Oulun Asun­to­mes­suil­le hae­taan oheiskohteita

Asun­to­mes­su­ta­pah­tu­maa vie­te­tään Oulus­sa 18.7.–17.8.2025. Ouluun var­si­nai­sen asun­to­mes­sua­lu­een ulko­puo­lel­le hae­taan nyt mes­su­ta­pah­tu­man sisäl­töä täy­den­tä­viä oheis­koh­tei­ta. Oheis­koh­teet voi­vat hyö­dyn­tää Suo­men Asun­to­mes­su­jen laa­jaa näky­vyyt­tä myyn­nis­sä ja mark­ki­noin­nis­sa. Oheis­koh­teek­si voi hakea vapaa­muo­toi­sel­la hake­muk­sel­la 30.4.2024 mennessä. 

Asun­to­mes­su­jen oheis­koh­teet ovat var­si­nai­sen mes­sua­lu­een ulko­puo­lel­la sijait­se­via asu­mi­seen liit­ty­viä näyt­te­ly­koh­tei­ta. Oheis­koh­de tar­jo­aa mes­su­kä­vi­jöil­le vaih­toeh­tois­ta mes­su­tar­jon­taa, jota ei löy­dy var­si­nai­sel­ta mes­sua­lu­eel­ta. Oheis­koh­de voi olla joko uudis- tai perus­kor­jaus­koh­de. Se voi olla myös kes­ke­ne­räi­nen raken­nus­han­ke tai vaik­ka­pa his­to­rial­li­nen koh­de. Koh­de­ryh­män perus­teel­la oheis­koh­tei­ta voi joko kulut­ta­jil­le tai asian­tun­ti­joil­le suun­nat­tu­ja. Mes­su­ta­pah­tu­man yhtey­teen voi­daan vali­ta mak­si­mis­saan nel­jä viral­lis­ta oheiskohdetta. 

Asun­to­mes­sut koko­aa vuo­sit­tain yhteen kym­me­niä tuhan­sia asu­mi­ses­ta, raken­ta­mi­ses­ta ja sisus­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta mes­su­kä­vi­jöi­tä ja tavoit­taa median kaut­ta mil­joo­nia suomalaisia.

Lisä­tie­toa Asun­to­mes­sut Oulus­sa 2025 ‑tapah­tu­mas­ta: www.ouka.fi/asuntomessut2025