Uusia jäse­niä toi­vo­taan mukaan Hau­ki­pu­taan Moottorikelkkailijoihin

Haukiputaan Mootorikelkkailijoiden puheenjohtaja Pertti Klasila haluaa innostaa kelkkaharrastajia mukaan yhteiseen toimintaan. Kuva: Auli HaapalaHaukiputaan Mootorikelkkailijoiden puheenjohtaja Pertti Klasila haluaa innostaa kelkkaharrastajia mukaan yhteiseen toimintaan. Kuva: Auli Haapala

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat on toi­mi­nut 30 vuot­ta. Etap­pia juh­lis­tet­tiin jäse­nis­tön kes­kuu­des­sa kah­vi­het­kel­lä jou­lun alla.

– Tär­ke­ää oli­si saa­da uusia jäse­niä mukaan yhtei­seen toi­min­taam­me, joka pyö­rii jäsen­mak­su­jen tur­vin ja tal­koo­voi­min, veto­aa ker­hon puheen­joh­ta­ja Pert­ti Kla­si­la.

– Ilah­dut­ta­vas­ti nyt on saa­tu joi­ta­kin uusia jäse­niä ja nuo­ria­kin mukaan.

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den toi­min­nan perus­ta­jia oli­vat Juha Rasi­la ja Ari Kyl­mä­aho.

Men­nei­siin vuo­si­kym­me­niin mah­tuu moni­puo­li­ses­ti ja vaih­te­le­vas­ti toi­min­taa. Tär­keim­pä­nä läh­tö­koh­ta­na on ollut alus­ta asti kelk­kau­ras­ton luo­mi­nen ja yllä­pi­to, mikä hoi­tuu omal­la tamp­pa­ril­la. Ker­ho pyr­kii toi­min­nal­laan edis­tä­mään hyvien ajo­ta­po­jen ja sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta ja ajoturvallisuutta.

Tule­va­na tavoit­tee­na on Pert­ti Kla­si­lan mukaan kelk­kau­ran luo­mi­nen Kivi­nie­men ja Kel­lon suun­nal­ta Hau­ki­pu­taal­le, mis­tä edel­leen pää­see liit­ty­mään poh­joi­sem­mil­le urille.

– Kel­lon suun­ta on ollut alus­ta asti tape­til­la, mut­ta yhteys ei ole toteu­tu­nut maa­no­mis­tuk­sel­li­sis­ta syis­tä, ker­too Klasila.

Kelk­kai­lu on sal­lit­tua ainoas­taan maa­no­mis­ta­jan luval­la. Viral­li­sia kau­pun­gin yllä­pi­tä­miä kelk­ka­reit­te­jä ei Hau­ki­pu­taal­la ole. Meren jääl­lä kelk­kai­lu on sallittua.

– Nykyis­ten urien osal­ta Lau­ri Kaup­pi­la on teh­nyt ison työn neu­vo­tel­les­sa sopi­muk­sis­ta maa­no­mis­ta­jien kans­sa, kiit­te­lee Klasila.

Hänel­lä on mie­les­sä, jos­ko ura tule­vai­suu­des­sa saa­tai­siin onnis­tu­maan Kel­lon suun­nal­la Vir­pi­väy­lää mukael­len Anna­lan­kan­kaal­la, ja siten myös yhtey­det meren jääl­le oli­si­vat saavutettavissa.

Mer­kit­tä­vä han­kin­ta Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­joil­la oli oman tamp­pa­rin han­kin­ta ajou­rien tekoon ja yllä­pi­toon. Tamp­pa­ri han­kit­tiin ker­jää­mäl­lä avus­tuk­sia yri­tyk­sil­tä, ja mukaan saa­tiin 75 yri­tys­tä. Myö­hem­min se myy­tiin ja han­kit­tiin parem­pi tamp­pa­ri. Lisäk­si pys­tyt­tiin hank­ki­maan tar­peel­li­nen lana.

Kelk­ka­ker­hon tamp­pa­ri työs­sä Juu­rik­ka­kan­kaan Kasi­non edus­tal­la Onka­mol­la. Kuva: Jan­ne Hannus.

Tamp­pa­ria yllä­pi­de­tään jäsen­mak­su­jen tur­vin, mut­ta mer­kit­tä­vän oman panok­sen sen huol­ta­mi­seen ja liik­keel­lä pitä­mi­seen anta­vat aktii­vi­jä­se­net. Sil­loin täl­löin saa­daan kului­hin myös avus­tuk­sia yrityksiltä.

Ker­hon tuki­koh­ta “Juu­rik­ka­kan­kaan Kasi­no” raken­net­tiin toi­min­nan alku­tai­pa­leel­la Onka­mol­le. Kelk­kai­li­jat oli­vat muka­na myös Hau­ki­pu­taan kun­nan ja Hau­ki­pu­taan Ladun kans­sa raken­ta­mas­sa Rivin­no­kan laa­vua, joka sekin on ylei­ses­sä käytössä.

Yli kym­me­ne­nä tal­ve­na ker­ho merk­ka­si jääl­le meri­rei­tin Hau­ki­pu­taal­ta ran­ta­vii­vaa myö­täil­len Kemin edus­tal­le saak­ka. Suu­res­ti vaih­te­le­vat jää­olo­suh­teet ja tal­koo­väen puu­te sai ker­hon lopul­ta luo­pu­maan merk­kauk­ses­ta. Yhtei­set safa­rit ovat kuu­lu­neet myös ker­hon ohjel­maan, ja vapaa­eh­toi­sen pelas­tus­pal­ve­lun toi­min­nas­sa­kin ollaan oltu mukana.

30 vuo­den aika­na puheen­joh­ta­ji­na ovat toi­mi­neet Juha Rasi­la, Mark­ku Hon­ki­kan­gas, Jou­ni Pih­la­ja, Pert­ti Kla­si­la, Erk­ki-Pek­ka Rehu, Jar­mo Vesa­la, Vesa Haa­pa­la ja Pert­ti Kla­si­la edelleen.

Varain­han­kin­taa on har­joi­tet­tu moot­to­ri­kelk­ka-arpo­jen myyn­nil­lä, tapah­tu­mil­la ja kil­pai­luil­la. Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­tet­tiin poh­jois­mai­den ensim­mäi­set kiih­dy­tys­kil­pai­lut Anna­lan­kan­kaal­la. Ker­hon sisäi­siä “kii­häy­tyk­siä” jär­jes­tet­tiin meren jääl­lä. Pert­ti Kla­si­la näkee tär­keä­nä, että ker­hol­la oli­si myös kilpailutoimintaa.

Vii­me vuo­si­na pari ker­taa on kisat­tu Tor­pan­mäel­lä. Tapah­tu­maa suun­ni­tel­laan myös tule­val­le maaliskuulle.

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den hal­li­tuk­seen kulu­val­la kau­del­la kuu­lu­vat Kla­si­lan lisäk­si vara­pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Han­nus, sih­tee­ri Esko Jär­ve­lä ja jäse­net Juha Rös­si, Tuo­mas Jär­ve­lä, Kal­le Kla­si­la, Vil­le Han­nus ja Jan­ne Han­nus.

Per­he­jä­sen­mak­su vuo­del­le 2022 on 40 euroa. Ohjeet jäse­nek­si liit­ty­mi­seen ja mak­sa­mi­seen löy­tyy Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den Face­book-sivuil­ta tai pyy­tä­mäl­lä osoit­tees­ta hpkelkkailijat@gmail.com.

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­ka­ker­hon poruk­kaa kor­jaa­mas­sa tamp­pa­ria. Kuva: Heik­ki Hannus.

 

Maas­to­lii­ken­ne­ra­joi­tus Kii­min­ki­joel­la halu­taan kumota

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tys on hake­mas­sa Kii­min­ki­joen suis­ton jää­aluet­ta kos­ke­van maas­to­lii­ken­ne­ra­joi­tuk­sen kumoa­mis­ta ELY:ltä. Kysees­sä on 27 vuot­ta sit­ten Hau­ki­pu­taan kun­nan aika­na haet­tu ja ympä­ris­tö­kes­kuk­sen aset­ta­ma rajoi­tus, jos­ta ker­to­vat kiel­to­tau­lut ilmes­tyi­vät joki­ran­taan vii­me talvena.

– Hake­mus rajoi­tuk­sen kumoa­mi­ses­ta on paras­ta aikaa laa­dit­ta­va­na, vah­vis­taa Joni Sii­po­la Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­ses­tä. Rajoi­tuk­sen ei näh­dä vas­taa­van nyky­päi­vän tar­pei­ta eikä edis­tä­vän Kii­min­ki­joen yleis­tä vir­kis­tys­käyt­töä ja sen kehit­tä­mis­tä Haukiputaalla.

– Tavoit­tee­na on kiel­lon kumoa­mi­nen, jol­loin vesia­lu­eel­la nou­da­tet­tai­siin yleis­tä maas­to­lii­ken­ne­la­kia kuten muil­la­kin vesialueilla.

Voi­mas­sao­le­va rajoi­tus kiel­tää moot­to­ria­jo­neu­voil­la ajon kiel­toa­lu­eel­la, joka käsit­tää jää­alu­een Ukon­kai­vok­sel­ta Kur­tin­hau­dan ja Hal­ko­ka­rin koh­dal­le. Kiel­to kos­kee kaik­kia mui­ta moot­to­ria­jo­neu­vo­ja pait­si moot­to­ri­kelk­ko­ja, joil­la saa ajaa joen kes­kel­le mer­kat­tua kelk­kau­raa pit­kin. Lisäk­si on mää­ri­tel­ty tie­tyt liit­ty­mä­koh­dat, mis­tä saa ajaa uralle.

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den puheen­joh­ta­ja Pert­ti Kla­si­la pitää rajoi­tus­ta tur­ha­na, ja se jou­tai­si kumo­ta. Maas­to­lii­ken­ne­la­ki oli­si alu­eel­la aivan riittävä.

Muu­tos­ta tai kumoa­mis­ta hae­taan ELY:ltä. Haki­jal­le pro­ses­si mak­saa muu­ta­mia sato­ja euroa, oli­pa pää­tös myön­tei­nen tai kielteinen.

Hau­ki­pu­taan Ladun puheen­joh­ta­ja Han­nu Lil­ja­mo jät­ti vuo­den lopul­la Oulun kau­pun­gil­le kyse­lyn Kii­min­ki­jo­ki­suis­ton rajoi­tuk­ses­ta, sen pois­ta­mi­ses­ta ja useam­pien liit­ty­mä­pis­to­jen sallimisesta.

Lii­kun­ta­pal­ve­luis­ta saa­dun vas­tauk­sen mukaan nou­da­tet­ta­va­na on enti­sen Hau­ki­pu­taan kun­nan aikai­nen ympä­ris­tö­kes­kuk­sen pää­tös rajoi­tuk­ses­ta. Lisää kul­ku­liit­ty­miä jää­alu­eel­le lii­kun­ta­pal­ve­lut ei perus­ta. Kau­pun­ki mer­kit­see ja kyl­tit­tää Kii­min­ki­joen ajou­ral­le joh­ta­vat liit­ty­mät, ja ajou­ran mer­kit­se­mis­tä joen kes­kel­le on pyy­det­ty kelkkakerholta.

– Meil­le on tul­lut pyyn­tö mer­ka­ta ura, ja olem­me luvan­neet sen teh­dä kuten vii­me tal­ve­na­kin, ker­too­Pert­ti Klasila.

Tal­vis­ten har­ras­tus­ten käyn­nis­tyt­tyä Joni Sii­po­la, Pert­ti Kla­si­la ja Hau­ki­pu­taan jako­kun­nan puheen­joh­ta­ja Kari Kale­va halua­vat muis­tut­taa, että Mie­hik­kään saa­ri Kii­min­ki­joen suis­tos­sa on rau­hoi­tet­tua, Met­sä­hal­li­tuk­sen hal­lin­noi­maa aluet­ta ja siel­lä aja­mi­nen moot­to­ri­kel­koil­la tai mön­ki­jöil­lä on ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty. Täl­le tal­vel­le saa­res­sa on har­mit­ta­vas­ti ajel­tu ris­tiin ja rastiin.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.