Vau­rioi­tu­nut sil­ta kor­ja­taan ja ote­taan käyt­töön marraskuussa

Liikenne palaa valtatielle marraskuun alkupuolella kun tulvan vaurioittama väliaikainen silta saadaan korjatuksi ja laitettua paikoilleen. Kuva: Jorma Leskelä.Liikenne palaa valtatielle marraskuun alkupuolella kun tulvan vaurioittama väliaikainen silta saadaan korjatuksi ja laitettua paikoilleen. Kuva: Jorma Leskelä.

Tul­van vau­rioit­ta­ma val­ta­tie 4:n Kii­min­ki­joen sil­ta­työ­maan kier­to­tie­sil­ta kor­ja­taan, jon­ka jäl­keen sil­ta asen­ne­taan pai­koil­leen. Sil­ta on tar­kas­tet­tu nos­ton jäl­keen ja sii­hen teh­dään tar­vit­ta­vat kor­jaus­työt. Lii­ken­ne palaa käy­tös­sä ole­vil­ta kier­to­tie­rei­teil­tä takai­sin val­ta­tiel­le kor­jaus­töi­den val­mis­tut­tua mar­ras­kuun alku­puo­lel­la, arvioi Väy­lä­vi­ras­ton pro­jek­ti­pääl­lik­kö Juk­ka Päk­ki­lä.

Kier­to­tie­jär­jes­te­lyt pysy­vät täl­lä het­kel­lä voi­mas­sa toistaiseksi.

Väliai­kai­sen sil­lan vie­res­sä raken­teil­la ole­van uusit­ta­van ja leven­net­tä­vän sil­lan työt ovat eden­neet suun­ni­tel­lus­ti. Uusit­ta­van sil­lan kan­si vale­taan täl­lä vii­kol­la. Mar­ras­kuun aika­na sil­ta raken­ne­taan eris­tys­töi­tä lukuun otta­mat­ta val­miik­si ja lii­ken­ne aio­taan ottaa tal­ven ajak­si väliai­kai­sel­le pääl­lys­teel­le. Loput vii­meis­te­ly­työt teh­dään tule­va­na kesänä.

Väy­lä­vi­ras­ton Vt 4 Oulu–Kemi ‑hank­keen työ­maal­la Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä väliai­kai­nen sil­ta vau­rioi­tui veden pin­nan nousun ja vir­tauk­sen takia ja lii­ken­ne siir­ret­tiin val­ta­tiel­tä kier­to­rei­til­le 18.9. Kier­to­tiel­lä on voi­mas­sa alen­net­tu­ja nopeus­ra­joi­tuk­sia, jot­ka on syy­tä huo­mioi­da. Lii­ken­ne­mää­rät ovat nous­seet hui­mas­ti kier­to­tien kul­ku­rei­til­lä Jokikylässä.

Kier­to­tien olles­sa käy­tös­sä Joki­ky­län sil­lan pääl­lys­tet­tä on jou­dut­tu kun­nos­ta­maan vas­ti­kään. Pääl­lys­tys­työt on aloi­tet­tu myös Kii­min­ki­joen­tiel­lä (8460) noin nel­jän kilo­met­rin pääs­sä Joke­las­ta Ase­ma­ky­län liit­ty­män suun­taan. Työt voi­vat jat­kua 23.10. saak­ka ja sii­tä aiheu­tuu mer­kit­tä­vää hait­taa lii­ken­teel­le. Yksi ajo­kais­ta on sul­jet­tu ja nopeus­ra­joi­tus on 50 km/h. Osuu­del­la on lii­ken­ne­va­lot. Pääl­lys­tys­töi­tä teh­dään ilta- ja yöai­kaan maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 19–06.