Seu­dul­lis­ten pyö­rä­tie­yh­teyk­sien valais­tus ei siir­ry pyö­räi­lyn pää­rei­teil­lä tiekunnille

Yksi­tyis­tei­den asuk­kaat sai­vat vii­me kesä­nä kau­pun­gil­ta tie­don, että yksi­tyis­tei­den valais­tus siir­re­tään kau­pun­gil­ta tie­kun­tien omis­tuk­seen. Siir­ron piti tapah­tua jo syys­kuun lopus­sa, mut­ta koro­nas­ta joh­tuen osal­la tie­kun­nis­ta on ollut vii­vet­tä sopi­mus­asian päät­tä­mi­ses­tä. Mikä­li sopi­mus­ta ei syn­ny, ei valais­tus­ta voi­da luo­vut­taa tie­kun­nil­le. Suu­rin osa asi­aa käsi­tel­leis­tä tie­kun­nis­ta aikoo ottaa valais­tuk­sen omaisuudekseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus