Toi­mit­ta­jal­ta: Sopua ja malt­tia mat­kaan, mis­sä kuljetkin

Nyt kun hiih­toin­nos­tus ja luon­nos­sa liik­ku­mi­nen on ryöp­säh­tä­nyt val­tai­saan suo­sioon, tun­tuu toi­si­naan, ettei tilaa rii­tä kai­kil­le. Skis­maa­kin syn­tyy ja sanan­säi­lä lentää.

Var­mas­ti ihan aihees­ta­kin hiih­tä­jät ovat näreis­sään jos moot­to­ri­kel­koil­la tai muil­la meno­pe­leil­lä hiih­to­la­dut por­ka­taan rik­ki. Täs­sä on var­mas­ti tsemp­pauk­sen paik­ka, mut­ta itse kul­ta­kin tar­vi­taan myös ymmär­rys­tä ja suvait­se­vai­suut­ta toi­sia laji­har­ras­ta­jia koh­taan. Sopu sijaa antaa meil­le kai­kil­le liik­kua yhtei­sil­lä alueilla.

Hau­ki­pu­taal­la on teh­ty hie­no­ja hiih­to­la­tu­ja Kii­min­ki­joen jääl­le, meria­lu­eel­le ja maas­toon. Täs­tä kuu­luu kau­nis kii­tos vapaa­eh­toi­sil­le. Latu­ja aio­taan pai­koin myös mer­ka­ta, jot­ta ne parem­min havait­tai­siin. Omal­la saral­laan arvo­kas­ta työ­tä teke­vän Hau­ki­pu­taan moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den vapaa­eh­toi­set ovat tikut­ta­neet Kii­min­ki­jo­ki­suis­toon kelk­kau­ran, mis­sä aje­taan. Myös maas­toon on teh­ty tamp­pa­ril­la uria sal­li­tuil­le paikoille.

Run­sas­lu­mi­nen tal­vi tar­jo­aa lois­ta­via puit­tei­ta tal­vi­har­ras­tuk­sil­le, mut­ta tuo toi­saal­la haas­tei­ta ja vaa­ran paik­ko­ja. Kor­keat lumi­pen­kat ris­tey­sa­lueil­la hait­taa­vat näky­vyyt­tä niin autoi­li­joi­den kuin kevyen lii­ken­teen vink­ke­lis­tä. Sel­vää on, että suo­ja­tiel­lä kul­ke­vaa tai sil­le mene­mäs­sä ole­val­le jalan­kul­ki­jal­le on autoi­li­joi­den annet­ta­va estee­tön kul­ku. Suo­ja­tiel­le saat­taa kui­ten­kin suih­kais­ta pimeäl­lä tum­mis­sa vaat­teis­sa jalan­kul­ki­ja tai pyö­räi­li­jä ilman hei­jas­ti­mia tai valo­ja. Sii­nä autoi­li­jal­ta vaa­di­taan jopa sel­vä­nä­ki­jän kyky­jä huo­ma­ta kulkija.

Myös pyö­räi­li­jä lue­taan jalan­kul­ki­jak­si, jos hän ylit­tää suo­ja­tien pyö­rää talut­taen. Muis­tet­ta­va oli­si, että suo­ja­tien aja­mal­la ylit­tä­vää pyö­räi­li­jää kos­kee väis­tä­mis­vel­vol­li­suus sekä oikeal­ta että vasem­mal­ta tule­vaa ajo­ra­dan lii­ken­net­tä koh­taan, ellei sit­ten väis­tä­mis­vel­vol­li­suut­ta ole toi­sin lii­ken­ne­mer­kil­lä osoi­tet­tu. Har­voin näkee pyö­räi­li­jän talut­ta­van pyö­rää suo­ja­tien yli, joi­ta­kin kou­lu­lai­sia lukuunottamatta.

auli.haapala(at)rantapohja.fi