Toi­mit­ta­jal­ta: Lapio omaan käteen

Ran­ta­poh­jan alu­een oulu­lais­ky­lil­lä ale­taan nyt huo­ma­ta, että oman kylän vireä­nä ja elä­vä­nä pitä­mi­nen on kylä­läis­ten oma asia, eikä kau­pun­ki puheis­taan huo­li­mat­ta ihan hir­veäs­ti kyliin pen­no­sia satsaa.

Pit­kään myyn­nis­sä ja tyh­jil­lään esi­mer­kik­si Yli­kii­min­gis­sä ja Yli-Iis­sä olleet van­hat raken­nuk­set ovat saa­neet pai­kal­li­set osta­jat, ja yllät­tä­vän nopeas­ti hil­jai­sil­la ton­teil­la on alka­nut tapah­tua. Jää­li­läi­set ovat jo pit­kään teh­neet eli­nym­pä­ris­tös­tään viih­tyi­säm­pää tal­koo­voi­min ja Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä suun­ni­tel­laan jopa uuden tien raken­ta­mis­ta asuk­kai­den toi­mes­ta, jot­ta alu­een kaa­voi­tus saa­tai­siin kylä­läis­ten toi­vei­den mukaiseksi.

Ala­ky­lä­läi­set toi­vo­vat myös pala­neen kou­lun tilal­le uut­ta kou­lua, sil­lä kas­va­val­ta kyläl­tä eivät ole lap­set lop­pu­mas­sa. Toi­voa sopii, että kau­pun­ki täs­sä koh­taa kou­lun raken­taa, eikä mene ali sii­tä, mis­tä aita on mata­lin. Väliai­kais­rat­kai­su­na on väläy­tel­ty vii­pa­le­kou­lun raken­ta­mis­ta, mut­ta kyläl­lä pelä­tään, että tavoit­tee­na on lait­taa pie­net kou­lu­lai­set bus­siin ja kul­jet­taa Kii­min­gin kes­kus­taan oppi­vel­vol­li­suut­taan suorittamaan.

Yli­kii­min­gis­sä on syk­syn aika­na kirot­tu Oulun Tas­ki­lan jäte­ve­den­puh­dis­ta­mos­sa syn­ty­neen kemial­li­ses­ti käsi­tel­lyn liet­teen ilmes­ty­mis­tä Haka­suol­le. Kukaan ei ota asias­sa tapah­tu­neis­ta vir­heis­tä vas­tuu­ta, ja lie­tet­tä on ollut pai­kal­la luvat­to­mas­ti aumat­tu­na ja hie­man myös naa­pu­rin puo­lel­la­kin. Yli­kii­min­gis­sä oli­si ehkä pitä­nyt ottaa lapio kau­nii­seen käteen ja lau­lel­la Juicen sano­jen mukaan: Täy­tyy luo­da pas­kaa, on pak­ko luo­da pas­kaa, luo­kaa pojat paskaa.