Valon juh­laa Lumossa

Upeat valot toivat loistoa marraskuun iltaan myös Koljun Lumo -juhlassa Halosenniemessä. Kuvat: Tauno Ukkola

Lumo-valo­fes­ti­vaa­li hou­kut­te­li jäl­leen run­saan mää­rän kävi­jöi­tä Oulun kes­kus­taan vii­kon­lop­pu­na. Koko­nais­kä­vi­jä­mää­rä nousi jopa yli 100 000:een. Fes­ti­vaa­lin oheis­ta­pah­tu­mat jär­jes­tet­tiin myös Halo­sen­nie­mes­sä ja Mar­tin­nie­men Ukkolanrannassa.

Lau­an­tai­na Halo­sen­nie­men Kol­jun sata­ma-alue koris­tel­tiin lyh­dyil­lä, jou­lu­kuuseen syty­tet­tiin valot ja Kol­jun valo­ko­das­sa tar­joil­tiin mak­ka­raa ja glö­giä sekä musiik­kie­si­tyk­siä. Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tys ja Kol­jun venei­ly-yhdis­tys raken­si­vat Kol­jun ja Koi­vu­haan lei­ri­kes­kuk­sen maas­toon yhdes­sä kylän nuor­ten kans­sa valo­po­lun. Sata­ma oli koris­tel­tu jää­lyh­dyin, kynt­ti­löin, eri väri­sin valon­heit­ti­min ja valo­tai­de­teok­sin. Teok­sis­sa oli hyö­dyn­net­ty kala­sa­ta­man tee­maan sopi­vaa mate­ri­aa­le­ja kuten rysiä, verk­ko­ja ja kalastusvene.

Valo­po­lun var­rel­ta löy­tyi tuo­le­ja, joi­hin saat­toi pysäh­tyä ihai­le­maan meduuso­ja, jot­ka hei­lut­ti­vat tuu­les­sa lon­ke­roi­taan. Ääni­te­hos­teet loi­vat tun­nel­maa valo­tai­de­teok­siin. Pai­kal­la kävi arviol­ta 60–70 vierailijaa.

Ukko­lan­ran­nas­sa näh­tiin lau­an­tai-ilta­na tulis­how ja jär­jes­te­lyis­tä vas­tan­nut Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys tar­joi­li kävi­jöil­le glö­gia. Kynt­ti­löin valais­tul­le Pölök­ky­päit­ten polul­le oli ilmes­ty­nyt jäl­leen uusia tulok­kai­ta. Toi­von ank­ku­ril­le saat­toi jät­tää kynttilän.

Lumo-valo­fes­ti­vaa­li on Oulun kau­pun­gin yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa jär­jes­tä­mä ja tuke­ma mar­ras­kui­nen tapah­tu­ma­ko­ko­nai­suus, joka toteu­te­taan jäl­leen ensi vuon­na sama­na ajankohtana.