Raken­nus­pe­rin­töä teh­tiin tutuk­si Haukiputaalla

Reijo Haapalahti ja Pirjo Siipola (oik.) kertoivat Rakennusperintöpäivän luennolla omien pihapiiriensä vanhojen rakennusten kunnostamisesta. Esillä oli myös vanhoja Haukiputaan karttoja, joiden äärellä juttelemassa Anneli Hannus.Reijo Haapalahti ja Pirjo Siipola (oik.) kertoivat Rakennusperintöpäivän luennolla omien pihapiiriensä vanhojen rakennusten kunnostamisesta. Esillä oli myös vanhoja Haukiputaan karttoja, joiden äärellä juttelemassa Anneli Hannus.

Poro­pu­dak­sen per­he osal­lis­tui Hau­ki­pu­das-seu­ran Put­taan piha­pii­rit ‑tapah­tu­maan koti­seu­tu­museol­la lauantaina.

– Raken­nus­pe­rin­tö­päi­vän tapah­tu­ma on kiva perin­ne Hau­ki­pu­taal­la. Tääl­lä on pal­jon kat­sot­ta­vaa ja kuul­ta­vaa. Tapah­tu­ma hou­kut­te­lee var­sin­kin van­hem­paa väkeä, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti aihe­pii­ri kiin­nos­taa yhä enem­män myös nuo­rem­pia, tote­si Tii­na Poro­pu­das.

Per­he viih­tyi museon piha­pii­ris­sä, mut­ta eri­tyi­ses­ti kiin­nos­ti myös luen­to van­han Sii­po­lan enti­söin­nis­tä, kos­ka he asu­vat pai­kan lähis­töl­lä. Per­heen oma koti on uudis­ra­ken­nus, mut­ta suun­ni­tel­mis­sa on mökin kunnostamista.

Koti­seu­tu­museon pihal­la oli haus­kaa teke­mis­tä myös lap­sil­le. Ser­min takaa kurk­ki­vat Aaron ja Pee­tu Poropudas.

Koti­seu­tu­museon pihal­la perin­neik­ku­noi­den kor­jaus­ta opas­ti Juha Väy­ry­nen Puu­las­tu Oy:stä. Hau­ki­pu­das-seu­ran Ilpo Väi­sä­nen ja Jan­ne Aula keit­te­li­vät tyn­ny­ris­sä punamultamaalia.

Aihe kiin­nos­ti kovas­ti iiläis­tä Jen­ny Ala­ran­taa, sil­lä per­heen uusi hir­si­ta­lo on tar­koi­tus maa­la­ta punamullalla.

Puna­mul­ta­maa­lin aines­osat ovat vesi, ruis­jau­hot, rau­ta­ta­sul­faat­ti, puna­mul­ta ja merisuola.

– Maa­lia pitää häm­men­tää, ettei se pala poh­jaan ja keit­toai­ka on vähin­tään kak­si tun­tia. Maa­li tulee käyt­tää noin vii­kon kulues­sa. Oma­te­koi­nen puna­mul­ta­maa­li on huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­paa kuin osto­maa­li. Puna­mul­ta­maa­lil­la maa­lat­tu puu­pin­ta tur­po­aa ja pin­ta hyl­kii vet­tä, sei­nä ei lahoa sisäl­tä päin, ker­toi Ilpo Väi­sä­nen myös omas­ta kokemuksestaan.

Puna­mul­ta­pönt­tö pöhi­si koti­seu­tu­museon pihal­la. Jan­ne Aula ja Ilpo Väi­sä­nen keit­te­lei­vät puna­mul­ta­maa­lia ja antoi­vat ohjei­ta sen valmistamiseen.

Hau­ki­pu­das-seu­ra on jär­jes­tä­nyt Raken­nus­pe­rin­tö­päi­vää 1990-luvul­ta läh­tien. Hau­ki­pu­das-seu­ran puheen­joh­ta­ja Ilpo Väi­sä­nen ker­toi, että tämän vuo­den tapah­tu­mat liit­ty­vät Euroo­pan kult­tuu­riym­pä­ris­tö­päi­vien vuo­den 2023 tee­maan Elä­vä perin­tö. Esil­le halut­tiin nos­taa pai­kal­li­sia koh­tei­ta ja herät­tää huo­maa­maan nii­den vaa­lit­ta­va arvo.

Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen Fros­te­rus-salis­sa Rei­jo Haa­pa­lah­ti esit­te­li Joki­ky­läs­sä sijait­se­vien 1800-luvun lopul­ta peräi­sin ole­vien Kel­lon­tör­män raken­nus­ten kun­nos­ta­mis­ta. Pir­jo Sii­po­la valot­ti van­han Sii­po­lan raken­nus­kan­nan enti­söin­tiä Hau­ki­pu­taan Sii­po­lan­mäel­lä.  Sali oli täyn­nä kiin­nos­tu­nei­ta kuu­li­joi­ta. Molem­mis­sa koh­teis­sa on teh­ty val­ta­va, vuo­sia jat­ku­nut työ aikaa ja vai­vaa sääs­tä­mät­tä. Työ jatkuu.

Kum­mas­sa­kin koh­tees­sa enti­söin­nin läh­tö­koh­ta­na on ollut halu säi­lyt­tää van­haa piha­pii­riä ja raken­nus­kan­taa, joka kun­ton­sa vuok­si oli pur­ku­kun­nos­sa. Tyy­pil­li­ses­ti kor­jaus­töi­den aika­na on tul­lut eteen yllä­tyk­siä, mut­ta teke­mäl­lä oppii ja kysy­mäl­lä saa neu­vo­ja. Myös apua löy­tyy tar­vit­taes­sa. Hal­paa hom­maa van­han enti­söin­ti ei myös­kään ole, mut­ta kus­tan­nus­te­hok­kai­ta­kin rat­kai­su­ja voi löytää.

Rei­jo Haa­pa­lah­del­le Kel­lon­tör­mä on hänen lap­suu­ten­sa mum­mo­la, joka on nyt kun­nos­tet­tu oman per­heen kodik­si. Läh­tö­koh­ta­na on ollut kor­ja­ta raken­nuk­sia van­haa säi­lyt­täen ja kun­nioit­taen, mut­ta niin, että tilat sovel­tu­vat tämän päi­vän asu­mi­sen tarpeisiin.

Kel­lon­tör­mäl­lä on ollut torp­pa jo 1700-luvun lopul­la ja kun­nos­te­tut raken­nuk­set piha­pii­ris­sä ovat 1800-luvun lopul­ta. Van­ha tari­na ker­too Kel­lon­tör­män nimes­tä, että Iso­vi­han aikaan oli­si tuo­tu kir­kon­kel­lo tör­mäl­le ja vie­ri­tet­ty tur­vaan Kii­min­ki­jo­keen. Pai­kan isän­näs­tä sep­pä Mik­ko Pik­ku­jäm­säs­tä (s. 1853, k. 1930), joka oli Rei­jo Haa­pa­lah­den mum­mon setä, on pal­jon tari­noi­ta. “Mik­ki” hank­ki sii­hen aikaan har­vi­nai­sen pol­ku­pyö­rän ja aje­li rai­til­la huu­del­len: Pyö­rät alla, vel­ka päällä!

Sii­po­lan van­han tilan piha­pii­rin raken­nuk­sia Sii­po­lan­mäel­lä ovat kun­nos­ta­neet vuo­des­ta 2014 läh­tien pai­kan omis­ta­jat Pir­jo ja Timo  Sii­po­la. Sii­po­lan tila on ollut kaut­ta aiko­jen aika lail­la Sii­po­lan suku­haa­ran omis­tuk­ses­sa. Ensim­mäi­siä mer­kin­tö­jä piha­pii­ris­tä löy­tyy vuo­den 1760 kar­tas­ta. 1500-luvul­la paik­ka oli Vah­to­lan­lah­den ran­nal­la ennen maan­ko­hoa­mis­ta. Sii­po­las­sa on toi­mi­nut myös kestikievari.

Kim­mok­kee­na kun­nos­ta­mi­sel­le Sii­po­loil­la on halu säi­lyt­tää van­haa raken­nus­kan­taa, jol­la on sukusi­tei­tä. Sii­po­lan piha­pii­ris­sä, jos­sa on usei­ta eri-ikäi­siä raken­nuk­sia, on asut­tu vii­mek­si 80-luvulla.

Kun­nos­tuk­sen Sii­po­lat aloit­ti­vat 1800-luvun lopul­ta peräi­sin ole­van “Jan­nen puo­len” pää­ra­ken­nuk­ses­ta katon kor­jaa­mi­sel­la. Työ ete­ni oman kor­jaus­oh­jel­man mukaan vai­he vai­heel­ta. Enti­söi­ty raken­nus on vain kesä­käy­tös­sä. Työt piha­pii­ris­sä jatkuvat.

– Yllä­tyk­siä tulee mat­kan var­rel­la ja aikaa menee pal­jon, sil­lä työ­tä teh­dään omien töi­den ohes­sa, ker­toi Pir­jo Siipola.

Vatu­pas­si ei täl­lai­sis­sa koh­teis­sa ole se tär­kein työ­ka­lu. Tar­koi­tuk­se­na on, että raken­nuk­set säi­ly­vät ja tule­vat itsel­le sopi­vaan käyt­töön, eivät museok­si. Sama peri­aa­te on ollut myös Kel­lon­tör­män tilalla.

Luen­to­ti­lai­suu­des­sa sai ensie­si­tyk­sen Lee­na Hap­po­sen ja Han­nu Lie­vet­mur­sun dro­ne­vi­deot Kel­lon­tör­män ja Sii­po­lan piha­pii­reis­tä. Yläil­mois­ta kuva­tut videot tule­vat kat­sot­ta­vik­si myös Hau­ki­pu­das-seu­ran verk­ko­si­vul­le. Tii­mi on kuvan­nut pal­jon videoi­ta Hau­ki­pu­taal­ta ja myös Iin mai­se­mis­ta. Hau­ki­pu­das-seu­ra jär­jes­tää tutus­tu­mis­ret­ken Sii­po­lan ja Kel­lon­tör­män koh­tei­siin 9. syyskuuta.

Raken­nus­pe­rin­tö­päi­vän ohjel­mas­sa oli myös kir­kon hau­ta­museon ja van­han hau­taus­maan esit­te­lyt. Koti­seu­tu­museo oli avoin­na ja Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys piti puf­fet­tia. Piha­pii­ris­sä oli myös tilai­suus tutus­tua koti­seu­tuai­hei­seen kir­jal­li­suu­teen Kari Hol­man ja Han­nu Lil­ja­mon pisteellä.

Hau­ki­pu­das-seu­ran yllä­pi­tä­mä koti­seu­tu­museo on avoin­na hei­nä­kuus­sa tiis­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 10–16 ja lau­an­tai­sin kel­lo 10–4, maa­nan­tai­sin museo on suljettu.

Raken­nus­pe­rin­tö­päi­vän luen­noit­si­jat Pir­jo Sii­po­la ja Rei­jo Haapalahti.