Puna­hilk­ka seik­kai­lee Iin Hui­lin­gin kesäteatterissa

Haukiputaan Työväen Näyttämö valmistautuu Punahilkka-musikaaliin Iin Huilingissa. Palaverissa ryhmän "kotiluolassa" Haukiputaalla Mikko Pörhölä (vas.), Juha Pörhölä, Riina Ojala ja Kaija Isojämsä.Haukiputaan Työväen Näyttämö valmistautuu Punahilkka-musikaaliin Iin Huilingissa. Palaverissa ryhmän "kotiluolassa" Haukiputaalla Mikko Pörhölä (vas.), Juha Pörhölä, Riina Ojala ja Kaija Isojämsä.

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön Puna­hilk­ka-musi­kaa­li näh­dään Iin Hui­lin­gin laval­la lau­an­tai­na 2.7. Musi­kaa­li kuu­luu Iin koti­seu­tu­vii­kon ohjelmistoon.

Puna­hilk­ka on kai­ken ikäi­sil­le sopi­va musi­kaa­li, jos­sa on muka­na sadun­omai­set hah­mot ja live-orkes­te­ri. Tun­ne­tun Kan­san­sa­dun tapaan Puna­hil­kas­sa luo­daan jän­nit­tei­tä hyvän ja pahan välil­lä ja varoi­te­taan lii­as­ta sini­sil­mäi­syy­des­tä koh­da­tes­sa uusia asioi­ta. Näyt­tä­möl­lä taus­tal­la on sadun­omai­set puukulissit.

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö (HTN) on vuon­na 2015 Juha Pör­hö­län ja Kai­ja Iso­jäm­sän perus­ta­ma ja luot­saa­ma musiik­ki­teat­te­ri­ryh­mä, joka muis­te­taan esi­tyk­sis­tä Mar­tin­nie­men Mari­lyn, Juhan­nus­tans­si, Luo­ka­ton, val­la­ton val­lan­ku­mous, Sata­man sat(t)umaa ja Puna­hilk­ka sekä ilta­mis­ta ja yhteis­lau­lu­ti­lai­suuk­sis­ta. Juhan­nus­tans­sia esi­tet­tiin myös Iin Hui­lin­gis­sa, jon­ne kat­so­jia tuli pait­si Iis­tä myös lähiseudulta.

– Koro­na-ajan jäl­keen olem­me pääs­seet teat­te­ris­sa jäl­leen hyvään vauh­tiin ja tuom­me Puna­hil­kan Hui­lin­kiin, mis­sä esi­täm­me tämän musi­kaa­lim­me ilmei­ses­ti vii­meis­tä ker­taa, ker­too ohjaa­ja, käsi­kir­joit­ta­ja ja sävel­tä­jä Juha Pörhölä.

– Näy­tök­siä on lau­an­tai­na kak­si kel­lo 12 ja 15. Iis­sä oltiin innos­tu­nei­ta otta­maan Puna­hilk­ka koti­seu­tu­vii­kon ohjel­maan, kiit­te­lee Kai­ja Iso­jäm­sä. Luvas­sa onkin viih­teel­li­nen ja tun­teel­li­nen esi­tys solis­tien, kuo­ron ja Nal­le-livebän­din seu­ras­sa mie­leen­pai­nu­vi­ne lau­lui­neen ja koreografioineen.

Kuten usein har­ras­ta­ja­teat­te­ri­ryh­mis­sä, myös HTN:n kokoon­pa­nos­sa­kin tapah­tui kevääl­lä pois­jään­te­jä, niin­pä oli pikai­ses­ti etsit­tä­vä vie­rai­li­jat suden ja met­säs­tä­jän roo­lei­hin. Met­säs­tä­jän roo­liin tulee tun­net­tu hau­ki­pu­taa­lai­nen muusik­ko ja lau­la­ja Rei­jo Ala­ta­lo ja sudek­si näyt­te­li­jä Mik­ko Pör­hö­lä Lah­den kaupunginteatterista.

Ase­tel­ma on mie­len­kiin­toi­nen, sil­lä Mik­ko on Juha Pör­hö­län poi­ka ja puna­hilk­kaa esit­tä­vä, HTN:n ryh­mäs­sä jo tut­tu Rii­na Oja­la on Kai­ja Iso­jäm­sän tytär.

– Tot­ta kai oli mie­tit­tä­vä tovi, mut­ta lopul­ta oli help­poa suos­tua ja hypä­tä suden roo­liin, kun isä niin kau­niis­ti pyy­si, ker­too Mik­ko Pör­hö­lä. Lah­den kau­pun­gin­teat­te­ris­sa on kesä­tau­ko, kun­nes teat­te­ris­sa pääs­tään vii­meis­te­le­mään syk­syn ensi-ilta­musi­kaa­lia Somet­hing rot­ten! Jotain mättää.

Puna­hilk­kaa har­joi­tel­tiin uudel­la kokoon­pa­nol­la Mikon vie­rail­tua äsket­täin Hau­ki­pu­taal­la ja vie­lä ennen näy­tök­siä musi­kaa­lia vede­tään yhdes­sä läpi.

– Hau­ki­pu­das on hyvin­kin tut­tu paik­ka, sil­lä olen lap­suu­des­sa­ni viet­tä­nyt tääl­lä pal­jon kesiä mum­mo­las­sa kuten isä­ni­kin aikoi­naan, ker­toi Hel­sin­gin seu­dul­la per­hei­neen asu­va Mik­ko Pörhölä.

Hänel­le roo­lin paik­kaus Puna­hil­kas­sa on mie­lui­sa koke­mus, sil­lä kysees­sä on hyvä ja jo val­miik­si hiot­tu kon­sep­ti. Jän­nit­tä­vää on sikä­li­kin, että Juha Pör­hö­lä kir­joit­ti ja sävel­si Puna­hil­kan jo 25 vuot­ta sit­ten ja kan­tae­si­tyk­ses­sä Mik­ko oli lap­si­näyt­te­li­jä­nä mukana.

– Kir­joi­tin aikoi­naan Puna­hil­kan las­ten­suo­je­lul­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta, mut­ta tari­na sopii moneen asiayh­tey­teen ja nykyi­seen maa­il­man­ti­lan­tee­seen, tote­aa Juha Pörhölä.

Aiem­min HTN:n esit­tä­mä Puna­hilk­ka tuo­daan nyt Hui­lin­kiin ripauk­sel­la uusia maus­tei­ta. Yli­mää­räi­se­nä nume­ro­na noin tun­nin mit­tai­sen musi­kaa­lin jäl­keen teat­te­ri esit­tää myös kak­si Ukrai­nan kan­saa tuke­vaa lau­lua hei­dän tais­te­lus­saan pahaa vas­taan. Kap­pa­lei­den sanat ja säve­let syn­tyi­vät kevääl­lä “kuin itses­tään”, huo­les­ta ukrai­na­lais­ten puo­les­ta, kuvai­le­vat Kai­ja Iso­jäm­sä ja Juha Pör­hö­lä. Kap­pa­leil­la ote­taan kan­taa sodan mie­let­tö­myy­teen. Myös Puna­hil­kan ohjel­ma­ju­lis­te uudis­tet­tiin siten, että Puna­hilk­ka ojen­taa rau­han­kyyh­kyä koh­ti “suden” viek­kai­ta silmiä.

Puna­hilk­kaa esit­tä­väl­le Rii­na Oja­lal­le Hau­ki­pu­taan Työ­väen­näyt­tä­mö tuli tutuk­si äitin­sä Kai­ja Iso­jäm­sän kaut­ta, ja itse­kin musiik­kia ja lau­lua har­ras­ta­va­na hänel­le oli luon­te­vaa läh­teä ryh­mään mukaan.

– Har­ras­ta­ja­teat­te­ri tuo iloa ja haas­tei­ta sopi­vas­sa suh­tees­sa ja yhdes­sä teke­mi­sen rie­mua, kuvai­le­vat äiti ja tytär.

Iin esi­tys­ten jäl­keen suun­na­taan kat­se jo innol­la tule­vaan. Työ­väen­näyt­tä­mö on sel­viy­ty­nyt koro­na-ajas­ta ja ryh­mä on tyy­ty­väi­nen voi­des­saan har­joi­tel­la jat­kos­sa­kin omas­sa vuo­kraa­mas­saan “koti­luo­las­sa” van­han kaup­pa­kiin­teis­tön kel­la­ris­sa Haukiputaalla.

– Välil­lä on ollut todel­la tiuk­kaa, mut­ta eteen­päin men­nään uusin suun­ni­tel­min, sum­maa Kai­ja Iso­jäm­sä, joka tun­ne­taan ryh­män näyt­te­li­jä­nä ja lau­luis­ta sekä Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö ry:n puheen­joh­ta­ja­na. Har­ras­ta­ja­teat­te­riu­ran­sa hän aloit­ti aikoi­naan opis­ton Myl­ly­teat­te­rin riveissä.

Iin Puna­hilk­ka-esi­tyk­seen lip­pu­ja myy­dään pai­kan pääl­lä Hui­lin­gis­sa kor­til­la ja kätei­sel­lä sekä ennak­koon Revon­tien Kel­los­ta ja Korus­ta Hau­ki­pu­taal­la käteisellä.

 

Puna­hilk­ka-musi­kaa­li

Esit­tää: Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyttömö

Iin Hui­lin­gin laval­la 2.7. klo 12 ja 15.

Käsi­kir­joi­tus, sävel­lys ja ohjaus: Juha Pör­hö­lä

Roo­leis­sa:

Puna­hilk­ka: Rii­na Ojala

Susi: Mik­ko Pörhölä

Äiti: Pirk­ko Torvinen

Iso­äi­ti: Kai­ja Isojämsä

Met­säs­tä­jä: Rei­jo Alatalo

Päik­kis: Pau­la Havana

Bz-Bz: San­na Miikkulainen

Kraak­ku-Vaak­ku: Maa­rit Rantakokko

Kisu-Misu: Kai­ja Isojämsä

Nup­pu: Han­ne­le Lamusuo

Nal­le-orkes­te­ri: Jus­si Puu­pe­rä (bas­so), Jan­ne Kiut­tu (rum­mut) ja Juha Pör­hö­lä (pia­no).