Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man perus­ki­vi muurattiin

Havainnekuva uudesta merivartioasemasta pääsisäänkäynnin puolelta. Kuva: SenaattikiinteistötHavainnekuva uudesta merivartioasemasta pääsisäänkäynnin puolelta. Kuva: Senaattikiinteistöt

Senaat­ti-kiin­teis­töt raken­nut­taa uuden meri­var­tio­ase­ma­ra­ken­nuk­sen Län­si-Suo­men meri­var­tios­ton käyt­töön Vir­pi­nie­meen. Ase­ma­ra­ken­nus­hank­keen perus­ki­vi muu­rat­tiin työ­maal­la eilen kes­ki­viik­ko­na juh­lal­li­sin menoin.

Var­si­nai­set raken­nus­työt alkoi­vat pure­tun ase­ma­ra­ken­nuk­sen tilal­le mar­ras­kuus­sa. Uusi ase­ma­ra­ken­nus val­mis­tuu aika­tau­lun mukaan jou­lu­kuus­sa 2024, ja meri­var­tios­to ottaa tilat käyt­töön ensi vuo­den alkupuolella.

Pin­ta-alal­taan noin 670 m² uudis­ra­ken­nus on suun­ni­tel­tu Raja­var­tio­lai­tok­sen meri­var­tio­ase­ma­kon­sep­tin mukai­ses­ti. Tavoit­tee­na on toteut­taa tur­val­li­set ja ter­veel­li­set toi­mi­ti­lat. Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­ma on Perä­me­ren merel­li­sen tur­val­li­suu­den näkö­kul­mas­ta kes­kei­sen tär­keä. Uudis­ra­ken­nus tur­vaa tar­peet pit­käl­le tulevaisuus.

– Raken­nus on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään ran­ni­kon vaa­ti­vat sää­olo­suh­teet ja jat­ku­van ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen käy­tön, ker­too Senaat­ti-kiin­teis­tö­jen raken­nut­ta­ja­pääl­lik­kö Pasi Petä­jä­jär­vi.

Koh­teen pää­ura­koit­si­ja on Raken­nus-Kos­ke­la Oy. Hank­keen kus­tan­nusar­vio on 3,4 mil­joo­naa euroa.

Myös alu­een sata­ma­ra­ken­tei­ta paran­ne­taan. Sata­ma-alu­eel­le on raken­net­tu uusi pont­to­ni­lai­tu­ri Raja­var­tio­lai­tok­sen oma­na työ­nä. Senaat­ti-kiin­teis­töt toteut­taa vene- ja öljyn­tor­jun­ta­ka­lus­ton vesil­le­las­ku­luis­kan. Sata­ma-alu­een kehit­tä­mi­sen kus­tan­nusar­vio on mil­joo­na euroa.

Jut­tua perus­ki­ven muu­raus­ti­lai­suu­des­ta Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 23.4.