Ren­kais­sa riit­tää pai­no- ja pai­ne­to­le­rans­sia monen­lai­seen käyttöön

Talvirenkaiden ilmanpaine on syytä tarkistaa, jos renkaat vaihdettiin alle suvikelillä.Talvirenkaiden ilmanpaine on syytä tarkistaa, jos renkaat vaihdettiin alle suvikelillä.

Auton­val­mis­ta­jat ker­to­vat autoon tyyp­pi­hy­väk­syt­ty­jen ren­kai­den ilman­pai­ne­suo­si­tuk­set auton huol­to­kir­jas­sa ja taval­li­ses­ti myös jon­ne­kin päin auton koria lii­ma­tul­la tar­ral­la. Näil­lä tie­doil­la pää­see pit­käl­le, jos autos­sa käy­te­tään val­mis­ta­jan sii­hen tar­koit­ta­mia rengaskokoja.

– Näis­sä tie­dois­sa on yleen­sä ker­rot­tu sopi­vat pai­neet auton mini­mi- ja mak­si­mi­kuor­mil­le. Sii­tä välis­tä löy­ty­vät sopi­vat pai­neet useim­piin tilan­tei­siin, test mana­ger Mar­kus Hilli ren­kai­den tes­tauk­seen eri­kois­tu­nees­ta Test World Oy:stä kertoo.

Vaik­ka pysyt­täi­siin auton val­mis­ta­jan suo­sit­te­le­man kokoi­sis­sa ren­kais­sa, pitäi­si ren­gas­pai­nei­den sil­ti vähän kiin­nos­taa autoi­li­jaa. Mones­ti auton ren­kai­den ilman­pai­ne tar­kis­te­taan kausi­vaih­don yhtey­des­sä ja sit­ten aje­taan seu­raa­vaan kausi­vaih­toon. Asias­ta kan­nat­taa kiin­nos­tua enem­män­kin, eri­tyi­sen tär­ke­ää ilman­pai­nei­den tar­kis­ta­mi­nen on ilman läm­pö­ti­lan muut­tues­sa rei­lus­ti, esi­mer­kik­si tal­ven alussa.

– Tal­vi­ren­kaat on toi­vot­ta­vas­ti lai­tet­tu alle hyvis­sä ajoin, kun on vie­lä ollut rei­lus­ti läm­min­tä. Sit­ten kun on kym­me­nen astet­ta pak­kas­ta, kan­nat­taa käy­dä tar­kis­ta­mas­sa, miten läm­pö­ti­lan muu­tos on ilman­pai­nei­siin vai­kut­ta­nut, Hil­li neuvoo.

Toi­saal­ta ren­gas­pai­neis­ta ei kan­na­ta tur­haan­kaan stres­sa­ta. Esi­mer­kik­si pie­net yli- tai ali­pai­neet eivät heti aiheu­ta epä­ta­sais­ta kulu­mis­ta. Jos yli- tai ali­pai­ne alkaa olla puo­len barin luok­kaa, voi ren­gas alkaa kulua epätasaisesti.

Rei­lus­ti vää­rät pai­neet joh­ta­vat myös mui­hin ongel­miin kuten jar­ru­tus­mat­ko­jen pite­ne­mi­siin, epä­mu­ka­vaan ajoon ja kas­va­nee­seen polt­toai­neen kulu­tuk­seen. Pai­neis­ta kan­nat­taa kiin­nos­tua aina­kin sii­nä vai­hees­sa, kun auton käyt­tö­tar­koi­tus muuttuu.

– Jos ajaa vii­kot yksi­nään työ­mat­ka-ajoa, mut­ta vii­kon­lo­puk­si läh­de­tään koko per­heen ja mat­ka­ta­va­roi­den kans­sa mökil­le, kan­nat­taa kat­soa mil­lais­ta pai­net­ta suu­rem­mal­le kuor­mal­le suositellaan.

Orjal­li­ses­ti auto­val­mis­ta­jan suo­si­tuk­sis­sa ei tar­vit­se pysyä. Esi­mer­kik­si täy­del­lä kuor­mal­la ajet­taes­sa tal­vi­ren­kai­siin voi sujaut­taa vaik­ka­pa 0,2 baria suu­rem­man pai­neen kuin ohje­kir­ja suo­sit­taa. Ren­kail­la on aina jon­kin­lai­nen tole­rans­si, jon­ka sisäl­lä ne toi­mi­vat tar­koi­te­tul­la taval­la. Nykyi­sin osa auton­val­mis­ta­jis­ta­kin ottaa tämän suo­si­tuk­sis­saan huomioon.

– Val­mis­ta­jien suo­sit­te­le­mat ren­gas­pai­neet näyt­tä­vät ole­van jat­ku­vas­ti pie­nes­sä kas­vus­sa. Osa val­mis­ta­jis­ta on alka­nut antaa mata­lam­pia pai­ne­suo­si­tuk­sia com­fort-ajoon. Mata­lam­mil­la pai­neil­la ajo voi olla jois­sain tilan­teis­sa muka­vaa, mut­ta polt­toai­neen kulu­tuk­ses­sa ottaa sit­ten sel­kään­sä, Hil­li tietää.

Taval­li­nen autoi­li­ja jou­tuu tar­kis­ta­maan ilman­pai­neet huol­ta­mon pihal­la, sen tasoi­sel­la ren­gas­pai­ne­mit­ta­ril­la, jon­ka ase­ma tar­jo­aa. Alan liik­keis­sä on tar­jol­la myös edul­li­sia ren­gas­pai­ne­mit­ta­rei­ta, joi­ta voi säi­lyt­tää vaik­ka hans­ka­lo­ke­ros­sa ja käyt­tää huoltoasemalla.

– Tär­kein­tä on, että ren­kais­sa on saman ver­ran ilmaa. Kos­ka ren­kaat toi­mi­vat hyvin tole­rans­sien sisäl­lä, sil­lä ei ole niin väliä, onko ren­kais­sa juu­ri oikea mää­rä ilmaa. Ren­kaat kui­ten­kin läm­piä­vät ajos­sa ja sil­loin ilman­pai­ne muut­tuu joka tapauk­ses­sa. Oike­aa pai­net­ta kan­nat­taa sil­ti tavoi­tel­la tar­kas­ta­mal­la pai­neet riit­tä­vän usein.

Toi­si­naan ren­gas­sar­jaan osuu yksi, jos­sa ilma tun­tuu pysy­vän sel­väs­ti mui­ta huo­nom­min. Kun yhden pai­ne on aina pai­nei­ta tar­kis­tet­taes­sa mui­ta alem­pi, voi­daan vikaa alkaa etsiä mones­ta pai­kas­ta. Ren­kaas­sa voi olla pie­ni rei­kä, van­ne voi olla vioit­tu­nut tai vent­tii­li voi olla viallinen.

Pie­net reiät ovat har­mil­li­sia, sil­lä ne voi­vat joh­taa todel­la epä­mää­räi­siin oirei­siin. Ilma voi esi­mer­kik­si kara­ta vain, kun ren­gas jää autoa pysä­köi­täes­sä tiet­tyyn asen­toon. Vent­tii­li­vi­ka on hel­poin löy­tää. Vika pal­jas­tuu, kun vent­tii­liin vetää vähän syl­keä. Jos kuplia alkaa muo­dos­tua, vent­tii­li vuo­taa. Vent­tii­lit tuli­si uusia vähin­tään sil­loin, kun autoon han­ki­taan uusi rengassarja.

– Perin­tei­nen saip­pua­ve­si­kons­ti toi­mii myös auton ren­kaal­le. Se pal­jas­taa, onko ren­kaas­sa rei­kä tai vent­tii­lis­sä vikaa. Se on sel­lais­ta pik­ku­poi­kien osaa­mis­ta, joka unoh­tuu, kun pääs­tään auton rat­tiin, Hil­li vinkkaa.