Pak­ka­set lisää­vät hyy­de­tul­va­ris­kiä jokivarsilla

*** Local Caption *** Hyydettä Haukiputaan Kurkelansaaren edustalla. Kuva: Timo Karjalainen.

Hyy­de­tul­vat voi­vat nos­taa veden­kor­keuk­sia nopeas­ti. Joki­var­sien asuk­kai­ta keho­te­taan seu­raa­maan tilan­net­ta ja varau­tu­maan tul­va­suo­jaus­toi­men­pi­tei­siin. Jääl­lä liik­ku­mi­nen on tavan­omais­ta vaa­ral­li­sem­paa suur­ten vir­taa­mien hei­ken­täes­sä jää­kant­ta, varoit­taa Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-keskus.

Syk­syn run­sai­den satei­den ja läm­pi­mien säi­den myö­tä vir­taa­mat ovat olleet nor­maa­liin ajan­koh­taan ver­rat­tu­na huo­mat­ta­van suu­ria. Tämän vuok­si jokiin ei ole syn­ty­nyt nor­maa­lia jää­kant­ta. Tam­mi­kuus­sa sää on pakas­tu­nut ja jää­kan­nen muo­dos­tu­mi­nen jokiin on hyväs­sä vauh­dis­sa. Suu­ret vir­taa­mat pitä­vät kui­ten­kin vie­lä joet monin pai­koin jäät­tö­mi­nä. Avoi­met joki­jak­sot, lumi­sa­teet ja pak­ka­nen ede­saut­ta­vat hyy­teen muo­dos­tu­mis­ta. Pak­ka­sen kiris­ty­mi­nen voi han­ka­loit­taa joki­var­sien hyy­de­ti­lan­net­ta entisestään.

Hyy­teen aiheut­ta­man tul­van vuok­si joki­ve­si voi äkil­li­ses­ti nous­ta raken­nuk­siin ja kat­kais­ta tei­tä. Mah­dol­lis­ten tei­den kat­kea­mis­ten takia ihmi­siä voi jää­dä saar­rok­siin kiin­teis­töl­le tai pää­sy kiin­teis­töl­le estyy. Tul­van kat­kai­se­man tien ylit­tä­mi­nen on aina vaarallista.

Liik­ku­mi­nen joki­jäil­lä on tavan­omais­ta vaa­ral­li­sem­paa, sil­lä suu­ret vir­taa­mat voi­vat hei­ken­tää jää­tä yllät­tä­vis­tä pai­kois­ta. Jääl­lä liik­ku­mis­ta tulee ehdot­to­mas­ti vält­tää alueil­la, jois­sa on sulaa vet­tä jää­kan­nen päällä.