Tor­pan­mäel­lä kii­häy­tel­lään jälleen

Torpanmäki on areenana Haukiputaan Moottorikelkkailijoiden järjestämässä kiihdytyskisassa lauantaina 16.3.Torpanmäki on areenana Haukiputaan Moottorikelkkailijoiden järjestämässä kiihdytyskisassa lauantaina 16.3.

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat Ry jär­jes­tää epä­vi­ral­li­set moot­to­ri­kelk­ko­jen kiih­dy­tys­kil­pai­lut lau­an­tai­na 16.3. Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäel­lä. Kisa käy­dään nyt vii­den­nen ker­ran. Ensim­mäi­sen ker­ran leik­ki­mie­li­set kii­häy­tys­ki­sat jär­jes­tet­tiin vuon­na 2018, mut­ta kah­te­na vuon­na tapah­tu­ma jäi välis­tä koro­nan takia. Kii­häy­tys­ki­sa on kai­kil­le avoin koko per­heen tapahtuma.

Sar­jo­ja on tänä vuon­na ennä­tyk­sel­li­set vii­si; las­ten kel­kat (200cc tai alle), vin­ta­ge (ennen vuot­ta 2000 val­mis­te­tut kel­kat), alle 650cc, yli 650cc ja tur­bo­kel­kat, ker­too Jan­ne Han­nus Hau­ki­pu­taan Moottorikelkkailijoista.

Kil­pai­li­joil­ta vaa­di­taan moot­to­ri­kel­kan ajo-oikeus sekä rekis­te­röi­ty ja lii­ken­ne­va­kuu­tet­tu moot­to­ri­kelk­ka. Piik­ki­ma­tot on kiel­let­ty, mut­ta teh­das­val­mis­tei­set nas­ta­ma­tot ovat sal­lit­tu­ja. Aiem­paa koke­mus­ta kil­pai­le­mi­ses­ta ei tar­vi­ta. Kil­pai­lu aje­taan pari­läh­tö­nä, jos­ta voit­ta­ja ete­nee jat­koon. Läh­tö aje­taan lumel­la ilman ajan­ot­toa, mut­ta oikeil­la läh­tö­va­loil­la. Sar­jo­jen top 3 pal­ki­taan pokaa­leil­la ja kaik­kiin sar­joi­hin osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvo­taan tavarapalkintoja.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kisaan on vii­meis­tään tänään tors­tai­na, mut­ta pai­kan pääl­lä­kin ehtii vie­lä mukaan kel­lo 11 men­nes­sä, jol­loin kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le jae­taan kisa­nu­me­rot. Pai­kan pääl­lä jäl­ki-ilmoit­tau­tu­nei­den osan­ot­to­mak­su hoi­tuu käteis­mak­sul­la. Kisa start­taa kel­lo 12. Ohjei­ta löy­tyy kelk­ka­ker­hon sivustoilta.

Ylei­söl­le on vapaa pää­sy seu­raa­maan tapah­tu­maa. Puf­fe­tis­sa on myyn­nis­sä mak­ka­raa, kah­via ja kuu­maa mehua.

Tapah­tu­man ennak­ko­jär­jes­te­lyis­sä ollut kym­men­kun­ta hen­ki­löä ja tapah­tu­ma­päi­vä­nä muka­na on pari­kym­men­tä kelk­ka­ker­hon tal­koo­lais­ta. Yhteis­työ­kump­pa­ni­na kisois­sa on Kelkkakuume.

Aiem­pa­na vuo­si­na osan­ot­to kisaan on ollut run­sas ja ylei­söä on ollut pai­kal­la pal­jon. Samaa odo­te­taan nyt­kin. Tapah­tu­ma jat­kuu kel­lo 16:een saakka.