Vai­vai­suk­ko koro­na-ajan yhteisvastuukerääjäksi

Vaivaisukko Haukiputaan kirkon kellotapulin edessä osallistuu yhteisvastuukeräykseen. Ukon rinnassa on raha-aukko, johon lahjoituksen voi tipauttaa. Kuva: Teija Keränen.

Sun­nun­tai­na käyn­nis­tyy val­ta­kun­nal­li­nen yhteis­vas­tuu­ke­räys seu­ra­kun­nis­sa. Koro­na­ti­lan­teen takia kerää­jiä ei ole nyt hel­mi­kuus­sa liik­keel­lä, vaan keräys toteu­te­taan muil­la tavoin. Hau­ki­pu­taal­la kek­sit­tiin val­jas­taa kir­kon tapu­lin edes­sä ole­va vai­vai­suk­ko yhteis­vas­tuu­ke­rää­jäk­si. Keräyk­seen voi osal­lis­tua myös lah­joit­ta­mal­la rahaa esi­mer­kik­si Mobi­le­Payl­la ja tili­siir­to­na. Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män yhtei­nen lipas­ke­räys­päi­vä on suun­ni­tel­tu toteu­tet­ta­vak­si 21.5.

Hau­ki­pu­taan vai­vai­suk­ko saa yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen kun­niak­si ylleen kerää­jän lii­vin. Koko aikaa sitä ei kui­ten­kaan pide­tä, jot­ta vai­vai­su­kon maa­li ei vau­rioi­du. Puu­veis­tok­sen rin­nas­sa on auk­ko, jos­ta rahan voi tipaut­taa. Tur­val­li­suus­syis­tä vai­vai­su­kon ympä­ril­lä on kame­ra­val­von­ta. Vai­vai­suk­koa myös tyh­jen­ne­tään tiheäs­ti, joten suu­ria käteis­va­ro­ja ei ole mitä vie­dä ja nekin ovat luk­ko­jen taka­na, ker­too vs. dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Tei­ja Kerä­nen Hau­ki­pu­taan seurakunnasta.

Vuo­den 2021 yhteis­vas­tuu­ke­räys pureu­tuu ikäih­mis­ten talou­del­li­seen ahdin­koon tee­mal­la: Eni­ten yllät­ti köy­hyys. Keräyk­sen tuo­tos­ta 60 pro­sent­tia ohja­taan Kir­kon Ulko­maa­na­vun kata­stro­fia­vun kaut­ta kan­sain­vä­li­seen apuun ja 20 pro­sent­tia eri koh­tei­siin Suo­mes­sa. Tuo­tos­ta 20 pro­sent­tia käy­te­tään moni­puo­li­seen avus­tus­toi­min­taan pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien kautta.

– Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa jär­jes­te­tään omal­la tuot­to-osuu­del­la vähä­va­rais­ten ikäih­mis­ten lei­ri­päi­vä syk­syl­lä uudes­sa Iso­nie­men lei­ri­kes­kus Lois­tos­sa, ker­too Tei­ja Keränen.

Keräyk­sen toi­se­na val­ta­kun­nal­li­se­na tuo­ton­saa­ja­na toi­mi­va Kir­kon dia­ko­nia­ra­has­to koh­den­taa 10 pro­sen­tin osuu­ten­sa ikäih­mis­ten talou­del­li­seen aut­ta­mi­seen ja elä­män­laa­dun kohen­ta­mi­seen. Dia­ko­nia­ra­has­ton avus­tuk­set hae­taan pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien dia­ko­nia­työn kaut­ta, jos­sa haki­joi­den avun­tar­ve tun­ne­taan ja jokai­nen avun­tar­vit­si­ja kohdataan.

Keräyk­sen toi­nen maan­laa­jui­nen tuo­ton­saa­ja on Seu­ra­kun­tao­pis­ton kokoa­ma kan­san­opis­to­ver­kos­to, joka tulee toteut­ta­maan yhteis­vas­tuu­va­roil­la ikäih­mi­sil­le mak­su­ton­ta digi­tai­to­jen opas­tus­ta lyhyt­kurs­sei­na vuo­des­ta 2022 alkaen. Ope­tuk­ses­sa käy­dään läpi pankki‑, Kela- ja viras­to­asioin­tia tie­to­ko­neen väli­tyk­sel­lä sekä opas­te­taan lait­tei­den käytössä.

Vähä­va­rai­set van­huk­set ovat usein tilan­tees­sa, jos­sa vai­keu­det kasaantuvat.Tämän vuo­den yhteis­vas­tuu keräyk­sen aihe on Tei­ja Kerä­sen mie­les­tä tosi tär­keä. Köy­hyys aiheut­taa hel­pos­ti ter­vey­del­li­siä ongel­mia, sosi­aa­lis­ta eris­täy­ty­mis­tä, yksi­näi­syyt­tä ja digisyrjäytymistä.

Elä­keiän köy­hyy­den mer­kit­tä­viä teki­jöi­tä voi­vat olla työ­elä­män ulko­puo­lel­le jää­mi­nen, kotiäi­tiys, työ­ky­vyt­tö­myys, pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys, pie­ni­palk­kai­suus, sai­rau­det – tai näi­den kaik­kien yhdistelmä.

Suo­mes­sa 40 pro­sent­tia elä­ke­läi­sis­tä saa elä­ket­tä alle 1250 euroa kuu­kau­des­sa. Talou­del­lis­ta taak­ka kuor­mit­taa monel­la ikäih­mi­sil­le suu­ret asu­mis- ja ter­vey­den­huol­lon menot. Suu­rin yksit­täi­nen seu­ra­kun­tien ruo­ka-avun asia­kas­ryh­mä on vähä­va­rai­set vanhukset.

Dia­ko­nia­työl­le lah­ja­kort­te­ja voi lah­joit­taa ympä­ri vuo­den, joi­ta­kin koleh­te­ja on myös vuo­den aika­na oman seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn hyväk­si, valot­taa Tei­ja Kerä­nen dia­ko­nia­työn varo­jen­ke­ruun käytäntöjä.

– Vii­me vuo­si­na olem­me saa­neet syn­ty­mä­päi­vä­lah­joi­tuk­sia, jois­ta myön­näm­me avus­tuk­sia lah­joit­ta­jan toi­vo­mal­la tavalla.

Myös dia­ko­nia-lähe­tys­pii­ri kerää rahaa aut­ta­mis­työ­hön. Myös lähim­mäi­set kau­ka­na tar­vit­se­vat apua. Oman seu­ra­kun­nan nimik­ko­lä­he­teil­le ja ‑koh­tei­siin voi myös lah­joit­taa, vink­kaa Keränen.

Ystä­vän­päi­vän mer­keis­sä dia­ko­nia­työ tem­pai­see val­mis­ta­mal­la ate­ria­pa­ket­te­ja dia­ko­nia­työn hyväk­si. Tilauk­set tulee teh­dä vii­meis­tään tors­tai­na 4.2. Lisää tie­toa löy­tyy Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan Facebook-sivulta.

Yhteis­vas­tuu­ke­räyk­ses­tä ja lajoi­tus­ka­na­vis­ta: http://yhteisvastuu.fi/haukipudas ja yhteisvastuu.fi