Vähem­män yöpymisiä

Koti­mais­ten mat­kai­li­joi­den yöpy­mi­set vähe­ni­vät Suo­men majoi­tus­liik­keis­sä syys­kuus­sa 12,3 pro­sent­tia vii­me vuo­des­ta ja heil­le tilas­toi­tiin 1,15 mil­joo­naa yöpy­mis­vuo­ro­kaut­ta syys­kuus­sa 2020. Pää­kau­pun­ki­seu­dun ulko­puo­lel­la koti­mai­set yöpy­mi­set vähe­ni­vät 5,4 pro­sent­tia, kun pää­kau­pun­ki­seu­dul­la las­kua ker­tyi 42,8 pro­sent­tia edel­lis­vuo­den syyskuusta.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta joh­tuen ulko­mais­ten mat­kai­li­joi­den yöpy­mi­set vähe­ni­vät edel­lis­vuo­des­ta 83,1 pro­sent­tia ja ulko­maa­lai­sil­le yöpy­mi­siä tilas­toi­tiin 0,09 mil­joo­naa. Kaik­ki­aan yöpy­mi­siä oli yhteen­sä 1,23 mil­joo­naa, mikä oli 32,3 pro­sent­tia vähem­män kuin vuot­ta aiem­min. Luvut ovat Tilas­to­kes­kuk­sen majoi­tus­ti­las­ton ennak­ko­tie­to­ja ja ne on kerät­ty majoi­tus­liik­keil­tä, jois­sa on vähin­tään 20 vuo­de­paik­kaa tai säh­kö­pis­tok­keel­la varus­tet­tua matkailuvaunupaikkaa.