Pit­kään ajo­mat­kaan syy­tä varau­tua jo ennakkoon

Lii­ken­ne­tur­va sel­vit­ti tal­vel­la 2021 suo­ma­lais­ten mie­li­pi­tei­tä lii­ken­tees­tä. Vas­tauk­sis­ta käy ilmi, että vajaa puo­let (45 %) suo­ma­lai­sis­ta pyr­kii aja­maan pit­kät ajo­mat­kat mah­dol­li­sim­man vähil­lä pysäh­dyk­sil­lä. Myön­teis­tä on, että suu­rem­pi jouk­ko, 51 pro­sent­tia, toi­mii toisin.

– Pit­kiä mat­ko­ja ei kan­na­ta läh­teä aja­maan aja­tuk­sel­la, että on pääs­tä­vä peril­le yhden pysäh­dyk­sen tak­tii­kal­la. Väsy­mys iskee sala­ka­va­las­ti. Sitä yri­te­tään tor­jua eri­lai­sil­la vip­pas­kons­teil­la, esi­mer­kik­si pitä­mäl­lä ikku­naa tai radio­ta auki. Kun väsy pai­naa, pysäh­dys, kofeii­nin naut­ti­mi­nen ja lyhyet tir­sat pääl­le on tut­ki­mus­ten mukaan var­mem­pi kei­no riit­tä­vään vir­kis­ty­mi­seen. Oma koke­mus hei­kois­ta yöunis­ta on mit­ta­ri, jota kan­nat­taa kuun­nel­la, sil­lä koe­tun unen­laa­dun ja väsy­my­son­net­to­muu­den ris­kin kas­va­mi­sen välil­lä on todet­tu yhteys, vah­vis­taa Lii­ken­ne­tur­van suun­nit­te­li­ja Mia Nyholm.

Mök­ki­mat­kal­le kan­nat­taa läh­teä hyvin levän­nee­nä ja vara­ta aikaa tauoil­le pidem­mil­lä ajo­ru­pea­mil­la. Nyholm kan­nus­taa esi­mer­kik­si tutus­tu­maan tutun­kin mök­ki­mat­kan näh­tä­vyyk­siin ja pitä­mään tauon uudes­sa paikassa. 

Ajo­kun­toa ei hei­ken­nä pel­käs­tään väsy­mys. Myös lääk­keet, alko­ho­li, tun­ne­kuo­hut ja sai­rau­det vai­kut­ta­vat sii­hen. Monil­le voi tul­la yllä­tyk­se­nä, että tutut­kin lääk­keet hei­ken­tä­vät ajokuntoa.

– Jopa aller­gia­lääk­keet voi­vat väsyt­tää. Lääk­kei­den vai­ku­tus ajo­kun­toon kan­nat­taa aina tar­kis­taa pak­kaus­se­los­tees­ta, Nyholm muistuttelee.

Jos mökil­lä tai mat­kal­la sat­tuu haa­ve­ri tai sai­ras­koh­taus, on tär­ke­ää teh­dä nopea tilan­near­vio ja tar­vit­taes­sa pyy­det­tä­vä apua tai soi­tet­ta­va hätä­nu­me­roon 112. Lisä­va­hin­ko­jen vält­tä­mi­sek­si rat­tiin on sopi­va istua vain sen, joka on ajokuntoinen.