Mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin on varau­dut­ta­va jo nyt – Suun­ni­tel­luis­ta säh­kö­kat­kois­ta ei vält­tä­mät­tä ilmoi­te­ta etukäteen

Juha Sipola, Kari Kuusela ja Jouni Perälä vakuuttavat, että sähköyhtiöillä on jo pitkään ollut selvät suunnitelmat mahdollisen sähköpulan varalta. He kehottavat yksityisiä ja yrityksiä varautumaan mahdollisiin sähkökatkoihin etukäteen. (Kuva: Teea Tunturi)Juha Sipola, Kari Kuusela ja Jouni Perälä vakuuttavat, että sähköyhtiöillä on jo pitkään ollut selvät suunnitelmat mahdollisen sähköpulan varalta. He kehottavat yksityisiä ja yrityksiä varautumaan mahdollisiin sähkökatkoihin etukäteen. (Kuva: Teea Tunturi)

Jos Olki­luo­to 3:n tuo­tan­to ei pyö­räh­dä kun­nol­la käyn­tiin, on erit­täin toden­nä­köis­tä, että tule­va­na tal­ve­na jou­du­taan tur­vau­tu­maan suun­ni­tel­tui­hin kah­den tun­nin säh­kö­kat­koi­hin, jot­ta säh­kö­verk­ko saa­daan pysy­mään vakaa­na. Näin usko­vat myös Iin Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuuse­la, ver­kos­to­pääl­lik­kö Jou­ni Perä­lä sekä Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan Juha Sipo­la. Lisäk­si tilan­tee­seen vai­kut­ta­vat eri­tyi­sen se, tulee­ko tal­vel­la pit­kiä, tuu­let­to­mia pak­kas­jak­so­ja. Myös muun muas­sa Nor­jan vesi­ti­lan­ne antaa oman maus­teen­sa sähkömarkkinoihin.

– Joka yhtiöl­lä on ollut jo todel­la pit­kään suun­ni­tel­mat täl­lai­sia tilan­tei­ta var­ten. Olem­me val­miit kes­key­tyk­siin, mikä­li nii­tä tulee eteen, Juha Sipo­la sanoo.

Säh­köyh­tiöt teke­vät kes­key­tyk­set Fingri­din mää­räys­ten mukaan, ja pyr­ki­vät ilmoit­ta­maan seu­raa­van päi­vän kes­key­tyk­sis­tä edel­li­se­nä ilta­na net­ti­si­vuil­laan ja tar­ken­ta­maan asi­aa vie­lä aamul­la. Fingrid ilmoit­taa pai­kal­lis­yh­tiöil­le, min­kä ver­ran ja mil­loin säh­kön­ku­lu­tus­ta pitää pudot­taa ja pai­kal­lis­yh­tiö toteut­taa määräyksen.

– Vält­tä­mät­tä ennak­koil­moi­tus­ta ei ehdi­tä teke­mään lain­kaan, Perä­lä myöntää.

Ole­tuk­se­na on, että kes­key­tyk­set ovat noin kah­den tun­nin mit­tai­sia aluet­ta koh­ti. Jos Fingrid jou­tuu itse teke­mään kes­key­tyk­sen, se voi olla pidem­pi ja kos­kea laa­jem­paa aluet­ta kerrallaan.

– Säh­köyh­tiön teke­mä kat­kos kos­kee tiet­tyä alu­een osaa ker­ral­laan. Kat­kos voi olla mös kier­tä­vä siten, että se voi osua vaik­ka­pa saman vuo­ro­kau­den aika­na samal­le alu­eel­le uudel­leen­kin, Kuuse­la kertoo.

Säh­kön­sääs­tö juu­ri nyt aut­taa erit­täin pal­jon sii­hen, että säh­kö­kat­ko­ja ei tule­vai­suu­des­sa­kaan tule. Iin Ener­gian ver­kos­to­pääl­lik­kö Jou­ni Perä­lä kehot­taa kaik­kia varau­tu­maan jo nyt säh­kö­kat­koi­hin ja sääs­tä­mään jo nyt säh­köä mah­dol­li­sim­man pal­jon. Olen­nais­ta on sääs­tää säh­köä arki­päi­vien ruuh­ka­tun­tei­na, eli aamul­la kel­lo 7–10 ja ilta­päi­väl­lä kel­lo 16–19 väli­se­nä aikana.

– Kak­si tun­tia on onnek­si lyhyt aika säh­kö­kat­kol­le. Tär­kein­tä on, että sil­loin on valoa tar­jol­la ja kän­ny­käs­sä vir­taa hätä­ti­lan­tei­ta var­ten, Perä­lä sanoo.

Kari Kuuse­la uskoo, että jos suun­ni­tel­tui­hin säh­kö­kat­koi­hin ollaan tulos­sa, Fingrid kyl­lä tie­dot­taa niis­tä mikä­li mah­dol­lis­ta. Fingri­din Tun­ti­hin­ta-mobii­li­so­vel­luk­seen on myös tulos­sa lähiai­koi­na uusi omi­nai­suus, joka ilmoit­taa etu­kä­teen säh­kö­pu­las­ta ja säh­kö­kat­kois­ta. Fingrid suo­sit­taa­kin sovel­luk­sen lataa­mis­ta ihan jokai­sel­le. Pai­kal­li­ses­ti säh­kö­kat­ko­ja pys­tyy seu­raa­maan säh­köyh­tiöi­den omil­ta net­ti­si­vuil­ta, jois­ta löy­tyy kart­ta, jos­sa meneil­lään ole­vat säh­kö­kat­kot näkyvät.

Suun­ni­tel­lut säh­kö­kat­kot eivät vioi­ta säh­kö­lait­tei­ta sen toden­nä­köi­sem­min kuin taval­li­set, yllät­tä­vät sähkökatkot.

– Jos kui­ten­kin halu­aa pela­ta var­man pääl­le, voi sam­mut­taa säh­kö­lait­teet, jos tie­tää kat­kok­sen ole­van tulos­sa. Tär­keä­tä on huo­leh­tia, että jos läh­tee kotoa kat­kok­sen aika­na, ei sin­ne jää esi­mer­kik­si hel­la pääl­le, että ei sit­ten aiheu­du sen vuok­si vahin­ko­ja Jou­ni Perä­lä muistuttaa.

Poh­jo­la Vakuu­tuk­sen kor­vaus­pääl­lik­kö Sini Kuja­la ker­too, että suun­ni­tel­lun säh­kö­kat­kon aika­na tapah­tu­vat kodin lait­tei­den vikaan­tu­mi­set ovat koti­va­kuu­tuk­sen lai­te­rik­ko­tur­vas­ta kor­vat­ta­via vahinkoja.

Haa­voit­tu­vim­pia säh­kö­kat­koil­le ovat oma­ko­ti­ta­loa­su­jat. Omas­sa kodis­sa kan­nat­taa tun­nis­taa säh­köä tar­vit­se­vat kriit­ti­set toi­min­not ja sel­vit­tää, onko nii­hin saa­ta­vil­la vara­vir­ta­läh­tei­tä. Mah­dol­li­sen säh­kö­kat­kon jäl­keen tulee var­mis­taa, että läm­mi­tys- ja ilman­vaih­to­lait­teet sekä koneel­li­nen poh­ja­ve­den­pois­to käyn­nis­ty­vät uudelleen.

Jos läm­mi­tys ei palau­du kat­kon jäl­keen, voi­si sii­tä seu­ra­ta pak­ka­sel­la put­kien jää­ty­mi­nen. Put­kien sulaes­sa tapah­tu­va läm­pö­laa­je­ne­mi­nen saa put­ket hal­kea­maan, ja se aiheut­taa kiin­teis­töön vesivahingon.

– Jos put­ket ovat vaa­ras­sa jää­tyä läm­mi­tys­jär­jes­tel­män rik­kou­tu­mi­sen vuok­si, tulee asuk­kaan hank­kia pai­kal­le huol­to­lii­ke mah­dol­li­sim­man pian. Täl­lä välin on tär­ke­ää estää huo­neen läm­pö­ti­lan jääh­ty­mis­tä esi­mer­kik­si vara­läm­mön­läh­teel­lä, kuten säh­kö­pat­te­ril­la tai takal­la. Asuk­kaan tulee aina ennal­taeh­käis­tä kotiin­sa aiheu­tu­vaa vahin­koa, jos se on mah­dol­lis­ta, Kuja­la sanoo.

Hän neu­voo, että yksi valai­sin kan­nat­taa jät­tää säh­kö­kat­kon ajak­si pääl­le, jot­ta voi varau­tua het­kes­tä, jol­loin säh­köt palautuvat.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.