Tan­na kul­ta­kuu­mees­sa: Nuo­ret mie­het läh­ti länteen

Huomenna ilmestyy taattua tavaraa Tannalta.Huomenna ilmestyy taattua tavaraa Tannalta.

Tan­na-yhtye jul­kai­see uut­ta musiik­kia per­jan­tai­na 10.2. kaik­kiin suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­hin. Kysees­sä on yhtyeel­tä jo kol­mas single-jul­kai­su rei­lun puo­len vuo­den sisään. “Nuo­ret Mie­het Läh­ti Län­teen” on tart­tu­va, vauh­di­kas tari­na rakas­tu­mi­sen ja innos­tu­mi­sen huu­mas­ta, jol­loin ihmis­tä eivät voi mit­kään voi­mat pidätellä.

Tanna-yhtyeen keulahamo on laulaja/kitaristi/lauluntekijä Tapani Tikkanen.

Tan­na-yhtyeen keu­la­ha­mo on laulaja/kitaristi/lauluntekijä Tapa­ni Tikkanen.

– Kap­pa­lees­sa tun­net­ta ver­ra­taan vähin­tään­kin van­haan kun­non kul­ta­kuu­mee­seen, kuvai­lee Tan­nan keu­la­hah­mo Tapa­ni Tik­ka­nen.

Monet muis­ta­vat vuon­na vuon­na 1985 perus­te­tun Tan­nan, jol­loin yhtyeen ensim­mäi­nen albu­mi­kin jul­kais­tiin. Bän­din syn­ty­juu­ret ovat Pudas­jär­vel­lä ja kokoon­pa­non sanot­tiin ole­van poh­joi­sen vas­tais­ku pori­lai­sel­le Din­gol­le. Pian yhtye oulu­lais­tui ja vii­mei­set 25 vuot­ta Tan­na on toi­mi­nut Oulus­ta käsin.

Ensim­mäi­sen albu­min jul­kai­sua seu­ra­si­vat isot Coca-Cola- ja SPR-kier­tu­eet, oma fan-klu­bi leh­ti­neen ja legen­daa­ri­set kei­kat esi­mer­kik­si Yli­kii­min­gis­sä, Hau­ki­pu­taal­la ja Oulun Pyrin­nöl­lä. Alus­ta asti yhtyeen vetu­ri­na toi­mi­nut Tapa­ni “Tan­na” Tik­ka­nen on koko uran­sa ajan ollut tuot­te­lias sävel­tä­jä, sanoit­ta­ja ja lau­lun­te­ki­jä. Tan­na-lem­pi­ni­men hän sai jo pikkupoikana.

– Kokoon­pa­nos­sa pää­asias­sa lau­lan ja soi­tan kita­raa, ja näis­tä läh­tö­koh­dis­ta myös kap­pa­leet syn­ty­vät, ker­too Tik­ka­nen. Myös kaik­ki englan­ni­nin­kie­li­set levy­tyk­set ovat hänen käsialaansa.

Vuo­sien var­rel­la yhtye on jul­kais­sut tois­ta­kym­men­tä albu­mia, jois­ta osan myös englan­nik­si ulko­mai­sil­le levy-yhtiöil­le. Vii­mei­sin albu­mi “Storm In Para­di­se” ilmes­tyi 2020. Nimi­kap­pa­leen video löy­tyy YouTubesta.

Nyky­ään Tan­nan kokoon­pa­non run­gon muo­dos­ta­vat Tapa­ni Tik­ka­sen ohel­la Vil­le Han­hi­suan­to (rum­mut) ja Juk­ka Ihme (kitara/soolokitara). Lisäk­si levyil­lä on ollut vie­rai­le­via­kin soit­ta­jia ja taus­ta­lau­la­ja­na muun muas­sa Inga Söder.

Huomenna ilmestyy taattua tavaraa Tannalta.

Huo­men­na ilmes­tyy taat­tua tava­raa Tannalta.

Uusin, huo­men­na jul­kais­ta­va “Nuo­ret Mie­het Läh­ti Län­teen” on ääni­tet­ty Oulus­sa Sound­mix-stu­diol­la ja mas­te­roi­tu Tar­Hill-stu­diol­la Ala­vu­del­la. Omat lisä­maus­teen­sa kap­pa­lee­seen on lisän­nyt oulu­lai­nen Dj. Tiki.

Jot­ka ovat bii­sin jo kuul­leet, ovat kom­men­toi­neet: No nyt on tykki!

Toden tot­ta, kap­pa­le on mukaan­sa­tem­paa­va ja mene­vä. Tan­nan lau­lun saun­di on kar­hean kome­aa, ei mitään tusi­na­ta­va­raa. Mie­lel­lään ennus­tai­si bii­sin soi­van ahke­ras­ti myös radioaalloilla.

Koko­nai­nen, uusi rock-pai­not­tei­nen albu­mi Tan­nal­la on työn alla ja tavoit­tee­na on jul­kais­ta se kesäk­si. Albu­min ilmes­ty­mi­sen myö­tä bän­di tekee myös muu­ta­man live-esiin­ty­mi­sen kesällä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.