Par­tio­lai­set tar­vit­se­vat uudet kokoontumistilat

Uusien tomitilojen hankintaa suunniteltiin Putaan Vilkkaiden kokouksessa äskettäin. Lippukunnanjohtaja Juuso Heinänen kertoi nykytilanteesta ja esitteli nyt alkaneen tilaprojektin erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Kuva: Emilia SeppäläUusien tomitilojen hankintaa suunniteltiin Putaan Vilkkaiden kokouksessa äskettäin. Lippukunnanjohtaja Juuso Heinänen kertoi nykytilanteesta ja esitteli nyt alkaneen tilaprojektin erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Kuva: Emilia Seppälä

Par­tio­lip­pu­kun­ta Putaan Vilk­kaat on pol­kais­sut käyn­tiin pro­jek­tin uuden kokoon­tu­mis­pai­kan hank­ki­mi­sek­si Hau­ki­pu­taal­la. Vie­lä tois­tai­sek­si Putaan Vilk­kai­den kokoon­tu­mis­ti­la eli kolo sijait­see Hau­ki­pu­taan kes­kusur­hei­lu­ken­tän lai­dal­la kau­pun­gin omis­ta­mas­sa kiin­teis­tös­sä. Huol­to­ra­ken­nus­ta on kui­ten­kin kaa­vail­tu puret­ta­vak­si liit­tyen urhei­lu­ken­tän perus­pa­ran­nuk­seen, joten on herän­nyt huo­li, mis­sä par­tio­toi­min­taa voi­daan tule­vai­suu­des­sa järjestää.

Lip­pu­kun­nan­joh­ta­ja Juuso Hei­nä­sen mukaan toteut­ta­mis­vaih­toeh­to­ja on muu­ta­mia. Ihan­teel­li­sin­ta oli­si raken­taa lip­pu­kun­nal­le täy­sin uudet toi­mi­ti­lat omal­le tai vuo­kra­ton­til­le. Toi­nen vaih­toeh­to on joko ostaa tai vuo­kra­ta sekä kun­nos­taa ole­mas­sa ole­vat tilat koloksi.

Tule­vis­ta tilois­ta halu­taan moni­käyt­töi­set, sil­lä niis­sä jär­jes­te­tään usei­den ikä­kausien vii­koit­tais­ten koloil­to­jen lisäk­si eri­lai­sia kokouk­sia, kou­lu­tuk­sia sekä yöret­kiä. Tär­ke­ää on myös luo­da par­tio­mai­nen ret­kei­ly­ma­jan tunnelma.

– Mikä tahan­sa vaih­toeh­dois­ta vali­taan­kin, ei sen toteut­ta­mi­nen tule ole­maan hal­paa. Eri­tyi­ses­ti uut­ta raken­taes­sa pyri­tään teke­mään pit­käi­käi­siä ja ympä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­viä valin­to­ja. Myös raken­nuk­sen yllä­pi­toon liit­ty­vät kiin­teät kulut huo­mioi­daan jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa, sum­maa Heinänen.

Kulu­van vuo­den aika­na teh­dään sel­vi­tys­työ­tä, val­mis­te­lu­ja sekä varain­han­kin­taa. Tavoit­tee­na on pääs­tä raken­ta­maan tai kun­nos­ta­maan uut­ta koloa jo vuo­den 2024 aika­na. Eri­lai­sia rahoi­tus- ja avus­tus­mah­dol­li­suuk­sia sel­vi­te­tään ja syn­ty­viä kulu­ja pyri­tään jat­kos­sa pie­nen­tä­mään teke­mäl­lä mah­dol­li­sim­man pal­jon itse tal­koo­voi­min. Sii­tä huo­li­mat­ta yhdis­tys ei yksi­nään pys­ty täl­lais­ta pro­jek­tia kat­ta­maan, jon­ka vuok­si kaik­ki apu on tervetullutta.

Par­tio­toi­min­taa on ollut Hau­ki­pu­taal­la pian 50 vuo­den ajan. Toi­min­ta on luo­nut uusia ystä­vyyk­siä, opet­ta­nut monia tai­to­ja, anta­nut joh­ta­juus­tai­to­ja, lukui­sia ret­kiä ja lei­re­jä unohtamatta.

Putaan Vilk­kaat on men­nei­nä vuo­si­na kokoon­tu­nut myös taus­tayh­tei­sö­nä toi­mi­van Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan tilois­sa. Kui­ten­kin seu­ra­kun­nan tilo­jen vähe­ne­mi­sen myö­tä ole­mas­sa ole­vat tilat tar­vi­taan pää­asias­sa seu­ra­kun­nan omaan toi­min­taan. Lisäk­si kun urhei­lu­ken­tän huol­to­ra­ken­nus menee alta, par­tio­lai­set ovat tart­tu­neet toi­meen uusien kokoon­tu­mis­ti­lo­jen hank­ki­mi­sek­si. Vii­me syk­syn aika­na kaik­kia lip­pu­kun­nan par­tio­lai­sia on osal­lis­tet­tu uuden kokoon­tu­mis­pai­kan suun­nit­te­luun. Pie­nim­mis­tä suden­pen­nuis­ta alkaen lap­set ovat pääs­seet haa­vei­le­maan sii­tä, mil­lai­nen hei­dän unel­mien­sa par­tio­ko­lo olisi.

Tila­ky­sy­myk­siä poh­dit­tiin kolol­la jär­jes­te­tys­sä kokouk­ses­sa, joka kerä­si run­saas­ti kiin­nos­tu­nei­ta par­tio­lai­sia ja hei­dän huol­ta­ji­aan. Pai­kal­la oli myös Putaan Vilk­kai­den toi­sen taus­tayh­tei­sön LC Haukipudas/Kellon edus­ta­ja­na Han­nu Lil­ja­mo.

Kris­to Heik­ki­nen ja Emi­lia Sep­pä­lä Putaan Vilk­kai­den vies­tin­tä­tii­mis­tä välit­ti­vät kokouk­sen anti­na, että mikä­li jol­la­kin on mate­ri­aa­lia, tie­toa tai tai­toa, joka voi­si edis­tää par­toi­o­lais­ten kolo­han­ket­ta, voi ottaa yhteyt­tä lip­pu­kun­nan­joh­ta­ja Juuso Heinäseen.

Kokous kolol­la. Kuva: Kris­to Heikkinen.