Sota­nie­men kivis­tu­diol­la pää­see tutus­tu­maan hau­ta­ki­viin rau­hai­sas­sa tilassa

Mikko Sotasalmi esittelee suunnittelutyökalua, millä omaisten kanssa saadaan tarkka kuva toivotusta hautakivestä sekä tiedot kustannuksista.Mikko Sotasalmi esittelee suunnittelutyökalua, millä omaisten kanssa saadaan tarkka kuva toivotusta hautakivestä sekä tiedot kustannuksista.

Sota­nie­men tilois­sa on nyt kivis­tu­dio, mis­sä hau­ta­ki­viin pää­see tutus­tu­maan ajan kans­sa sees­tei­ses­sä tilas­sa. Yrit­tä­jä Mik­ko Sota­nie­mi ker­toi, että tilat oli­vat toi­vo­tut ja nyt ne takaa­vat rau­hai­sat ja yksi­tyi­set suun­nit­te­lu- ja kat­se­lu­ti­lat asiakkaille.

– Uusien tilo­jen myö­tä pys­tyim­me otta­maan myös useam­pia kivi­mal­le­ja näy­til­le ja samal­la hau­taus­toi­mis­ton puo­lel­le saim­me enem­män tilaa. Nyt pys­tym­me pal­ve­le­maan asiak­kai­ta entis­tä parem­min, Sota­nie­mi sanoo.

Kaik­ki Sota­nie­men hau­ta­ki­vet val­mis­taa koti­mai­nen Kaa­vin Kivi Oy. Yri­tys lou­hii kiven­sä itse sekä käyt­tää ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä ja nyky­ai­kais­ta tek­niik­kaa perin­teis­ten käden­tai­to­jen lisäk­si. Sota­nie­mi ker­too, että yri­tys lou­hii kivet syväl­tä kal­lios­ta, joten mate­ri­aa­li on tii­viim­pää ja täten myös kes­tä­väm­pää. Iso osa Kaa­vin Kiven suun­nit­te­li­joi­den suun­nit­te­le­mis­ta kivi­mal­leis­ta on mal­li­suo­jat­tu­ja, eli nii­tä eivät muut yri­tyk­set pys­ty valmistamaan.

– Meil­le on tär­ke­ää yri­tyk­sen koti­mai­suusas­teen ja per­so­noi­tu­jen hau­ta­ki­vien lisäk­si yri­tyk­sen mah­dol­lis­ta­ma toimitusketju.

Hau­ta­ki­ven voi tila­ta Sota­nie­men kivis­tu­dios­ta lähe­tet­tä­väk­si min­ne tahan­sa Suo­men hau­taus­maal­le. Toi­mi­tusai­ka on kuu­des­ta kah­dek­saan viik­koon ja Sota­nie­mi huo­leh­tii myös kai­ken kiven suun­nit­te­lus­ta aina asen­nuk­seen ja huol­toon saak­ka. Kesän alus­sa val­miik­si saa­dul­la kivis­tu­diol­la voi tutus­tua eri­lai­siin kivi­ma­te­ri­aa­lei­hin sekä per­so­noi­tui­hin hau­ta­ki­viin perin­teis­ten hau­ta­ki­vien lisäksi.

– Kiven saa nyky­ään myös omal­la kuval­la ja se on nyt yleis­ty­mään päin. Hau­ta­ki­vi kun­nioit­taa vain­ajan elä­mää ja elet­tyä elä­mää halu­taan tuo­da esiin myös eri­lai­sil­la koris­teil­la tai kiven värivalinnalla.

Mus­ta on hyvin ylei­nen hau­ta­ki­ven väri, mut­ta rin­nal­le on nouse­mas­sa niin har­maan kuin vih­reän­kin sävyt. Monis­sa täl­lä het­kel­lä suo­sios­sa ole­vis­sa Kaa­vin Kiven har­mais­sa hau­ta­ki­vis­sä käy­te­tään Poh­jo­lan loi­mu-kivi­la­jia, johon voi vali­ta niin timant­ti­har­ja­tun kuin myös kiil­lo­te­tun pinnan.

– Vih­reä kivi­ma­te­ri­aa­li voi olla mie­lui­nen esi­mer­kik­si ikän­sä vesil­lä viih­ty­neen vain­ajan muis­toa kun­nioit­ta­maan. Uusin lisäys muis­to­merk­ki­va­li­koi­maan on tai­tei­li­ja Vil­ma Met­te­rin ja Kaa­vin Kiven yhteis­työs­sä suun­nit­te­le­ma Lintu-sarja.

Nyky­tek­niik­ka on mah­dol­lis­ta­nut jo pit­kään Sota­nie­mel­lä myös etä­käyn­nit ja suun­nit­te­lu­pa­la­ve­rit. Muis­to­mer­kin suun­nit­te­lu­pal­ve­lus­sa hau­ta­ki­vi suun­ni­tel­laan koneel­la mate­ri­aa­lis­ta, koris­teis­ta ja muo­dois­ta läh­tien siten, että hin­ta-arvio on kokoa­jan näh­tä­vil­lä asiak­kaal­le. Hin­taan kuu­luu aina itse kiven lisäk­si myös rah­ti ja asen­nus, jot­ta yllät­tä­viä lisä­ku­lu­ja ei tule omaisille.

– Osaam­me hyö­dyn­tää tek­niik­kaa hyvin ja suun­nit­te­lu­pa­la­ve­rei­ta voim­me pitää myös siten, että osa omai­sis­ta on pai­kan pääl­lä ja osa etä-yhteyk­sien pääs­sä. Siten kaik­ki voi­vat olla muka­na suunnittelussa.

Yri­tys tar­jo­aa hau­ta­ki­vien suun­nit­te­lu­pal­ve­lun lisäk­si myös hau­ta­ki­vien enti­söin­ti­pal­ve­lun sekä lisä­ni­mien kai­ve­ruk­set ja hau­ta­ki­vien huol­lot. Sota­nie­mi ker­too, että hau­ta­ki­viä enti­söi­dään pal­jon eten­kin keväisin.

– Meil­le koko­nais­val­tai­nen pal­ve­le­mi­nen on tärkeää.