Vapaa-ajan­ka­las­tus on lisään­ty­nyt tänä kesänä

Vapaa-ajankalastuksen edistäminen ja nuorten saaminen kalastuksen pariin on monen kalastusseuran tavoitteena. Kuluvana kesänä harrastuksen pariin on saatu myös nuoria.Vapaa-ajankalastuksen edistäminen ja nuorten saaminen kalastuksen pariin on monen kalastusseuran tavoitteena. Kuluvana kesänä harrastuksen pariin on saatu myös nuoria.

Kalas­tus näyt­tää ole­van yksi niis­tä har­ras­tuk­sis­ta, joi­den suo­sio on lisään­ty­nyt meneil­lään ole­va­na koro­na­ke­sä­nä. Esi­mer­kik­si Kii­min­ki­joel­le on myy­ty 20 pro­sent­tia enem­män kalas­tus­lu­pia kuin aiem­pi­na vuo­si­na. – Heti kevääl­lä joen vapau­dut­tua jäis­tä näki, että nyt ihmi­sil­lä on hin­ku kalas­ta­maan. Suo­sio lisään­tyi jo vii­me vuon­na niin, että näil­tä kah­del­ta vuo­del­ta nousu on noin 40 pro­sent­tia aiem­pien vuo­sien lupamäärästä,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus