Urhei­luseu­ra­toi­min­ta hyy­tyi kevääksi

Urheiluseurat joutuivat keskeyttämään tai supistamaan toimintojaan koronavirusepidemian takia. Seurat kannustavat jäseniään liikkumaan omaehtoisesti ja tarjoavat esimerkiksi etätreenejä.Urheiluseurat joutuivat keskeyttämään tai supistamaan toimintojaan koronavirusepidemian takia. Seurat kannustavat jäseniään liikkumaan omaehtoisesti ja tarjoavat esimerkiksi etätreenejä.

Urhei­luseu­ro­jen toi­min­ta on muut­tu­nut koro­na­vi­ruse­pi­de­mian myö­tä. Seu­ro­jen jouk­kue­toi­min­ta on kes­key­tet­ty ja tule­van toi­min­nan suun­nit­te­lu on han­ka­laa. Monia kevään tapah­tu­mia on perut­tu, eikä kesän­kään tapah­tu­mien toteu­tu­mi­nen ole vie­lä var­maa. Useim­mat seu­rat ovat jär­jes­tä­neet jäse­nil­leen etät­ree­ne­jä. Ne eivät kui­ten­kaan kor­vaa seu­ra­toi­min­nan kaut­ta tule­vaa yhtei­söl­li­syyt­tä. Osa jut­tuun haas­ta­tel­tu­jen Ran­ta­poh­jan alu­een urhei­luseu­ro­jen edus­ta­jis­ta pel­kää krii­sin vai­kut­ta­van har­ras­ta­jien mää­rään. Osalle… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus