Tapah­tui vii­me kesä­nä, kat­so kuvia tapahtumista

Sekä autojen että mopedien paraatiajoihin osallistui Olhava-päivillä runsaasti erilaisia menopelejä. Erikoisuutena radalla nähtiin myös kaksi sivuvaunullista moottoripyörää. Tapahtuman yleisömäärä oli suurimmillaan juuri paraatiajojen aikana, ja järjestäjien arvion mukaan vierailijoita paikalla kävi päivän mittaan kaikkiaan liki parituhatta.

Ter­va­hau­ta syt­tyi kesäl­lä 2019 hel­pos­ti Ter­vas­tii­ma-vii­kon syty­ty­sil­las­sa Yli­kii­min­gis­sä. Lot­nik­ka Mat­ti Kois­ti­na­ho (taka­na kes­kel­lä) ker­toi, että ter­va­hau­das­sa oli vajaat 10 kuu­tio­ta pui­ta, jot­ka oli par­kat­tu kol­me vuot­ta sit­ten. Ter­va­hau­dan syty­tys ja ‑polt­to ovat monel­le tär­keä het­ki, ja työ vaa­tii monen tal­koo­lai­sen uurastusta.

Kii­min­ki­läi­nen Mark­ku Top­pi­nen (vasem­mal­la) oli Muhok­sel­le suur­ta Suvi­seu­ro­jen seu­ra­telt­taa 40 muun mie­hen kans­sa. Telt­taan mah­tui ker­ral­la noin 4 000 ihmistä.

Hyvin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri Riit­ta Räi­nä sai hei­nä­kui­ses­sa Iin koti­seu­tu­juh­las­sa Vuo­den iiläi­sen tittelin.

Stand up-koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen kir­voit­ti monet nau­rut Yli-Iin tori­päi­vä ‑tapah­tu­mas­sa hei­nä­kuun alku­puo­lel­la. Pat­ro­nen oli kesäl­lä 2019 Ran­ta­poh­jan vie­raa­na useis­sa kesä­ta­pah­tu­mis­sa. Ran­ta­poh­ja täyt­ti 50 vuot­ta vii­me vuonna.

Nuo­ret ja van­hem­mat, enti­set ja nykyi­set mart­ti­lai­set koh­ta­si­vat Mar­tin­nie­men kesäjuhlassa.

Samu­li Edel­mann ja Orke­stra Suo­ra Lähe­tys soit­ti­vat Koi­te­li elää ‑tapah­tu­mas­sa 17.8. tans­sit­ta­van ja vauh­dik­kaan kei­kan, joka sai ylei­sön nos­ta­maan kädet ilmaan.

Väki viih­tyi Kii­min­ki­päi­vil­lä elo­kuun alussa.

Tee­mu Kik­kas veti näyt­tä­vän fly­boar­ding-esi­tyk­sen Kivi­nie­men ran­nas­sa Kel­lon kesä­päi­vil­lä elo­kuun alussa.

“Tähän se lava per­jan­tai­na nousee”, esit­te­li pro­moot­to­ri Marco Jär­ven­pää Ran­ta­poh­jas­sa 13.6.2019. JCR (Jää­li City Rock) soi Jää­lin jää­hal­lin edustalla.

Jan­ne Paak­ko­lan kos­ken­las­ku sujui lois­ta­vas­ti läpi kuo­hu­jen, mut­ta vii­me met­reil­lä mies lipe­si tukin pääl­tä ja suo­ri­tus kat­sot­tiin kes­key­te­tyk­si. Iin Kunin­gas­jät­kä ‑tuk­ki­lais­ki­sat oli­vat kesä­kuun lopus­sa 2019.

Hau­ki­pu­taan kesä­teat­te­ri Myl­lyn näy­tel­mä Mitä Pel­le pel­kää? sai ensi-iltan­sa lau­an­tai­na 22.6. Pel­le Pelot­to­man roo­lis­sa näh­tiin Nina Juus­ti­la (vasem­mal­la) ja Pel­le Pelok­kaa­na Ilo­na Myyri.

Ran­ta­poh­jan alu­een suu­rim­mat kesä­mark­ki­nat ovat olleet Kui­va­nie­mel­lä hei­nä­kuus­sa. Vii­me kesä­nä Eini veti mark­ki­na­kat­so­mon tupa­ten täyteen.

Kui­va­nie­men mark­ki­noi­den pää­e­siin­ty­jä oli Eini yhtyeineen.

Kesän kor­val­la 2019 Ran­ta­poh­jan kesä­leh­des­sä jul­kais­tiin kol­men sivun ver­ran tie­toa alu­een kesä­ta­pah­tu­mis­ta. Tämän vuo­den kesä­jul­kai­suun sel­lais­ta lis­taus­ta ei voi­tu teh­dä. Tie­dät­te kyl­lä mik­si. Koro­na­ra­joi­tuk­set ovat peru­neet luke­mat­to­man mää­rän eri­lai­sia tapah­tu­mia alu­eel­lam­me ja toki koko maailmassa.

Tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä on Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la ollut perin­tei­ses­ti muka­na suu­ri vapaa­eh­tois­ten jouk­ko, joka on teh­nyt arvo­kas­ta työ­tä. Toi­vot­ta­vas­ti elä­mä jat­kuu vilk­kaam­pa­na kesäl­lä 2021.

Tähän jut­tuun on koot­tu jouk­ko kuvia eräis­tä kesän 2019 tapah­tu­mis­ta. Ne herät­tä­vät muka­via muistoja.