Syys­kausi käyn­tiin kirppistempauksella

Punaisen Ristin Haukiputaan osaston väkeä suunnittelemassa tulevaa toimintaa SPR-kirppiksellä, vasemmalta Jouko Koskinen, Kirsti Lehtinen, Vuokko Juanto, Maija Hänninen, Anna Somofal, Pirjo Hanhela ja Sirkka Saari.Punaisen Ristin Haukiputaan osaston väkeä suunnittelemassa tulevaa toimintaa SPR-kirppiksellä, vasemmalta Jouko Koskinen, Kirsti Lehtinen, Vuokko Juanto, Maija Hänninen, Anna Somofal, Pirjo Hanhela ja Sirkka Saari.

Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­to tem­pai­see kau­den käyn­tiin syys­tem­pauk­sel­la lau­an­tai­na 4.9. SPR-kirp­pik­sel­lä Revon­tiel­lä. Kirp­pik­sel­lä on teh­ty jär­jes­te­ly­jä ja suu­ri syys­sii­vous kesän päät­teek­si. Tava­ra halu­taan saa­da kier­tä­mään ja syys­tem­paus­päi­vä­nä lau­an­tai­na kaik­ki tuot­teet ovat myyn­nis­sä puo­leen hin­taan. Kävi­jöil­le on myös kah­vi­tar­joi­lu piha-alu­eel­la. Sään sal­lies­sa myy­tä­viä tuot­tei­ta lai­te­taan esil­le myös kirp­pik­sen edus­tal­le. Kirp­pis on avoin­na lau­an­tai­na kel­lo 10–15.

Koro­na-ajas­ta huo­li­mat­ta kirp­pik­sel­lä on ollut var­sin vil­kas­ta. Kun ihmi­sil­lä on ollut aikaa sii­vo­ta nurk­kia, tava­raa tuo­daan pal­jon myy­tä­väk­si hyvän­te­ke­väi­syy­teen. Vas­taa­vas­ti käy­tet­ty­jä vaat­tei­ta ja kodin tava­raa myös oste­taan, sil­lä kier­rät­tä­mi­nen on muo­tia. Myös nuo­ret ovat löy­tä­neet kirp­pik­sen, ker­too Punai­sen Ris­tin väki.

– Pal­jon hyvää tava­raa tuo­daan, ker­too Hau­ki­pu­taan osas­ton rahas­ton­hoi­ta­ja Pir­jo Han­he­la.

Kirp­pik­sel­le ote­taan vas­taan puh­das­ta ja hyvä­kun­tois­ta tava­raa. Likai­sia ja rik­ki­näi­siä ei pidä tuo­da, sil­lä nii­den toi­mit­ta­mi­nen ros­kiin aiheut­taa osas­tol­le työ­tä ja kus­tan­nuk­sia. Myös vaat­tei­ta, jot­ka eivät mene kau­pak­si, mut­ta ovat käyt­tö­kel­poi­sia, toi­mi­te­taan aika ajoin kirp­pik­sel­tä UFF:n vaa­te­ke­räyk­seen, ker­too Hau­ki­pu­taan osas­ton puheen­joh­ta­ja Jou­ko Kos­ki­nen.

Tilo­jen rajal­li­suu­den takia huo­ne­ka­lu­ja ei voi­da ottaa vastaan.

SPR-kirp­pis on avoin­na maa­nan­tais­ta lau­an­tai­hin. Arki­päi­vi­sin kirp­pik­sel­lä työs­ken­te­lee pal­kat­tua työ­voi­maa ja lau­an­tais­ta vas­taa­vat noin kym­me­nen hen­gen vapaa­eh­tois­rin­gin jäse­net vuo­rol­laan. Vii­kol­la­kin vapaa­eh­toi­set ovat apu­na tarvittaessa.

Kirp­pik­sel­lä työl­lis­te­tään työn­te­ki­jöi­tä työ­ko­kei­lun, palk­ka­tuen ja har­joit­te­lu­jen puit­teis­sa. Kesäl­lä kirp­pik­sel­le voi­tiin pal­ka­ta myös seit­se­män nuor­ta kesä­se­te­li­läis­tä, sum­maa osas­ton vara­pu­heen­joh­ta­ja Kirs­ti Lehtinen.

Aika ajoin Hau­ki­pu­taal­la vel­lo­vat huhut, että kirp­pis oli­si lop­pu­mas­sa, mut­ta näin ei ole tapah­tu­mas­sa, vaan toi­min­ta pyö­rii ja jat­kuu ihan nor­maa­lis­ti. Kirp­pis on osoit­ta­nut tarpeellisuutensa.

Hau­ki­pu­taan osas­to­kin alkaa jo val­mis­tau­tua Punai­sen Ris­tin syys­kuun isoon tem­pauk­seen Näl­kä­päi­vä­ke­räyk­seen. Vapaa­eh­toi­sia kerää­jiä kut­su­taan jäl­leen mukaan. Ilmoit­tau­tua voi SPR-kirp­pik­sel­le etu­kä­teen tai keräys­päi­vi­nä 23.–25.9 voi tul­la kirp­pik­sel­le, mis­sä saa opas­tus­ta ja mis­tä jal­kau­du­taan kentälle.

Näl­kä­päi­vä­ke­räyk­sel­lä koo­taan varo­ja kata­stro­fi­ra­has­toon, jos­ta tuot­to koh­dis­te­taan Hai­tin ja Afga­nis­ta­nin koh­tei­siin sekä koti­maan apuun. Koti­maas­sa ja pai­kal­li­ses­ti varo­ja käy­te­tään esi­mer­kik­si tuli­pa­lon seu­rauk­se­na hätään jou­tu­nei­den aut­ta­mi­seen tai myrs­ky­tu­ho­jen seu­rauk­sis­ta selviämiseen.

Hau­ki­pu­taan osas­ton väki arve­lee, että tänä syk­sy­nä kan­san käsi voi olla aiem­paa kart­tui­sam­pi, sil­lä kuvat maa­il­mal­ta ovat pysäyt­tä­neet. Koti­maas­sa­kin tar­vi­taan apua. Lisäk­si kun koro­na­ti­lan­ne on hie­man hel­pot­ta­nut, väkeä voi olla liik­keel­lä keräys­päi­vi­nä turuil­la ja toreil­la vii­me syk­syä enemmän.

Hau­ki­pu­taan osas­tos­sa toi­mii myös ensia­pu­ryh­mä, jota vetää Tar­ja Tik­ka­nen-Man­ni­nen. Ryh­mä on avus­ta­mas­sa monis­sa tapah­tu­mis­sa. Ystä­vä­toi­min­nas­sa on muka­na vapaaehtoisia.

Tie­toa Punai­sen ris­tin toi­min­nas­ta löy­tyy ver­kos­ta: rednet.punainenristi.fi/haukipudas. Sivus­ton kaut­ta voi myös ilmoit­tau­tua mukaan vapaaehtoistoimintaan.