Des­ti­na­tion Art ‑näyt­te­ly esit­te­lee kii­min­ki­läis­ten nuor­ten aja­tuk­sia kuva­tai­teen keinoin

Kiiminkipuiston koulun ja ja Kiimingin lukion kevätnäyttely Destination art on esillä 24.4.–17.5. Galleria Oskari Jauhiaisessa (Kirjastokuja 1, Kiiminki).Kiiminkipuiston koulun ja ja Kiimingin lukion kevätnäyttely Destination art on esillä 24.4.–17.5. Galleria Oskari Jauhiaisessa (Kirjastokuja 1, Kiiminki).

Kii­min­ki­puis­ton kou­lun ja ja Kii­min­gin lukion kevät­näyt­te­ly Des­ti­na­tion Art esit­te­lee kii­min­ki­läis­ten nuor­ten osaa­mis­ta ja aja­tuk­sia kuva­tai­teen kei­noin Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa 24.4.–17.5. Näyt­te­lyn nimi viit­taa mat­kaan, joka teh­dään työn suun­nit­te­lun kaut­ta eri työ­vai­hei­den ja tun­ne­ti­lo­jen läpi mat­ka­ten koh­ti pää­te­py­säk­kiä, val­mis­ta teosta.

Näyt­te­lys­sä näh­tä­vil­lä ole­vat teok­set ovat Kii­min­ki­puis­ton kou­lun ja Kii­min­gin lukion kuva­tai­de­tun­neil­la teh­ty­jä oppi­las­töi­tä luku­vuo­del­ta 2023–2024. Ope­tel­ta­vi­na asioi­na on ollut muun muas­sa tek­ni­set kuvan teke­mi­sen tai­dot eri tek­nii­koil­la sekä kol­miu­lot­tei­nen kuvail­mai­su savel­la ja muil­la mate­ri­aa­leil­la. Nuor­ten omaa tai­teel­lis­ta ilmai­sua on etsit­ty roh­kai­se­mal­la oppi­lai­ta omien aja­tus­ten ja tun­tei­den kuval­li­seen esit­tä­mi­seen ja kan­nus­tet­tu hei­tä omien ideoi­den käyt­tä­mi­seen työs­ken­te­lyn lähtökohtana.

– Luku­vuo­den aika­na olem­me tutus­tu­neet mm. tai­de­his­to­ri­aan, väriop­piin, kes­tä­vään kehi­tyk­seen ja kuva­vies­tin­tään. Olem­me käyt­tä­neet eri ais­te­ja ympä­ris­tön havain­noin­nis­sa ja näi­tä koke­muk­sia on muu­tet­tu eri tek­nii­koil­la kuvik­si. Näyt­te­lyn töis­tä näkyy teke­mi­sen ilo, fan­ta­sia­maa­il­ma ja nuor­ten aja­tuk­sia maa­il­man menos­ta, ker­to­vat luku­vuon­na 2023–2024 kuva­tai­deo­pet­ta­ji­na toi­mi­neet Aila Berg ja Nina Kal­lun­ki.

Muka­na näyt­te­lys­sä on myös Kii­min­gin lukion kuva­tai­teen lukio­diplo­mi­töi­tä. Lukio­diplo­mi­työ on opis­ke­li­jan oman osaa­mi­sen lop­pu­työ, johon kuu­luu opis­ke­li­jan valit­se­man lukio­diplo­mi­teh­tä­vän poh­jal­ta teh­ty teos ja teok­sen pro­ses­sia kuvaa­va portfolio.

Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­sen ovet ovat avoin­na Kii­min­gin kir­jas­ton aukioloaikoina.