Valin­nai­sai­neet ovat kivoja

Robotiikassa saa värkkäillä kaikenmoista.Robotiikassa saa värkkäillä kaikenmoista.

Oulus­sa ala­kou­lun 5. ja 6. luok­kien oppi­laat saa­vat vali­ta valin­nai­sia oppiai­nei­ta, joi­ta opis­kel­laan kak­si tun­tia vii­kos­sa. Valit­ta­vat aineet vaih­tu­vat vuo­sit­tain muun muas­sa oppi­lai­den toi­vei­den, resurs­sien ja tilo­jen mukaan. Valin­nai­sis­sa aineis­sa on vuo­sit­tain vaih­te­lua. Tänä luku­vuon­na Hau­ki­pu­taal­la Ase­man kou­lul­la on opis­kel­tu yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta, ympä­ris­tö­lii­kun­taa, kuvaa­ma­tai­toa, robo­tiik­kaa ja liikuntaa.

Yrit­tä­jyys­kas­va­tus

Yrit­tä­jyys­kas­va­tus on valin­nai­nen, jos­sa ope­tel­laan yrit­tä­mi­sen vai­hei­ta. Haas­tat­te­lim­me yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen opis­ke­li­jaa Kert­tu Lah­tis­ta.

Mik­si valit­sit tämän valinnaisen?

– Kos­ka se vai­kut­ti kivalta

Mikä on kivoin­ta täs­sä valinnaisessa?

–Yri­tyk­sen suunnitteleminen.

Mitä teet­te täs­sä valinnaisessa?

– Opis­ke­lem­me yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen liit­ty­viä tär­kei­tä asioi­ta ja lopuk­si perus­tam­me yri­tyk­set, jois­sa myym­me itse teh­ty­jä tava­roi­ta tai lei­vok­sia. Kou­lul­le kut­su­taan van­hem­pia ja kylä­läi­siä asiakkaiksi.

Sel­ja Illi­kai­nen ja Mil­ka Vänttilä

 

Robo­tiik­ka

Robo­tii­kas­sa raken­ne­taan legois­ta ohjel­moi­ta­via robot­te­ja. Oppi­laat teke­vät työ­tä ryh­mis­sä tai pareit­tain. Oppi­laat saa­vat teh­dä vapaas­ti tai ohjei­den mukaan omia robot­te­ja sekä pele­jä. Osa oppi­lais­ta valit­si­vat tämän valin­nai­sen sen vuok­si, kos­ka se oli mie­len­kiin­toi­sen kuu­lois­ta sekä sai itse teh­dä ja oppia uutta.

Neea Sep­pä­nen kommentoi:

– Kivaa oma­toi­mis­ta työ­tä, aika menee nopeas­ti värkkäilessä.

– Hyvä yhteis­hen­ki ja aute­taan toi­sia mielellään.

Enna Määt­tä

 

Kuva­tai­de

Kuva­tai­de on valin­nai­nen, jos­sa opi­taan eri­lai­sia kuva­tai­teen tek­nii­koi­ta esi­mer­kik­si maa­laa­mis­ta, piir­tä­mis­tä ja muo­toi­lua. Moni ottaa kuva­tai­teen valin­nai­sek­si, kos­ka se on hei­dän mie­les­tä kivaa.

Aukus­ti Hyry ja Unni Kateketta

 

Lii­kun­ta

Lii­kun­nan valit­se­vat usein sel­lai­set oppi­laat, jot­ka tyk­kää­vät liik­kua. Valin­nai­ses­sa lii­kun­nas­sa tutus­tu­taan eri lii­kun­ta­la­jei­hin. Tun­neil­la pela­taan ja tou­hu­taan pal­jon! Valin­nai­ses­sa lii­kun­nas­sa saa­daan kokeil­la myös lii­kun­ta­muo­to­ja, joi­hin kou­lu­lii­kun­ta­tun­neil­la ei ole usein­kaan ala­kou­lul­la mah­dol­li­suus tutus­tua kuten esi­mer­kik­si kun­to­sa­li ja golf.

Ympä­ris­tö­lii­kun­ta

Ympä­ris­tö­lii­kun­nan kurs­sil­la har­joi­te­tiin muun muas­sa joka­mie­hen oikeuk­sia, tran­gian eli ret­ki­keit­ti­men käyt­töä ja suun­nis­tus­ta. Sen lisäk­si mie­tit­tiin ret­kel­le varus­tau­tu­mis­ta, kul­jet­tiin luon­nos­sa, tut­kit­tiin kas­ve­ja sekä etsit­tiin geokätköjä.

Eino Hil­tu­nen

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.