Raken­nus­työt eden­neet hyvin tänä eri­lai­se­na aika­na­kin

Syynimaantien varteen Kiviniemeen on valmistumassa neljŠä paritaloa rinta rinnan. Työšmaalla on edetty aikataulussa, osassa taloja on jo tehty lattianvalut, kertovat Rakennus Askar Oy:n Juha Juusola (oik.) ja Riku Honka.

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Raken­nus Askar Oy:n yrit­tä­jät Riku Hon­ka ja Juha Juuso­la suun­nit­te­li­vat vii­me tal­ve­na nel­jä pari­ta­loa käsit­tä­vän koh­teen käyn­nis­tä­mis­tä Kivi­nie­meen Syy­ni­maan­tiel­le, kun koro­na-aika alkoi pus­kea pääl­le. Mie­ti­tyt­ti, oli­si­ko lopuil­le vie­lä varaa­mat­to­mil­le asun­noil­le kysyn­tää ja vai­kut­tai­si­ko koro­na pro­jek­tin kul­kuun. Raken­nus­työt pää­tet­tiin kui­ten­kin aloit­taa kesä­kuus­sa, kos­ka asun­to­kaup­pa kävi hyvin. Nyt he ovat tyy­ty­väi­siä, sil­lä kysyn­tä jat­kui eikä koro­na-aika vai­kut­ta­nut var­si­nai­seen raken­ta­mi­seen. Varaus vii­mei­ses­tä vapaa­na ollees­ta asun­nos­ta teh­tiin vii­me vii­kol­la.

Askar vara­si Kivi­nie­mes­tä kysei­sen ton­tin, joka oli tar­koi­tet­tu ammat­ti­ra­ken­ta­jil­le ja oli Oulun kau­pun­gil­la jat­ku­vas­sa haus­sa. Tont­ti sijait­see van­hem­paa raken­nus­kan­taa sijait­se­val­la alu­eel­la, jon­ne kau­pun­ki oli teh­nyt täy­den­nys­kaa­voi­tuk­sia enti­sil­le puis­toa­lueil­le.

Kysyn­tää oli 65–90 neliön suu­rui­sil­le pari­ta­loa­sun­noil­le. Vas­taa­van­lais­ta uudis­koh­det­ta ei juu­ri täl­lä het­kel­lä ole käyn­nis­sä lähi­seu­dul­la.

– Ajat­te­lim­me, että asun­not kiin­nos­tai­si­vat senio­ri-ikäi­siä, jot­ka suun­nit­te­le­vat muut­toa oma­ko­ti­ta­los­ta pie­nem­pään asun­toon, mut­ta lähes kaik­ki asun­no­nos­ta­jat ovat­kin nuo­ria, ker­to­vat yrit­tä­jät.

Pari­ta­lot nouse­vat rau­hal­li­sel­le ja luon­non­lä­hei­sel­le alu­eel­le noin kilo­met­rin säteel­le meren­ran­nas­ta. Syy­ni­maan­tien puo­lei­sen met­sän taka­na vir­taa Kali­men­jo­ki. Lin­ja-auto­reit­ti kul­kee vie­res­tä.

Asun­to-osa­keyh­tiön nimi on Oulun Jout­sen. Se juon­taa juu­ren­sa sii­tä, että koh­teen raken­nus­suun­ni­tel­mat on laa­ti­nut oulu­lai­nen YO ZEN-ark­ki­teh­dit. Yri­tys tun­ne­taan myös muo­toi­lus­ta ja koruis­ta.

Pari­ta­lot edus­ta­vat nyky­ra­ken­ta­mi­sen suun­taa, jos­sa huo­mioi­daan ener­gia­te­hok­kuus. Jokai­ses­sa asun­nos­sa on oma vesi-ilma­läm­pö­pump­pu, joka mah­dol­lis­taa itse­näi­sen läm­mön­sää­te­lyn. Syy­ni­maan­tien kaar­tee­seen sijoit­tu­vat nel­jä pari­ta­loa ovat ulkoi­ses­ti saman­lai­sia. Ulko­ver­houk­sek­si tulee tum­ma, lähes mus­ta panee­li ja tehos­te­vä­rik­si puun­vä­ri­nen edel­lis­tä leveäm­pi panee­li. Piha-aluet­ta jää jokai­sel­le asun­nol­le rei­lus­ti, sil­lä tont­ti on koo­kas ver­rat­tu­na Oulun kau­pun­kia­lu­een tii­viin raken­ta­mi­sen pie­niin ja tehok­kaas­ti raken­net­tui­hin oma­ko­ti­ta­lo- ja asuin­pien­ta­lo­tont­tei­hin.

Sisus­tus­ma­te­ri­aa­lit ja värit asuk­kaat pää­se­vät valit­se­maan omien miel­ty­myk­sien­sä mukaan. Yhteis­työ­tä Askar on teh­nyt koko toi­min­tan­sa ajan hau­ki­pu­taa­lai­sen Väri­sil­män kans­sa. Väri­sil­mäs­sä sisus­tus­va­lin­nat voi teh­dä sisus­tus­suun­nit­te­li­jan kans­sa.

– Täl­lä het­kel­lä halu­taan enim­mäk­seen val­koi­sia ja vaa­lei­ta maa­li­pin­to­ja, ja tehos­te­sei­nis­sä­kin suo­si­taan maa­lia, ker­too Riku Hon­ka. Suo­sio­ta selit­tää se, että hil­li­tyt rat­kai­sut ovat ajat­to­mia ja kodin ilmet­tä voi­daan vaih­taa sisus­tuse­le­men­teil­lä vaik­ka jokai­sen eri vuo­den­ajan mukaan teke­mät­tä kui­ten­kaan remont­tia.

Koro­na-aika ei ole vai­kut­ta­nut Juha Juuso­lan mukaan raken­ta­mi­seen, mut­ta alaan liit­ty­vä muu­ten­kin ras­kas byro­kra­tia on hidas­tu­nut enti­ses­tään, kun joi­ta­kin asioi­ta ei ole pääs­syt hoi­ta­maan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ihmis­ten kes­ken vaan on jou­dut­tu käyt­tä­mään pos­tin pal­ve­lui­ta asioi­den hoi­dos­sa. Se on tuo­nut hel­pos­ti vii­kon lisä­ai­kaa asian käsit­te­lyyn.

– Jois­ta­kin tie­tyis­tä puu­ta­va­rois­ta ja raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­ta on voi­nut olla ajoit­tain pulaa, kuten teras­si­lau­dois­ta. Val­mis­ta­jat eivät ole aina pys­ty­neet toi­mit­ta­maan tava­raa niin pal­jon kuin kysyn­tää oli­si, lisää Riku Hon­ka. Ilmei­ses­ti koro­nan aiheut­ta­mat mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set ovat vai­kut­ta­neet raken­ta­mi­seen ja remon­toi­mi­seen myön­tei­ses­ti siten, että ulko­maan­mat­ko­jen sijaan ihmi­set käyt­tä­vät rahaa kodin ja kesä­mö­kin kun­nos­ta­mi­seen sekä koti­maan­mat­kai­luun. Tämä on luul­ta­vas­ti vai­kut­ta­nut joi­den­kin raken­nus­tar­vik­kei­den suu­rem­paan kysyn­tään ja sitä myö­ten saa­ta­vuu­den hei­ken­ty­mi­seen. Toi­saal­ta ilmiö on hyvä asia ja tuo raken­nusa­lal­le­kin lisää töi­tä, poh­ti­vat mie­het.

Raken­nus Aska­rin toi­men­ku­vaan kuu­lu­vat myös remont­ti- ja kor­jaus­koh­teet, joi­ta teh­tiin jopa aiem­paa enem­män tal­ven ja kevään aika­na ja teh­dään edel­leen­kin uudis­ra­ken­ta­mi­sen ohes­sa. Koh­tei­na ovat kat­to­re­mon­tit, teras­sien ja piha­keit­tiöi­den raken­ta­mi­nen sekä pesu­huo­ne- ja mui­den kodin­ti­lo­jen remon­tit.

Raken­nusa­lal­la kevääl­lä toteu­te­tut lomau­tuk­set vai­kut­ti­vat Aska­rin toi­min­taan siten, että ammat­ti­tai­tois­ta työ­voi­maa vapau­tui hei­dän tar­pei­siin­sa. Yri­tyk­sen työn­te­ki­jät ovat kaik­ki kotoi­sin lähia­lueil­ta. Tavoit­tee­na on, että jat­kos­sa­kin voi­tai­siin työl­lis­tää aina­kin saman ver­ran poruk­kaa. Kivi­nie­men koh­tees­sa on vii­si työn­te­ki­jää yrit­tä­jät mukaan lukien. Lisäk­si työ­maal­la työs­ken­te­lee useam­pia aliu­ra­koit­si­joi­ta muil­ta aloil­ta.

– Tar­koi­tuk­se­na oli­si seu­raa­vak­si suun­na­ta kat­set­ta Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­maan, jos vain kau­pun­gin ammat­ti­ra­ken­ta­jien tont­ti­jaos­sa onnis­taa, suun­nit­te­le­vat Hon­ka ja Juuso­la. Län­si­tuu­len vie­reen Niit­ty­hol­maan on raken­tu­mas­sa uusi iso asui­na­lue.

Kau­pun­gin tont­ti­po­li­tiik­ka on yrit­tä­jien mie­les­tä muut­tu­nut ydin-Oulua ympä­röi­vil­lä alueil­la parem­paan suun­taan, kun aluk­si ammat­ti­ra­ken­ta­jil­le tar­koi­te­tut rivi- ja asuin­pien­ta­lo­ton­tit oli­vat niin suu­ria, ettei pie­nem­mil­lä yri­tyk­sil­lä ollut mah­dol­li­suuk­sia raken­taa nii­hin vaa­dit­ta­via koh­tei­ta.

– Mekin olem­me rekla­moi­neet täs­tä, ja tilan­ne on onnek­si paran­tu­nut. Nyky­ään jae­taan myös oma­ko­ti­ta­lo­tont­te­ja ammat­ti­ra­ken­ta­jil­le, mikä on hyvä asia.

Raken­nus Askar Oy aloit­ti toi­min­tan­sa 16 vuot­ta sit­ten. Riku Hon­ka ja Juha Juuso­la työs­ken­te­li­vät raken­nusa­lal­la vie­raan pal­ve­luk­ses­sa, kun ennes­tään toi­sen­sa jo tun­te­neet ja kalas­tus­har­ras­tuk­sen paris­sa myös tutuik­si tul­leet mie­het päät­ti­vät yhtei­sen yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta.

Vuo­sien var­rel­la työ ja yrit­tä­jän arki ei ole läh­tö­koh­tai­ses­ti juu­ri muut­tu­nut, vaan tie on ollut aika tasais­ta. Toi­min­nan perus­ta­na on tar­jo­ta moni­puo­lis­ta, hen­ki­lö­koh­tais­ta ja laa­du­kas­ta raken­nus­pal­ve­lua, mikä onkin ollut paras mark­ki­noin­ti­kei­no yri­tyk­sel­le. Iso osa teh­dyis­tä töis­tä on tul­lut entis­ten asiak­kai­den suo­si­tuk­sien perus­teel­la.

Asun­to­ra­ken­ta­mi­sel­le eduk­si on ollut pit­kään alhaal­la pysy­nyt kor­ko­ta­so. Ihmi­set uskal­ta­vat ottaa lai­naa ja sijoit­taa uusiin asun­toi­hin ja van­ho­jen remont­tei­hin.

Kus­tan­nus­ta­soa ja asun­to­jen hin­to­ja ovat nos­ta­neet raken­ta­mis­ta kos­ke­vien sää­dös­ten ja vaa­ti­mus­ten lisään­ty­mi­nen. Myös asun­to­jen neliö­hin­nois­sa on Oulun alu­eel­la suur­ta vaih­te­lua.

– Tihe­ään asu­tul­la kau­pun­kia­lu­eel­la neliö­hin­nat ovat huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­mat kuin väl­jem­min kaa­voi­te­tuil­la kau­pun­gin ympä­ry­sa­lueil­la, sum­maa­vat Hon­ka ja Juuso­la.

Raken­nus Askar Oy

• Perus­tet­tu 2004, yrit­tä­jät Riku Hon­ka ja Juha Juuso­la. Työn­te­ki­jöi­nä ovat pisim­pään työs­ken­nel­leet Ant­ti Kärk­käi­nen ja Mat­ti Sipo­la, uusi­na ovat kesäl­lä aloit­ta­neet Pet­ri Autio ja Mat­ti Tyy­ne­lä.

Ant­ti Kärk­käi­nen työ­maal­la.

• Pien­ta­lo­jen uudis­ra­ken­ta­mis­ta, remont­te­ja ja sanee­rauk­sia, perus­kor­jauk­sia, laa­toi­tus­töi­tä, kodin­ka­lus­tei­ta.

• Toi­mii pää­asias­sa Oulun seu­dul­la.

• Työn­te­ki­jöi­tä 4–6 koh­teis­ta riip­puen.

• Nyt raken­teil­la Kivi­nie­meen Syy­ni­maan­tiel­le 4 pari­ta­loa, jois­sa 8 asun­toa. Val­mis­tuu ensi kesä­kuus­sa. Myös remont­ti­koh­tei­ta.