Walk in ‑tera­pia on saa­nut hyvän vas­taan­o­ton Oulussa

Kir­kon Walk in ‑tera­pia käyn­nis­tyi Oulus­sa huh­ti­kuus­sa 2022. Toi­min­ta on suun­nat­tu 16–30-vuotiaille, ja sen tar­koi­tuk­se­na on vas­ta­ta nuor­ten kas­va­vaan mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen tarpeeseen.

– Nuo­ret ovat otta­neet täl­lai­sen tera­pia­muo­don hyvin vas­taan. Kävi­jöi­tä on ollut muka­vas­ti, aina vähin­tään muu­ta­ma. Tähän men­nes­sä kaik­ki haluk­kaat ovat pääs­seet kes­kus­te­le­maan, ker­too Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Vamos Oulu ‑hank­keen val­men­ta­ja­na toi­mi­va Piri­ta Sato­maa.

Walk in ‑tera­pia toi­mii Nuor­ten­kah­vi­la Kivi­ja­las­sa (Ase­ma­ka­tu 6, Oulu). Tera­pi­aa on tar­jol­la kes­ki­viik­koi­sin klo 15–18 ano­nyy­mis­ti ilman ennak­ko­va­raus­ta. Tera­pian tar­joa­vat Oulun seu­ra­kun­nat, Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Vamos Oulu ‑han­ke ja vapaa­eh­toi­set terapeutit.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.