Valoa ja iloa syk­syyn tai­teen voimalla

Taiteen tyšöpajassa valmistuu lyhtyjäŠ. Tyšpajaa ohjaamassa taiteilija Helena Kaikkonen (oik.), vierellŠä kuntouttavan työštoiminnan ohjaaja Sari Granlund.

Kuva­tai­tei­li­ja Anni Arff­ma­nin “Mie­li­ku­vi­tus­mat­ka”, kan­kaal­le pai­ne­tut teks­tii­li­tai­de­teok­set, ilah­dut­ta­vat Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa neu­vo­las­sa kävi­jöi­tä. Tai­de ja ja yhdes­sä teke­mi­nen levit­täy­tyy Hau­ki­pu­taal­la laa­jem­min­kin. Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ryh­mäl­le ja lisäk­si per­he­ryh­mäl­le jär­jes­te­tään syk­syn kulues­sa pie­ni­muo­toi­set työ­pa­jat teks­tii­li- ja kuva­tai­tei­li­ja Hele­na Kaik­ko­sen ohjauksessa.

Kysees­sä on Kult­tuu­ri­ta­lo Val­veel­la syk­syl­lä käyn­nis­ty­nyt kuva­tai­de­näyt­te­lyi­den ja kuva­tai­teen työ­pa­jo­jen kokei­lu­pro­jek­ti Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­ti­lois­sa ja eri yksiköissä.

Teks­tii­li­tai­de­teok­set ovat esil­lä Hau­ki­pu­taan neu­vo­las­sa 9.10. saak­ka. Tiis­tai­na oli työ­pa­ja työ­val­men­nuk­ses­sa oleville.

– Työ­pa­jas­sa aiheek­si valit­sim­me syk­syyn sopi­vat lyh­dyt, jot­ka tuo­vat valoa tähän aikaan. Lyh­ty­jen run­ko­na on paju­nok­sat, jot­ka vuo­ra­taan läpi­kuul­ta­val­la har­sol­la. Lyh­dyt käsi­tel­lään sateen­kes­tä­vik­si, jat­kam­me teke­mis­tä tors­tai­na, ker­toi työ­pa­jan ohjaa­ja ja tai­de­ko­kei­lu­pro­jek­tin tuot­ta­ja Hele­na Kaikkonen.

Ryh­mäs­sä ryh­dyt­tiin innol­la tai­tei­le­maan ja lyhtyjentekoon.

– Kävim­me jo aiem­min poru­kal­la kerää­mäs­sä paju­nok­sia. Täs­sä ryh­mäs­sä on todel­la innok­kai­ta ja luo­via käden­tai­ta­jia, ker­toi kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ohjaa­ja Sari Gran­lund.

– Muu­ten­kin nyt kun koro­na­tauon jäl­keen on pääs­ty jäl­leen kokoon­tu­maan, yhteen hii­leen puhal­ta­mi­sen hen­ki on koros­tu­nut. Monet ovat voi­neet kokea tauon aika­na yksi­näi­syyt­tä. Tämä tai­de­työ­pa­ja tuo myös muka­vas­ti uut­ta toi­min­taam­me, sanoi Granlud.

Työ­val­men­nus­ryh­mä toi­mii Simp­pu­lan­mäel­lä vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa ja ryh­män koko on kym­men­kun­ta. Osal­lis­tu­jat ovat muka­na toi­min­nas­sa 1–4 päi­vä­nä vii­kos­sa. Myös A‑killan toi­min­ta on jäl­leen käyn­nis­ty­nyt samois­sa tilois­sa Simppulanmäellä.

Kuva­tai­teen työ­pa­jo­jen kokei­lu­pro­jek­tiin kuu­lu­vat työ­pa­jat toteu­te­taan syk­syn aika­na myös per­he­ryh­mäs­sä Hau­ki­pu­taal­la ja toi­min­ta­kes­kus Han­hi­leh­dos­sa Oulussa.

Kuva­tai­teen näyt­te­lyt ilah­dut­ta­vat Hau­ki­pu­taan neu­vo­lan ohel­la Kaak­ku­rin ja Oulun­sa­lon neu­vo­lois­sa. Hau­ki­pu­taan neu­vo­lan “Mie­li­ku­vi­tus­mat­ka” ‑teks­tii­li­teos­ten myö­tä pää­see värik­kääl­le satu­mat­kal­le Anni Arff­ma­nin luo­mien kuvien tunnelmassa.

Arff­man on oulu­lai­nen kuva­tai­tei­li­ja, jota kiin­nos­taa akva­rel­li­maa­laus, pape­ri­leik­ke­ly ja eri­lai­set tilat tai­teen näyt­tä­möi­nä. Hän on suun­ni­tel­lut tai­det­ta esi­mer­kik­si Kajaa­nin uuteen sairaalaan.

– Teok­set ovat todel­la iha­nia ja piris­tä­vät neu­vo­lan val­koi­sia sei­niä, ihas­te­lee pal­ve­lue­si­mies Irja Palo­saa­ri Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen lasten‑, nuor­ten ja per­hei­den palveluista.

Irja Palo­saa­ri.

– Koro­na­ti­lan­teen takia neu­vo­lan odo­tus­ti­las­sa ei ole nyt lelu­ja­kaan esil­lä. Muu­toin toi­min­ta on alka­nut normalisoitua.

Palo­saa­ri toi­voo, että tai­de­teok­sia voi­si olla enem­män ja jat­ku­vas­ti esil­lä jul­ki­sis­sa tilois­sa, mis­sä ne tule­vat var­mas­ti näh­dyik­si. Tai­de tuo sil­mä­ni­loa ja tsemp­piä arkeen niin asiak­kail­le kuin myös henkilökunnalle.

Kem­pe­le­läi­sen kuva­tai­tei­li­jan Päi­vi Pus­si­lan teok­sia “Maa­lauk­sia todel­li­suu­des­ta” on esil­lä Kaak­ku­rin neu­vo­las­sa. Iiläis-oulu­lai­sen teks­tii­li- ja kuva­tai­tei­li­ja Hele­na Kaik­ko­sen “Kerran”-näyttely on ripus­tet­tu Oulun­sa­lon neu­vo­laan ja ter­veys­kes­kuk­sen aulaan. Hän käsit­te­lee mate­ri­aa­li­läh­töi­sis­sä teok­sis­saan aikaa, elä­män hau­raut­ta ja voi­maa sekä poh­joi­sen luontoa.

Kaik­ki näyt­te­lyt ovat esil­lä 9.10. saak­ka. Pro­jek­tin myö­tä on mah­dol­lis­tet­tu näyt­te­ly­toi­min­nan jat­ku­vuut­ta asen­ta­mal­la kuva­tai­teen ripus­tus­kis­ko­ja näyt­te­ly­toi­min­nas­sa muka­na ole­viin neuvoloihin.

Kult­tuu­ri­ta­lon Val­veel­la tai­de­pro­jek­tia on vie­nyt eteen­päin Hele­na Kaik­ko­nen apu­naan kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin vas­taa­va tuot­ta­ja Jaa­na Pot­ko­nen. Tai­tei­li­joi­den palk­kiot rahoit­taa Oulun Valis­tus­ta­lo­ra­has­ton säätiö.

– Kokei­lu­pro­jek­tin tavoit­tee­na on lisä­tä kuva­tai­teen saa­vu­tet­ta­vuut­ta ja paran­taa kuva­tai­tei­li­joi­den työs­ken­te­lye­del­ly­tyk­siä Oulus­sa. Pro­jek­tin on myös tar­koi­tus luo­da edel­ly­tyk­siä kau­pun­gin sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan sekä kuva­tai­tei­li­joi­den väli­sel­le yhteis­työl­le, Jaa­na Pot­ko­nen kertoo.

– Näyt­te­ly­pi­lo­tin mah­dol­lis­ti se, että kau­pun­gin kult­tuu­ri­työl­lis­tä­mis­pro­jek­tin myö­tä meil­lä oli mah­dol­li­suus pal­ka­ta mukaan ammat­ti­tai­tei­li­ja Hele­na Kaik­ko­nen, joka näyt­te­lyt on ideoi­nut ja tuot­ta­nut. Suun­ni­tel­mis­sa on hakea yhteis­työ­pro­jek­til­le jatkoa.

Hau­ki­pu­taan neu­vo­las­sa on nŠytteillŠä Anni Arff­ma­nin vŠärikkäŠitŠä ja iloi­sia satu­hah­mo­ja kan­kaal­le pai­net­tui­na taideteoksina.