ää IRO­Re­searc­hin loka­kuus­sa Uutis­me­dian lii­ton toi­mek­sian­nos­ta toteut­ta­mas­ta Suo­ma­lais­ten uutis­me­dia 2021 ‑tut­ki­muk­ses­ta. Ver­kon eri uutis­pal­ve­lui­den luo­tet­ta­vuut­ta sel­vi­tet­tiin nyt ensim­mäi­sen ker­ran. Myös laa­duk­kuu­des­sa Yle ja sano­ma­leh­det päi­hit­tä­vät muut verk­ko­me­diat selvästi.

Kun suo­ma­lai­set arvioi­vat ver­kos­sa jul­kais­ta­vien uutis­pal­ve­lui­den luo­tet­ta­vuut­ta astei­kol­la 1–10, Yleis­ra­dion digi­taa­li­set pal­ve­lut saa­vat arvo­sa­nan 7,9 ja sano­ma­leh­det 7,6. Kol­man­nek­si sijoit­tu­vat MTV:n digi­taa­li­set pal­ve­lut ovat jo sel­vän eron pääs­sä arvo­sa­nal­la 6,9. Nel­jän­nek­si sijoit­tu­vat aika­kaus­leh­tien (6,4) ja vii­den­nek­si kau­pun­ki­leh­tien (6,3) digi­taa­li­set pal­ve­lut. Vähi­ten luo­tet­ta­vik­si arvioi­daan sosi­aa­li­sen median pal­ve­lut, hän­nän­huip­pui­na Tik­Tok (2,2) ja Jodel (2,3).

Ylen joh­toa­se­ma koros­tuu eri­tyi­ses­ti yli 65-vuo­tiai­den paris­sa. Nuo­rim­pien, 15–24-vuotiaiden, kes­kuu­des­sa sano­ma­leh­tien verk­ko­pal­ve­lut kii­laa­vat luo­tet­ta­vuu­des­sa Ylen rin­nal­le arvo­sa­nal­la 8,2.

Sano­ma­leh­tien digi­taa­li­nen sisäl­tö tun­nis­te­taan yhtä luo­tet­ta­vak­si kuin pai­net­tu sisäl­tö. Suo­ma­lai­sis­ta lähes kol­me nel­jäs­tä (64 %) mai­nit­see luo­tet­ta­vuu­den mer­ki­tyk­sen kas­va­neen hei­dän omas­sa median­käy­tös­sään. Eni­ten luo­tet­ta­vuu­den mer­ki­tys on kas­va­nut 15–24-vuotiaiden kes­kuu­des­sa (70 %).

Suo­ma­lai­sis­ta 15 vuot­ta täyt­tä­neis­tä 70 pro­sent­tia arvioi sano­ma­leh­tien jul­kai­se­van uuti­set digi­taa­li­ses­sa kana­vas­sa yhtä luo­tet­ta­vi­na kuin pai­ne­tus­sa leh­des­sä. Vain seit­se­män pro­sent­tia on asias­ta eri miel­tä, ja juu­ri kukaan ei ole täy­sin eri miel­tä. Rei­lu vii­den­nes (23 %) suo­ma­lai­sis­ta ei osaa ottaa kan­taa suun­taan tai toiseen.

– Suo­ma­lais­ten vuo­si­kym­me­niä totea­ma ’pai­net­tu sana on tot­ta’ on saa­tu siir­ty­mään myös sano­ma­leh­tien digi­taa­li­seen jul­kai­se­mi­seen. Ver­kos­sa jul­kais­ta­van sisäl­lön luo­tet­ta­vuus on jour­na­lis­ti­sen uutis­si­säl­lön teki­jöil­le itses­tään­sel­vyys, mut­ta on hie­noa tode­ta myös suo­ma­lais­ten tun­nis­ta­neen tämän, iloit­see Uutis­me­dian lii­ton mark­ki­noin­ti- ja tut­ki­mus­joh­ta­ja Sir­pa Kir­jo­nen.

– Kun eri­tyi­ses­ti nuo­rim­pien uutis­me­dian käyt­tö on jo pit­kään pai­not­tu­nut digi­taa­li­seen uutis­si­säl­töön, on var­sin ymmär­ret­tä­vää, että rei­lu vii­den­nes suo­ma­lai­sis­ta ei koe voi­van­sa ottaa var­maa kan­taa, onko pai­ne­tun ja digi­taa­li­sen sano­ma­leh­den sisäl­tö yhtä luotettavaa.

Uutis­me­dioi­den verk­ko­pal­ve­lui­den laa­duk­kuus­mie­li­ku­vas­ta Uutis­me­dian lii­tol­la on seu­ran­taa jo usei­den vuo­sien ajal­ta. Yleis­ra­dion ja sano­ma­leh­tien digi­taa­li­set pal­ve­lut sijoit­tu­vat laa­duk­kuu­des­sa sel­ke­ään kär­keen, kuten aiem­pi­na­kin vuo­si­na. Astei­kol­la 1–10 Ylen digi­pal­ve­lut saa­vat 15 vuot­ta täyt­tä­neil­tä suo­ma­lai­sil­ta arvo­sa­nan 7,8 ja sano­ma­leh­tien digi­taa­li­set pal­ve­lut 7,5. MTV:n digi­taa­li­set pal­ve­lut sijoit­tu­vat kol­man­nek­si lähes koko­nai­sen nume­ron erol­la (6,7). Nel­jän­nek­si sijoit­tu­vat aika­kaus­leh­tien digi­taa­li­set pal­ve­lut (6,1) ja vii­den­nek­si kau­pun­ki­leh­tien digi­taa­li­set pal­ve­lut (5,7).

Verk­ko­pal­ve­lui­den laa­duk­kuu­des­sa eri medioi­den kär­ki­pään jär­jes­tys on sama kuin luo­tet­ta­vuu­des­sa, kuten myös sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­den jää­mi­nen taka­mat­kal­le. Hän­nän­hui­put ovat täs­sä­kin Jodel (2,5) ja Tik­Tok (2,6).

Kun suo­ma­lai­sia pyy­det­tiin avoi­mel­la kysy­myk­sel­lä ker­to­maan, mit­kä uutis­me­diat hei­dän mie­les­tään vah­vis­ta­vat demo­kra­ti­aa ja sanan­va­paut­ta, kär­keen nousi­vat Yle ja sano­ma­leh­det. Sano­ma­leh­dis­tä nimel­tä mai­nit­tiin useim­min Hel­sin­gin Sanomat.

Monet kuva­si­vat demo­kra­ti­aa ja sanan­va­paut­ta vah­vis­ta­vik­si medioik­si kaik­kia luo­tet­ta­via, laa­duk­kai­ta, moni­puo­li­sia, riip­pu­mat­to­mia ja puo­lu­eet­to­mia medioi­ta. Esi­merk­ke­jä tut­ki­muk­seen vas­tan­nei­den avoi­mis­ta vastauksista:

– Demo­kra­ti­aa ja sanan­va­paut­ta vah­vis­ta­vat sel­lai­set uutis­me­diat, jot­ka tukeu­tu­vat luo­tet­ta­viin tut­ki­muk­siin ja vah­vaan taus­ta­työ­hön. Asioi­ta ja ilmiöi­tä on ana­ly­soi­ta­va monel­ta kan­nal­ta, ja huo­mioi­ta­va myös eriä­vät näkemykset.

– Alus­tas­ta tai tyy­pis­tä riip­pu­mat­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti kaik­ki uutis­me­diat, jot­ka ovat riip­pu­mat­to­mia, poliit­ti­ses­ti sitou­tu­mat­to­mia ja omaa­vat jour­na­lis­ti­sen eet­ti­syy­den jul­kais­ta vain todel­lis­ta, puo­lu­ee­ton­ta ja riip­pu­ma­ton­ta sisäl­töä, joka ei kär­jis­tä, väri­ty tai har­haan­joh­da ajaen jon­kin tie­tyn tahon etua.”

Kun suo­ma­lai­set arvioi­vat eri medioi­den toi­min­taa ympä­ris­tö­vas­tuun, talou­del­li­sen vas­tuun, sosi­aa­li­sen vas­tuun ja yhteis­kun­ta­vas­tuun osal­ta, yhtei­sen ykkös­si­jan jaka­vat pai­ne­tut sano­ma­leh­det ja digi­taa­li­set sano­ma­leh­det. Aina­kin jois­sa­kin näis­tä vas­tuun osa-alueis­sa sekä pai­net­tu­ja että digi­taa­li­sia sano­ma­leh­tiä pitää vas­tuul­li­se­na 58 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta. Ero kol­man­nen sijan jaka­viin tele­vi­sioon (51 %) ja radioon (51 %) on seit­se­män prosenttiyksikköä.

Yksit­täi­sis­tä vas­tuu­alueis­ta kor­keim­man arvion saa yhteiskuntavastuullisuus.

Yhteis­kun­ta­vas­tuul­li­suu­den liit­tää pai­net­tui­hin sano­ma­leh­tiin joka toi­nen (51 %) suo­ma­lai­nen. Toi­sek­si kor­kein tulos löy­tyy ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­des­ta, jon­ka liit­tää digi­taa­li­siin sano­ma­leh­tiin 44 pro­sent­tia suomalaisista.

Kol­man­nek­si kor­kein tulos on jäl­leen yhteis­kun­ta­vas­tuul­li­suu­den osa-alu­eel­la, kun 39 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta liit­tää sen televisioon.