Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu alkaa maaliskuussa

Oulun seu­dul­la alkaa maa­lis­kuun alus­sa työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu. Sen tavoit­tee­na on edis­tää työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den työl­lis­ty­mis­tä sekä kou­lu­tuk­seen ja pal­ve­lui­hin ohjau­tu­mis­ta nykyis­tä tehok­kaam­min ja luo­da uusia rat­kai­su­ja osaa­van työ­voi­man saatavuuteen.

Kokei­lui­hin ohja­taan ne työt­tö­mät ja työ­voi­ma­pal­ve­luis­sa ole­vat työn­ha­ki­jat, jot­ka eivät ole oikeu­tet­tu­ja ansio­päi­vä­ra­haan. Lisäk­si koh­de­ryh­mään kuu­lu­vat kaik­ki alle 30-vuo­ti­aat työn­ha­ki­jat sekä maahanmuuttajat.

Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lus­sa 1.3.2021–30.6.2023 ovat muka­na Oulu, Ii, Hai­luo­to, Kem­pe­le, Limin­ka, Lumi­jo­ki, Muhos ja Tyr­nä­vä. Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun toteut­taa työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö. Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lus­sa osa val­tion työ- ja elin­kei­no­toi­mis­to­jen teh­tä­vis­tä siir­re­tään kun­tien vastuulle.

Koh­de­ryh­mään kuu­luu Oulun alu­eel­la arviol­ta 14 300 hen­ki­löä, jois­ta alle 30-vuo­tiai­ta on 40 pro­sent­tia, yli 30-vuo­tiai­ta 40 pro­sent­tia ja maa­han­muut­ta­jia 20 prosenttia.

– Kon­kreet­ti­nen muu­tos asiak­kaal­le on hen­ki­lö­koh­tai­nen yhteys­hen­ki­lö, oma­val­men­ta­ja, joka tapaa asiak­kaan sään­nöl­li­ses­ti ja huo­leh­tii omal­ta osal­taan, että asia­kas pää­see ete­ne­mään koh­ti tavoi­tet­taan, ker­too kun­ta­ko­kei­lun pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mar­jo Pek­ko­nen Busi­ness Oulusta.

Kokei­lus­sa asia­kas koh­da­taan kas­vo­tus­ten, hän­tä kuun­nel­laan ja hänel­le rää­tä­löi­dään yksi­löl­li­siä pal­ve­lui­ta ja toi­men­pi­tei­tä. Asia­kas­läh­töi­nen pal­ve­lu nopeut­taa asiak­kaan pää­syä esi­mer­kik­si työ­elä­mään tai koulutukseen.

Kokei­lu­kun­ta vas­taa jul­kis­ten työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lui­den tar­joa­mi­ses­ta kokei­luun kuu­lu­vil­le. Ohjaa­mi­nen kun­nan asiak­kaak­si tar­koit­taa, että TE-toi­mis­to ilmoit­taa työn­ha­ki­jal­le, että jat­kos­sa hänen koti­kun­tan­sa vas­taa TE-pal­ve­lui­den tar­joa­mi­ses­ta hänelle.