Uudes­sa koh­taa­mis­pai­kas­sa hui­keat ava­jai­set Haukiputaalla

Ville Neuvonen, Mikko Kamppuri, Samuli Reinikka ja Sini Harju jututtivat idoliaan artisti Sanaa kohtaamispaikan avajaisissa.Ville Neuvonen, Mikko Kamppuri, Samuli Reinikka ja Sini Harju jututtivat idoliaan artisti Sanaa kohtaamispaikan avajaisissa.

Ale­taan­ko yhes­sä? Hau­ki­pu­taal­la avat­tiin kai­kil­le avoin uusi koh­taa­mis­paik­ka, jon­ka tar­ve syn­tyi ken­täl­tä nous­sees­ta tar­pees­ta. Hau­ki­pu­taan yhtei­sö­ti­las­sa Joke­lan­tie 1:ssä kak­si ker­taa vii­kos­sa tiis­tai­sin ja tors­tai­sin avoin­na ole­vas­sa koh­taa­mis­pai­kas­sa voi tava­ta mui­ta ihmi­siä ja saa­da kes­kus­te­lua­pua pai­kal­la ole­vil­ta työntekijöiltä.

Kysees­sä on osal­li­suut­ta, hyvin­voin­tia ja arjen haas­tei­siin vas­taa­va AVOT-han­ke, jol­la vah­vis­te­taan myös moniam­ma­til­lis­ta yhteis­työ­tä ja eri toi­mi­joi­den verkostoitumista.

Tiis­tai­na jär­jes­te­tyis­sä koh­taa­mis­pai­kan ava­jai­sis­sa koe­tel­tiin Hau­ki­pu­taan yhtei­sö­ti­lan puit­tei­ta, sil­lä kävi­jöi­tä oli jo kah­den ensim­mäi­sen tun­nin aika­na oli yli 70. Muka­na oli kai­ken ikäi­siä. Tun­nel­ma oli tii­vis ja läm­min­hen­ki­nen. Monet aikoi­vat tul­la uudes­taan. Koh­taa­mis­pai­kal­le etsi­tään myös osu­vaa nimeä nimikilpailulla.

Veto­nau­la­na ava­jai­sis­sa oli oulu­lai­nen artis­ti Sana, joka musii­kis­saan yhdis­tää pop­pia ja räp­piä. Hänet tun­ne­taan voi­maan­nut­ta­vas­ta musii­kis­taan, jos­sa hän roh­keas­ti ja kos­ket­ta­vas­ti tart­tuu kipei­siin­kin aihei­siin. Musiik­ki osui ja uppo­si kuu­li­joi­hin. Sana esiin­tyi bän­din­sä kita­ris­tin Sami Pert­tusen kanssa.

– Minua jän­nit­ti tämä keik­ka aivan hir­veäs­ti, sil­lä kysees­sä oli ensim­mäi­nen akus­ti­nen keik­ka täl­lai­ses­sa live­ta­pah­tu­mas­sa, Sana tun­nus­ti ensim­mäi­sen bii­sin jälkeen.

– Mut­ta ei jän­ni­tä enää, tääl­lä on mah­ta­va tunnelma!

"Huuda ääneen, mä sua kuuntelen". Artisti Sanan pop- ja räp-tulkinnat ihastuttivat kohtaamispaikan avajaisissa. Kitaristi Sami Perttunen säesti duon akustisella livekeikalla.

“Huu­da ääneen, mä sua kuun­te­len”. Artis­ti Sanan pop- ja räp-tul­kin­nat ihas­tut­ti­vat koh­taa­mis­pai­kan ava­jai­sis­sa. Kita­ris­ti Sami Pert­tu­nen säes­ti duon akus­ti­sel­la livekeikalla.

AVOT-hank­keen pro­jek­ti­työn­te­ki­jät ker­toi­vat koh­taa­mis­pai­kan toi­min­nas­ta ja tule­vis­ta tee­mois­ta. Tar­joi­lu­pöy­däl­tä löy­tyi pizzaa ja täy­te­kak­kua mui­ne lisukkeineen.

Väkeä oli tul­lut ava­jai­siin kau­em­paa­kin, kuten Vil­le Neu­vo­nen, Mik­ko Kamp­pu­ri, Samu­li Rei­nik­ka ja Sini Har­ju Oulus­ta ja Oulunsalosta.

Jouk­ko tun­nus­tau­tui Sanan faneik­si, ja he pää­si­vät vaih­ta­maan kuu­lu­mi­set ido­lin­sa kanssa.

– Tämä oli meil­le 17. Sanan keik­ka, ker­toi Sini Harju.

Poruk­ka aikoi tul­la var­mas­ti myös uudes­taan Haukiputaalle.

– Tääl­lä näyt­tää ole­van pal­jon hyviä pal­ve­lu­ja ja iso­ja kauppojakin!

Yleis­tä kut­sua koh­taa­mis­pai­kan ava­jai­siin ja tie­toa alka­vas­ta toi­min­nas­ta oli levi­tet­ty eri kana­vis­sa ja myös koh­den­ne­tus­ti pai­kal­li­sil­le toi­mi­joil­le ja eri palveluyksiköihin.

Avot-hankkeen projektityöntekijät olivat iloisia kohtaamispaikan avajaisten runsaasta kävijämäärästä. Yhteisötilassa Mirja Kostekivi-Ohenoja (oik.), Päivi Vuokila-Oikkonen, Marja Pinolehto, Pirjo Tomperi, Hanna-Leena Hannula ja Nina Niemelä.

Avot-hank­keen pro­jek­ti­työn­te­ki­jät oli­vat iloi­sia koh­taa­mis­pai­kan ava­jais­ten run­saas­ta kävi­jä­mää­räs­tä. Yhtei­sö­ti­las­sa Mir­ja Kos­te­ki­vi-Ohe­no­ja (oik.), Päi­vi Vuo­ki­la-Oik­ko­nen, Mar­ja Pino­leh­to, Pir­jo Tom­pe­ri, Han­na-Lee­na Han­nu­la ja Nina Niemelä.

Koh­taa­mis­pai­kan toi­min­nan tavoit­tee­na on tar­jo­ta paik­ka, johon on help­po tul­la tapaa­maan mui­ta ja mis­sä tar­jo­taan myös kon­kreet­tis­ta apua pal­ve­lu­jen saa­mi­seen. Pai­kal­la on työn­te­ki­jä Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­ta ja mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lu­ja kehit­tä­väs­tä AVOT-hank­kees­ta. Kah­via­kin on aina tarjolla.

– Kevään mit­taan jär­jes­te­tään myös eri­lai­sia tee­ma­päi­viä ja ver­tais­tu­ki­ryh­miä yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa, ker­toi hank­keen pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Han­na-Lee­na Han­nu­la Hau­ki­pu­taan seurakunnasta.

Kevään aika­na muka­na ovat esi­mer­kik­si Oulun kau­pun­gin sosi­aa­lioh­jaa­ja ja kir­kon päih­de­työn­te­ki­jä. Tulos­sa on avoin ver­tais­tu­ki­ryh­mä van­hem­mil­le, joil­la on huo­li nuo­ren mie­len hyvin­voin­nis­ta tai päih­tei­den käy­tös­tä. Elä­mä­ni port­fo­lio ‑tee­mas­sa tar­kas­tel­laan omaa menn­nei­syyt­tä, sen vai­ku­tuk­sia tähän päi­vään ja suun­ni­tel­laan tulevaisuutta.

Levot­to­mat-tee­ma suun­na­taan nuo­ril­le arjen toi­min­ta­ky­vyn tuke­mi­sek­si yhteis­työs­sä Hau­ki­pu­taan A‑killan ja seu­ra­kun­nan kans­sa. Kevääl­lä on ohjel­mas­sa myös asu­mis­neu­von­nan tee­ma­päi­vä. Hank­keen puit­teis­sa toi­min­taa voi­daan toteut­taa myös muis­sa toimipaikoissa.

AVOT-lyhen­ne tulee sanois­ta arjen verkostot.

– Toi­min­nas­sa tär­kei­tä ovat yhteis­työ ja ver­kos­tot, joi­ta on tii­vis­tet­ty tätä toi­min­taa käyn­nis­tet­täes­sä, ker­toi dia­ko­ni­työn­te­ki­jä Johan­na Jun­tu­nen Hau­ki­pu­taan seurakunnasta.

Suu­ri haas­te Jun­tusen mukaan on saa­da levi­tet­tyä tie­toa koh­taa­mis­pai­kas­ta ja innos­taa ihmi­siä läh­te­mään liik­keel­le. Kai­kis­ta vai­kein­ta on ehkä tavoit­taa ne ihmi­set kodeis­ta, joil­le toi­min­nas­ta voi­si olla pal­jon apua.

Koh­taa­mis­pai­kan kehit­tä­mi­sen taus­tal­la on AVOT-hank­keen toteut­ta­ma kar­toi­tus mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lui­den tilan­tees­ta. Kar­toi­tuk­siin osal­lis­tui Oulun alu­eel­la asu­via, koke­mus­asian­tun­ti­joi­ta sekä jär­jes­tö­jen, Poh­teen, seu­ra­kun­nan ja kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­tä. Kar­toi­tuk­sis­sa tuli ilmi tar­ve pai­kal­le, jos­ta saa tukea omaan arkeensa.

Hank­kees­sa ovat muka­na Dia­ko­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä/Haukiputaan seu­ra­kun­ta ja Hel­sin­gin Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen sää­tiö. Euroo­pan unio­nin osa­ra­hoit­ta­ma han­ke alkoi elo­kuus­sa ja jat­kuu hei­nä­kuu­hun 2025 saakka.

Ale­taan­ko yhessä?

• Avoin koh­taa­mis­paik­ka Hau­ki­pu­taan yhtei­sö­ti­las­sa (asu­kas­tu­val­la),

Joke­lan­tie 1.

• Avoin­na tiis­tai­sin klo 12–16 ja torstaisin

klo 12–14.

• Ohjel­mas­sa myös eri­lai­sia teemoja.

• AVOT-han­ke aut­taa kävi­jöi­tä arjen haas­teis­sa, vah­vis­taa osal­li­suut­ta ja hyvin­voin­tia sekä vah­vis­taa toi­mi­joi­den moniam­ma­til­lis­ta yhteistyötä.