Toi­mit­ta­jal­ta: Vaa­ral­li­sia villityksiä

Jot­kut kau­pat ovat ilmoit­ta­neet lopet­ta­neen­sa soo­dan ja lei­vin­jau­heen myyn­nin alai­käi­sil­le. Kysees­sä ei ole las­ten ja nuo­ri­son yhtäk­ki­nen innos­tus lei­po­mi­seen, vaan vil­li­tys vär­kä­tä pul­lo­pom­me­ja, jot­ka voi­vat aiheut­taa vaa­raa räjähtäessään.

Jokin aika sit­ten huo­ma­sin hau­ki­pu­taa­lai­sen kau­pan kas­sal­la, että poi­ka­jou­kol­le ei myy­ty tuli­tik­ku­ja. Tämä­kin on vii­sas teko, sil­lä tulen­te­ko ja tik­ku­jen kans­sa tuh­raa­mi­nen voi saa­da iso­ja vahin­ko­ja aikaan.

Äsket­täin levi­si val­ta­kun­nal­li­nen uuti­nen ete­läm­pää mys­ti­ses­tä “sar­ja­tar­raa­jas­ta”. Inno­kas Ilves-fani lii­mai­lee jää­kiek­ko­jouk­ku­een logo­tun­nuk­sia jul­ki­sil­le pai­koil­le. Meil­lä tääl­lä esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan ja Oulun väli­set bus­si­py­sä­kit on sprei­jat­tu täy­teen värik­käi­tä täge­jä. Puh­dis­ta­mi­sen jäl­keen katok­set ovat pian taas samas­sa kun­nos­sa. Herää kysy­mys, kan­nat­taa­ko näi­tä sei­näk­kei­tä edes yrit­tää pitää puh­taa­na? Onko vaan pak­ko hyväk­syä nämä töher­ryk­set aikam­me ympä­ris­tö­tai­tee­na, ja näin sääs­te­tään huo­mat­ta­vas­ti yhtei­siä vero­va­ro­ja ja väl­ty­tään tur­hal­ta työltä?

Mopoi­li­joi­den kes­kuu­des­sa levin­nyt keu­li­mi­sin­nos­tus, yhdel­lä rat­taal­la aja­mi­nen ajo­teil­lä, aiheut­taa kans­sa­kul­ki­jois­sa kau­hua ja pel­koa myös mopoi­li­jan itsen­sä tur­val­li­suu­den puolesta.

Kii­min­ki­joen kou­lul­la ovat oppi­laat intou­tu­neet Wun­der­baum-hajus­teis­ta. Tähän on kuu­lem­ma teh­ty stop­pi kou­lun tahol­ta, sil­lä voi­mak­kaat hajut voi­vat aiheut­taa aller­gi­sia oireita.

Kaut­ta aiko­jen on las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa levin­nyt kai­ken­lai­sia vil­li­tyk­siä, mut­ta nykyi­sin todel­la huo­les­tut­ta­via ja jopa hen­gen­vaa­ral­li­sia yllyk­kei­tä levi­ää ver­kos­sa Tiktok-haasteina.

Aika aikaan­sa kuta­kin, sano­taan, mut­ta vaa­ral­lis­ten vil­li­tys­ten hil­lit­se­mi­sek­si van­hem­mat ja aikui­set ovat avai­na­se­mas­sa. Valis­tus­ta ja puut­tu­mis­ta tar­vi­taan myös koko kylä kas­vat­taa ‑hen­ges­sä, vaik­ka tänä päi­vä­nä emme mie­lel­lään puu­tu tois­ten asioi­hin. Uskon, että kou­luis­sa myös teh­dään kaik­ki voitava.

auli.haapala(at)rantapohja.fi