Rita­har­jun kou­lus­sa kol­me luok­kaa karan­tee­niin – altis­tu­mi­sia myös Osao:lla

Vii­mei­sen vuo­ro­kau­den aika­na Oulus­sa on todet­tu 15 uut­ta koronatartuntaa.

Oulus­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na ja kulu­neen vii­kon aika­na on ase­tet­tu karan­tee­niin noin sata ihmis­tä koro­na-altis­tus­ten vuoksi.

Rita­har­jun ylä­kou­lul­la on koro­na­tar­tun­nan vuok­si ase­tet­tu alku­vii­kos­ta karan­tee­niin kol­me luok­kaa ja joi­ta­kin ylä­kou­lun opet­ta­jia. Tämä altis­tu­mi­nen on tapah­tu­nut jo vii­me vii­kol­la, joten Rita­har­jun kou­lun karan­tee­niin ase­te­tut oppi­laat ja opet­ta­jat voi­vat pala­ta kou­luun nor­maa­lis­ti syys­lo­man jälkeen.

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä Osao:ssa on koro­na­tar­tun­nan vuok­si ase­tet­tu karan­tee­niin vii­me vii­kon­lop­pu­na noin 50 oppi­las­ta ja opet­ta­jia. Tar­tun­nan saa­nut hen­ki­lö ja altis­tu­neet ovat oles­kel­leet Osaon Kau­ko­vai­nion yksi­kön Kot­kan­tie 1 rakennuksessa.

Jokai­seen altis­tu­nee­seen tai hänen huol­ta­jaan­sa on oltu yhtey­des­sä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Altis­tu­neet on ase­tet­tu kah­den vii­kon karan­tee­niin ja ohjat­tu hakeu­tu­maan näyt­teen­ot­toon, jos heil­lä ilme­nee koro­naan viit­taa­via oireita.

Karan­tee­nis­sa ole­van oireet­to­man hen­ki­lön per­heen­jä­se­net voi­vat elää nor­maa­lis­ti. Karan­tee­nis­sa ole­van tulee hakeu­tua näyt­teen­ot­toon, jos hänel­lä ilme­nee koro­naan viit­taa­via oirei­ta. Täl­löin per­heen­jä­sen­ten on hyvä jää­dä kotiin odot­ta­maan tes­ti­tu­lok­sen valmistumista.

Kou­lu­lais­ten syys­lo­ma­vii­koil­la monet mat­kai­le­vat koti­maas­sa. THL muis­tut­taa, että tur­va­vä­leis­tä on pidet­tä­vä huol­ta, kun lii­ku­taan pai­kois­sa, joi­hin kerään­tyy run­saas­ti ihmi­siä. Jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja sisä­ti­lois­sa, jois­sa etäi­syyt­tä ei voi­da pitää, on suo­si­tel­ta­va käyt­tää mas­kia. Hygie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen ede­saut­taa oman ja mui­den koti­maan mat­kan onnistumista.