Tule­vien kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­han­ki­ta käyn­nis­sä – pyr­ki­jöis­tä ei ole pula Oulus­sa

Oulun kaupunginvaltuusto on tänä keväänä pitänyt etäkokouksia koronatilanteen takia. Historiallinen ensimmäinen sähköinen kokous oli 20.4. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimii Juha Hänninen (kok.). Seuraava valtuuston kokous on 15.6. Myös etäkokouksia voi seurata suorana verkossa.Oulun kaupunginvaltuusto on tänä keväänä pitänyt etäkokouksia koronatilanteen takia. Historiallinen ensimmäinen sähköinen kokous oli 20.4. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimii Juha Hänninen (kok.). Seuraava valtuuston kokous on 15.6. Myös etäkokouksia voi seurata suorana verkossa.

Vuo­den 2021 kun­ta­vaa­lit voi­vat äänes­tä­jäs­tä tun­tua vie­lä kau­kai­sel­ta asial­ta, mut­ta puo­luei­den vaa­li­ko­neis­tot on jo ras­vat­tu ja ehdo­kas­han­kin­ta käyn­nis­sä. Haas­ta­vat talous­nä­ky­mät ja edes­sä ole­vat isot ja kau­as­kan­toi­set pää­tök­set raken­teel­li­sis­ta uudis­tuk­sis­ta ja meno­jen leik­kauk­sis­ta eivät hir­vi­tä, vaan ehdok­kai­ta on jopa help­po saa­da lis­toil­le.

Useat puo­lu­eet ker­to­vat yhdek­si tule­van val­tuus­to­kau­den tär­keim­mis­tä tavoit­teis­ta ole­van pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­nen kun­ta­lai­sil­le vai­keas­sa talous­ti­lan­tees­sa.

Vuo­den 2021 kun­ta­vaa­lien vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 18. huh­ti­kuu­ta, jol­loin vali­taan val­tuu­te­tut seu­raa­val­le neli­vuo­tis­kau­del­le. Ehdo­kas­ha­ke­mus­ten vii­mei­nen jät­tö­päi­vä on 9.3.

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon vali­taan 67 val­tuu­tet­tua. Uusi val­tuus­to aloit­taa työn­sä 1.6.2021.

Vajaan vuo­den pääs­tä vaa­leil­la valit­ta­va val­tuus­to on kol­mas kau­pun­gin­val­tuus­to niin­sa­no­tus­sa uudes­sa Oulus­sa. Vuon­na 2013 toteu­tu­nees­sa lii­tok­ses­sa Oulun kans­sa yhdis­tyi­vät Hau­ki­pu­das, Kii­min­ki, Yli-Ii ja Oulun­sa­lo. Yli­kii­min­ki liit­tyi Ouluun vuon­na 2009.

Oulun kau­pun­gin­val­tal­tuus­ton nykyi­sen kau­den 2017–2021 paik­ka­ja­ko on seu­raa­va:

Kes­kus­ta 17 val­tuu­tet­tua

Kokoo­mus 13

Vasem­mis­to­liit­to 11

Vih­reä liit­to 10

SDP 8

Perus­suo­ma­lai­set 5

ASYL 1

Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit 1

Sini­nen val­tuus­to­ryh­mä 1

Ran­ta­poh­ja kysyi kai­kil­ta val­tuus­tos­sa edus­tet­tui­na ole­vien puo­luei­den tai ryh­mit­ty­mien edus­ta­jil­ta tämän het­ken vaa­li­työ­kuu­lu­mi­sia ja tule­van kau­den tavoit­teis­ta. Vas­tauk­set saa­tiin kai­kil­ta pait­si ASYL:in (Aito suo­ma­lai­nen yhteis­lis­ta) val­tuu­te­tul­ta.

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Oulun pai­kal­lis­osas­ton puheen­joh­ta­ja Lee­na Aske­li:

– Ehdo­kas­han­kin­nan tilan­ne vai­kut­taa hyväl­tä, kos­ka uusia vas­tuun­kan­ta­jia on tar­jol­la ehdok­kaik­si. Koro­na­ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut kokous­ta­mi­seem­me niin, että valit­tu­ja ehdok­kai­ta jul­kis­tam­me vas­ta myö­hem­min.

– Ehdok­kaik­si haluam­me taval­li­sia, jär­ke­viä, vas­tuun­sa tun­te­via ja sisuk­kai­ta ihmi­siä. Ehdok­kaal­la on hyvä olla sydän­tä lähim­mäi­sil­le, kun koh­taa­maan jou­tuu kovan talous­ti­lan­teen haas­tei­ta. Ehdo­kas­lis­toil­lam­me on vie­lä tilaa, vaik­kei kukaan nykyi­sis­tä jäi­si­kään pois.

– Val­tuus­to­kau­den tavoit­tei­den kes­kiös­sä on oulu­lai­nen ihmi­nen ja hänen hyvin­voin­tin­sa. Koro­na on vai­kut­ta­nut pal­joil­la inves­toin­neil­la haas­tet­tua talous­ti­lan­net­ta, joten elin­kei­noe­lä­män elvyt­tä­mi­nen ja alu­een veto­voi­man kehit­tä­mi­nen on tär­ke­ää. Meno­puo­len kas­vaes­sa on teh­tä­vä raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia. Myös val­tion suun­taan Oulu saa mui­den kun­tien kans­sa olla aktii­vi­nen, jot­ta mah­dol­li­set uudet laki­sää­tei­set vel­voit­teet tule­vat yhdes­sä riit­tä­vän rahoi­tuk­sen kans­sa. Alu­eel­li­sen yhteis­työn edel­leen kehit­tä­mi­nen tuo vah­vuut­ta.

– Seu­raa­val­la val­tuus­to­kau­del­la on vii­saut­ta näh­dä kau­as ja samal­la pitää jalat juu­re­vas­ti maas­sa, lin­jaa Aske­li tule­via haas­tei­ta.

Oulun Perus­suo­ma­lai­set ry:n puheen­joh­ta­ja Marco Ylän­pää:

– Ehdo­kas­han­kin­nan olem­me aloit­te­neet kevään aika­na. Täy­tyy sanoa, että ehdok­kaak­si halua­via on erit­täin hyvin saa­ta­vil­la. Valit­tu­ja ehdok­kai­ta on tähän men­nes­sä 11: Juk­ka Huo­ta­ri, Mark­ku Timo­nen, Vesa Mat­ti Eklund, Mat­ti Rin­ne­kan­gas, Arja Suu­ro­nen, Mia Pel­ko­nen, Lare Inka­la, Anna Kos­ke­la, Ari Nis­si­lä, Olli-Pek­ka Vii­ta­nen ja Pet­ri Hil­tu­nen.

– Perus­suo­ma­lai­set on kan­san­puo­lue. Meil­le ovat ehdok­kaik­si ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki, jot­ka vaa­li­lain mukaan täyt­tä­vät ehdok­kaal­le ase­te­tut kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set. On tär­ke­ää, että ehdok­kai­ta on koko Oulun alu­eel­ta suku­puo­li, ikä jne. huo­mioi­den tas­a­puo­li­ses­ti.

– Ei ole vie­lä tie­toa aset­tu­vat­ko kaik­ki nykyi­set val­tuu­te­tut ehdol­le, mut­ta asia tar­ken­tuu var­mas­ti vuo­den lop­puun men­nes­sä. Myös vaa­li­kau­den tavoit­tei­ta tar­ken­nam­me syk­syn aika­na, ker­too Marco Ylän­pää.

SDP, Oulun sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­sen kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Pir­jo Sir­viö:

– Ehdo­kas­han­kin­ta on jo alka­nut, tavoit­tee­na on saa­da yli puo­let ehdok­kais­ta jo tule­vaan syk­syyn men­nes­sä. Osa ehdok­kais­ta on jo kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa muka­na ole­via, uudet ehdok­kaat vie­lä miet­ti­vät ja apri­koi­vat, kun vaa­lei­hin on kui­ten­kin vie­lä vuo­si aikaa. Ehdok­kaak­si haluam­me ihan taval­li­sia ihmi­siä, joi­ta kiin­nos­taa yhteis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­mi­nen ja jot­ka tun­nis­ta­vat tär­keik­si sosia­li­de­mo­kraat­ti­set perus­ar­vot, tasa-arvo ihmis­ten kes­ken, soli­daa­ri­suus ja oikeu­den­mu­kai­suus kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa.

– Var­si­nai­sis­ta val­tuu­te­tuis­ta tai­ta­vat kaik­ki halu­ta jat­kaa työ­tään, osa vara­val­tuu­te­tuis­ta on ilmoit­ta­nut hen­ki­lö­koh­tai­set syyt sii­hen, ettei­vät enää ole ehdol­la seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa.

– Tär­kein tavoi­te on saa­da sovi­tet­tua ihmis­ten tar­vit­se­mat pal­ve­lut kau­pun­gin talou­del­li­seen not­kah­duk­seen. Kun­nan perus­teh­tä­vä on antaa ihmi­sil­le vas­ti­net­ta pal­ve­lu­jen muo­dos­sa hei­dän mak­sa­mil­leen veroil­le. Kau­pun­gin orga­ni­saa­tio­ta oli­si kehi­tet­tä­vä siten, ettei enää toi­mit­tai­si sii­lois­sa vaan toi­min­ta ja eurot koh­den­tui­si­vat niin, että lap­set ja nuo­ret oli­si­vat saman bud­je­toin­nin sisäl­lä, aikuis­väes­tö oma­naan ja ikäih­mi­set oma­naan. Sil­loin ei enää oli­si sitä tar­kas­te­lua, min­kä hal­lin­to­kun­nan vas­tuul­la toi­min­nat ovat. Nyky­jär­jes­tel­mäs­sä jokai­nen puo­lus­taa omaa pesään­sä niuk­ke­ne­vas­sa talous­ti­lan­tees­sa, tuol­loin unoh­tuu se, että toi­mi­taan kun­ta­lai­sia var­ten, muis­tut­taa Sir­viö.

Vih­reä liit­to, Oulun Vihe­rän kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Aino-Kai­sa Man­ni­nen:

– Ehdo­kas­han­kin­ta on läh­te­nyt posi­tii­vi­ses­ti liik­keel­le, ja ensim­mäi­set ehdok­kaat nime­tään ja jul­kais­taan kesä­kuus­sa.

– Olen ensim­mäis­tä ker­taa muka­na teke­mäs­sä ehdo­kas­han­kin­taa, joten minul­la ei ole ver­tai­lu­poh­jaa vii­me vaa­lei­hin. Posi­tii­vi­sin mie­lin ihmi­set ovat tähän men­nes­sä ehdo­kas­ky­se­lyi­hin suh­tau­tu­neet. Tavoit­tee­na on saa­da lis­ta, joka tuo vih­reil­le pal­jon ääniä ja sitä kaut­ta vai­ku­tus­val­taa kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon. Hyvän lis­tan saa­mi­nen ei var­mas­ti kos­kaan ole help­po teh­tä­vä, vaan vaa­tii pon­nis­te­lua ja pun­nin­taa mil­lai­sel­la ehdo­kas­jou­kol­la pää­sem­me par­haa­seen tulok­seen.

– Haluam­me moni­puo­li­sen jou­kon ihmi­siä, jot­ka jaka­vat vih­reät arvot ja joil­la on moti­vaa­tio­ta läh­teä teke­mään yhdes­sä vaa­li­voit­toa. Yhtä­kään vih­re­ää val­tuu­tet­tua ei vali­ta yksin omil­la äänil­lään, vaan sii­hen tar­vi­taan kaik­kien ehdok­kai­den kerää­mät äänet. Tilaa on vie­lä hyvin lis­tal­la, minuun voi olla roh­keas­ti yhtey­des­sä, jos ehdok­kuus kiin­nos­taa. Kun­ta­vaa­lit ovat myös luot­ta­mus­hen­ki­lö­vaa­lit. Useat kun­nal­li­set luot­ta­mus­toi­met tule­vat haet­ta­vak­si puo­luei­den kaut­ta, joten vai­kut­ta­mi­sen paik­ko­ja tar­jou­tuu myös monel­le ehdok­kaa­na olleel­le.

– Suu­rin osa val­tuu­te­tuis­ta on läh­dös­sä uudel­leen ehdok­kaak­si, yksi on kiel­täy­ty­nyt ehdok­kuu­des­ta ja muu­ta­ma hen­ki­lö tekee ehdol­le­läh­tö­pää­tök­sen­sä myö­hem­min.

– Meil­le tär­kei­tä tee­mo­ja ovat ilmas­toon, ympä­ris­töön, kou­lu­tuk­seen ja sosi­aa­li­seen oikeu­den­mu­kai­seen liit­ty­vät kysy­myk­set. Haluam­me lisä­tä ihmis­ten hyvin­voin­tia, viih­tyi­sää kau­pun­kia ja edis­tää Oulun ilmas­to­toi­mia aina ener­gian­tuo­tan­nos­ta kaa­voi­tuk­seen sekä käve­lyn, pyö­räi­lyn ja jouk­ko­lii­ken­teen edis­tä­mi­seen asti. Koro­na aiheut­taa kun­nil­le talou­del­li­sia haas­tei­ta, mut­ta se ei saa olla pois tule­vai­suu­tem­me kan­nal­ta elin­tär­keil­tä ilmas­to­ta­voit­teis­ta. Vaa­lioh­jel­man val­mis­te­lu alkaa pian ja hyväk­sym­me sen lop­pu­vuo­des­ta, ker­too Man­ni­nen.

Vasem­mis­to­liit­to, Oulun kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Rau­no Hek­ka­la:

– Ehdo­kas­a­set­te­lu alkoi jo vuo­den­vaih­tees­sa. Sitou­tu­mi­sia on annet­tu jo yli 20, mut­ta ylei­nen kokous päät­tää ehdok­kais­ta myö­hem­min.

– Aina­han ehdok­kait­ten saan­nis­sa on haas­tei­ta, mut­ta nyt tun­tuu ehdok­kai­ta löy­ty­vän hel­pom­min. Somen kaut­ta­kin on tul­lut ilmoit­tau­tu­nei­ta. Haku on pääl­lä koko ajan eri toi­mie­li­mis­sä.

– Ehdok­kaik­si haluam­me tie­ten­kin hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat sitou­tu­nei­ta mei­dän arvo­maa­il­maam­me ja halua­vat kehit­tää Oulua kun­ta­lais­ten tar­pees­ta tasa-arvoi­ses­ti. Ehdok­kai­ta halu­taan eri ikä­ryh­mis­tä ja eri aloil­ta ja jot­ka ovat sitou­tu­nei­ta teh­tä­vään. Ei ole läpi­huu­to­jut­tu läh­teä ehdok­kaak­si.

– Jot­kut nykyi­sis­tä ovat anta­neet jo sitou­muk­sen­sa aset­tua ehdok­kaak­si, kaik­kien kans­sa emme ole viel­lä pääs­seet kes­kus­te­le­maan.

– Tule­van kau­den tavoit­teis­ta joi­ta­kin asioi­ta on jo lai­tet­tu ylös. Haluam­me, että ehdol­le läh­te­vät voi­vat antaa myös omia aja­tuk­si­aan ja voim­me miet­tiä yhdes­sä vaa­li­ta­voit­tei­tam­me. Kes­kei­se­nä aja­tuk­se­na on teh­dä vie­lä parem­paa Oulua kai­kil­le, ei har­voil­le, kiteyt­tää Rau­no Hek­ka­la.

Kes­kus­ta, Oulun kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Tui­ja Pata­na:

– Ehdo­kas­han­kin­taa on teh­ty hyvin tulok­sin jo usean kuu­kau­den ajan. Lis­tal­lam­me on jo nyt pal­jon uusia kas­vo­ja — Kes­kus­ta kiin­nos­taa. Täs­sä vai­hees­sa ehdo­kas­han­kin­ta on ollut help­poa ja itseoh­jau­tu­vaa. Moni on ilmoit­tau­tu­nut ehdok­kaak­si myös pyy­tä­mät­tä.

– Kes­kus­tan lis­tal­le ovat ter­ve­tul­lei­ta ehdok­kaat, jot­ka ovat val­mii­ta teke­mään töi­tä Oulun elin­voi­man ja moni­muo­toi­suu­den puo­les­ta. Tule­va val­tuus­to­kausi edel­lyt­tää luot­ta­mus­hen­ki­löil­tä roh­keut­ta ja vah­vo­ja arvo­ja – nii­tä on hyvä olla.

– Suu­rin osa val­tuu­te­tuis­tam­me tavoit­te­le­vat jat­ko­kaut­ta. Tois­tai­sek­si kak­si val­tuu­tet­tuam­me ovat ilmoit­ta­neet, että eivät aio aset­tua ehdol­le seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa.

– Seu­raa­va val­tuus­to­kausi tulee sisäl­tä­mään vai­kei­ta ja kipei­tä pää­tök­siä. Kau­pun­gin on huo­leh­dit­ta­va hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vis­ta asuk­kais­taan vah­vo­jen perus­pal­ve­lui­den avul­la. Nykyi­sil­le ja uusil­le yri­tyk­sil­le on luo­ta­va erin­omai­set toi­min­tae­del­ly­tyk­set, jot­ta ne voi­vat tuot­taa kau­pun­ki­lai­sil­le työ­tä ja hyvin­voin­tia. Kau­pun­gin kehit­tä­mi­ses­sä pain­opis­te on ase­tet­ta­va kes­tä­vän yhteis­kun­nan luo­mi­seen, sanoo Pata­na.

Sini­nen tule­vai­suus, Oulun pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Jari Piri­nen:

– Ehdo­kas­han­kin­ta on käyn­nis­sä Oulun Sini­set ry:n Face­book-sivus­tol­la sekä juu­ri ava­tuil­la Poh­jois-Poh­jan­maan Sini­set ry:n koti­si­vuil­la. Täs­sä vai­hees­sa ei ole vie­lä nimet­ty­jä kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta.

– Vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­lien heik­ko tulos puo­lu­eem­me koh­dal­la hei­jas­tuu vie­lä aina­kin tois­tai­sek­si jon­kin­lai­se­na arkuu­te­na aset­tua ehdok­kaak­sem­me, joten kyl­lä työ­tä riit­tää ehdo­kas­han­kin­nas­sa. Roh­keut­ta se monen koh­dal­la vaa­tii aset­tua ehdol­le, mut­ta ken sen sel­vit­tää, onnis­tuu kyl­lä pär­jää­mään.

Käsi­tyk­se­ni mukaan nykyi­sis­tä val­tuu­te­tuis­ta kukaan ei ole jää­mäs­sä pois.

- Puo­lu­eem­me halu­aa ehdok­kaik­si eteen­päin kat­so­via, oikeu­den­mu­kai­suu­den peri­mäs­sään saa­nei­ta roh­kei­ta ja inno­va­tii­vi­siä teki­jöi­tä kai­kis­ta äänioi­keu­den omaa­vis­ta ikä- ja väes­tö­ryh­mis­tä.

– Tavoit­teem­me tule­vaa kaut­ta var­ten tar­ken­tu­vat kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den yhtei­sis­tä näke­myk­sis­tä hyvis­sä ajoin ennen vaa­le­ja. Yksi kes­kei­sim­mis­tä tavoit­teis­tam­me on elin­voi­mai­suu­den ja pal­ve­lui­den var­mis­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen koko laa­jan kau­pun­kim­me alu­eel­la niin ydin­kes­kus­tas­sa kuin enti­sis­sä kun­ta­kes­kuk­sis­sa ja taa­ja­mis­sa, sum­maa Piri­nen.

Kokoo­mus, val­tuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­ja Jar­mo Hus­so:

– Pyrim­me samaan täy­den ehdo­kas­lis­tan kuten Kokoo­mus on aina teh­nyt. Ehdo­kas­si­tou­muk­sen on täl­lä het­kel­lä alle­kir­joit­ta­nut noin puo­let lopul­li­ses­ta lis­tas­ta. Muo­dol­li­ses­ti valin­nat tapah­tu­vat pii­ri­ta­son kokouk­ses­sa, jota koro­na­vi­rus on luon­nol­li­ses­ti lykän­nyt.

– Vaa­lien lähes­tyes­sä ehdo­kas­han­kin­ta on hel­pot­tu­nut. Uusia mie­len­kiin­toi­sia ehdo­kas­si­tou­muk­sia olen näh­nyt alle­kir­joi­tet­ta­van vii­kot­tain. Hyvä täs­tä tulee. Ehdo­kas­han­kin­nan tavoi­tet­ta voi­si kuva­ta yhdel­lä ter­mil­lä: moni­puo­li­nen kat­taus. Sii­hen sisäl­ty­vät eri ammat­ti­ryh­mät, ikä­ryh­mät, suku­puo­li­ja­kau­ma ja koke­mus pai­kal­lis­po­li­tii­kas­ta.

– Nykyi­sis­tä minul­le ei kukaan ole ker­to­nut ehdot­to­mas­ti, ettei­kö haluai­si jat­kaa. Odo­tan, että jot­kut saat­ta­vat luo­vut­taa paik­kan­sa vapaa­eh­toi­ses­ti, mut­ta näi­den ehdok­kai­den mää­rä on hyvin pie­ni.

– Kokoo­muk­sen tavoit­tee­na on tur­va­ta nykyi­set kun­ta­pal­ve­lut kai­kil­le. Sii­nä on tavoi­tet­ta ker­rak­seen. Talou­del­li­set näky­mät ovat niin syn­kät, että tule­van val­tuus­ton on vih­doin­kin pys­tyt­tä­vä teke­mään raken­teel­li­sia rat­kai­su­ja, pal­ve­lu­ver­kon tii­vis­tä­mis­tä ja tiuk­kaa talou­den­pi­toa. Mikään puo­lue ei pys­ty tähän yksin, joten kokoo­mus tar­jo­aa kon­sen­sus­ta ja aitoa yhteis­työ­tä yli puo­lue­ra­jo­jen, lupaa Hus­so.